Skarga pauliańska - Kraków

adwokat od spraw o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

Skarga pauliańska  – czyli powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, jest często jedynym sposobem na odzyskanie należności od nielojalnego dłużnika, który pozbywa się majątku. Często zdarzają się z sytuacje, gdy dłużnik z powodu złej sytuacji finansowej, chcąc uniknąć skutecznej egzekucji komorniczej, zbywa ostatnie posiadane przez siebie składniki majątkowe.  Najczęściej dokonuje tego w formie darowizny na rzecz osób bliskich. Kodeks cywilny przewiduje jednak tego typu sytuację i chroni wierzyciela przed pokrzywdzeniem. Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury w Krakowie posiada doświadczenie w zakresie spraw o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną – tzw. skarga pauliańska, które od lat z powodzeniem prowadzi dla Klientów. Adwokat specjalizujący się w sprawach cywilnych – w tym o sprawy ze skargi pauliańskiej, posiadający wiedzę, doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdej sprawy, dołoży wszelkich starań, aby przeprowadzić postępowanie sądowe z satysfakcjonującym wynikiem dla Klienta. W ramach swojej praktyki jako prawnik w Krakowie, oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, w tym spraw o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Skarga paulińska – co to jest?

Skarga pauliańska jest powództwem o uznanie danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela. Dotyczy sytuacji, gdy dłużnik uniemożliwił wierzycielowi dochodzenia wierzytelności poprzez doprowadzenie do swej niewypłacalności lub zwiększenia niewypłacalności, a przy tym korzyść z jego działania odniosła osoba trzecia (np. dłużnik podarował osobie najbliższej jedyną nieruchomość, którą posiadał, czym udaremnił wierzycielowi możliwość egzekucji z tej nieruchomości). Powództwo to służy wykonaniu wierzytelności pomimo wyzbycia się majątku przez dłużnika. Stroną pozwaną jest wówczas nie sam dłużnik, ale osoba trzecia, która uzyskała korzyść, a sąd rozpoznający skargę pauliańską uznaje czynność dłużnika z osobą trzecią za bezskuteczną wobec wierzyciela. Zgodnie z kodeksem cywilnym, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Pokrzywdzenie wierzyciela – co to znaczy?

Pokrzywdzenie wierzyciela oznacza, iż w wyniku dokonanej czynności dłużnik stał się niewypłacalny bądź niewypłacalny w wyższym stopniu.

Bezskuteczność czynności prawnej – na czym polega?

Względna bezskuteczność czynności polega na tym, iż dłużnik, jeśli wygra proces, może prowadzić egzekucję bezpośrednio z tego składnika majątkowego, który był przedmiotem zaskarżonej czynności.

Czynność prawna bezpłatna

Co istotne, jeśli czynność, której uznania za bezskuteczną domaga się wierzyciel, miała charakter bezpłatny, to nie podlega „badaniu” wiedza nabywcy co do faktu pokrzywdzenia wierzyciela – stanowi to zatem istotne ułatwienie dowodowe, a tym samym wierzyciel może szybciej uzyskać zaspokojenie.

Osoba bliska

Kolejnym ułatwieniem dowodowym w sprawach ze skargi pauliańskiej jest domniemanie dotyczące świadomości co do pokrzywdzenia wierzyciela osób bliskich dłużnikowi bądź utrzymujących z nim stałe stosunki gospodarcze. 

Zgodnie z art. 527 kodeksu cywilnego, jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, natomiast § 2 tego przepisu stanowi, iż jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Przepisy te mają zatem taki skutek, że przenoszą ciężar dowodu na pozwanego nabywcę. Zasadą jest bowiem, że to powód musi udowodnić roszczenie. W sprawach ze skargi pauliańskiej z uwagi na wielość przesłanek i zawiłość tej instytucji prawnej, ustawodawca postanowił o zastosowaniu domniemań, które ułatwią proces wierzycielowi.

Jak rozpocząć sprawę o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, czyli tzw. skargę pauliańską?

Postępowanie w trybie skargi pauliańskiej ma charakter procesowy, co oznacza, iż aby je uruchomić należy złożyć do właściwego sądu pozew. Właściwość rzeczową sądu ustala się według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a zatem zależnie od wartości przedmiotu sporu. Sądem właściwym miejscowo, zgodnie z zasadami ogólnymi, będzie sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. 

Co sąd bierze pod uwagę w sprawie ze skargi pauliańskiej? Na co zwraca uwagę?

Sąd ustala czy zaistniały przesłanki skargi pauliańskiej, a zatem ustala czy doszło do pokrzywdzenia wierzyciela, czy dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, czy pozwany miał świadomość, że dłużnik działał z pokrzywdzeniem wierzyciela – ewentualnie czy w określonym stanie faktycznym można zastosować domniemanie, że wiedział. W przypadku skargi pauliańskiej znaczenie ma szereg różnych okoliczności, żadna sprawa nie jest identyczna. W celu wykazania swoich racji konieczne jest powołanie określonych dowodów. Istotne w sprawie ze skargi pauliańskiej jest prawidłowe wskazanie pozwanego – zdarza się bowiem tak, że umów przenoszących własność nieruchomości było więcej niż jedna i w grę będą wchodzić kolejne osoby, jako potencjalni pozwani. W razie wskazania niewłaściwego pozwanego sąd oddali powództwo. Dlatego tak ważna jest pomoc adwokata, który specjalizuje się w sprawach o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, gdyż w sprawach takich bardzo łatwo popełnić błąd.

  Adwokat Karolina Stachura Kraków

  Mój priorytet to Twoje prawa
  Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

  Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

  Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw ze skargi pauliańskiej. Na czym polega współpraca?

  W ramach mojej praktyki w kancelarii adwokackiej w Krakowie prowadzę sprawy cywilne, w tym ze skargi pauliańskiej. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i dokonuję oceny prawnej mając na względzie wszelkie, nawet z pozoru nieistotne okoliczności stanu faktycznego. Oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego – w tym spraw o uznanie czynności prawnej za bezskuteczne. Udzielam porad prawnych, analizuję sprawę tak, aby możliwie najpełniej udzielić pomocy prawnej Klientowi i ocenić szanse powodzenia skargi pauliańskiej. Sporządzam pozwy o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, a także odpowiedzi na pozew, pisma procesowe, wnioski dowodowe oraz wnioski o zabezpieczenie w sprawie ze skargi pauliańskiej. Reprezentuje także w postępowaniu odwoławczym.

  Prawnik od skargi pauliańskiej w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną?

  Sprawy ze skargi pauliańskiej są skomplikowanymi procesami. Gdy konieczna jest skarga pauliańska adwokat jest niezwykle pomocny. Chcesz ustalić, czy masz szanse odzyskać należność od dłużnika, który ucieka z majątkiem? Potrzebujesz porady w sprawie skargi pauliańskiej? A może ktoś pozwał Cię o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną? We wszystkich tych przypadkach oferuję pomoc prawną, udzielam porad prawnych oraz reprezentuję przed sądem podczas całego postępowania ze skargi pauliańskiej.

  Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach ze skargi pauliańskiej?

  Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną zależy od wielu czynników, także od wartości przedmiotu sporu, ustalane jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

   Z jakimi problemami z zakresu skargi pauliańskiej Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

   • Czym jest skarga pauliańska?
   • Kiedy można wystąpić do sądu ze skargą pauliańską?
   • Jakie są skutki uwzględnienia przez sąd skargi pauliańskiej?
   • Przedawnienie skargi pauliańskiej?

   Adwokat skarga pauliańska. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

   Jako adwokat specjalizujący się w sprawach cywilnych, w tym w sprawach ze skargi pauliańskiej posiadam doświadczenie, pozwalające mi na właściwą i rzetelną ocenę sytuacji oraz czy spełnione są przesłanki uznania czynności prawnej za bezskuteczną. Prowadząc jako adwokat sprawy ze skargi pauliańskiej spotykam się z różnymi sytuacjami prawnymi i faktycznymi, które nierzadko są bardzo podobne w wielu sprawach. Podchodzę do sprawy z pełnym zaangażowaniem i uważnością, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności w działaniu na rzecz Klienta.

   Skarga pauliańska – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o skargę pauliańską

   Skarga pauliańska przedawnienie – jaki jest termin na wniesienie skargi pauliańskiej?

   Zgodnie przepisami wierzyciel może wystąpić ze skargą pauliańską w ciągu pięciu lat, od chwili dokonania przez dłużnika czynności fraudacyjnej.

   Jaka jest wartość przedmiotu sporu w sprawie ze skargi pauliańskiej?

   Co do zasady wartością przedmiotu sporu w sprawie ze skargi pauliańskiej będzie wartość wierzytelności. Ale ponieważ nie wynika to wprost z przepisów, a z orzecznictwa, to warto skonsultować swój przypadek z doświadczonym adwokatem, bo istnieje możliwość, że w konkretnej sprawie właściwsze będzie przyjęcie wartości wynikającej z innych okoliczności, niż wartość wierzytelności. 

   Ile wynosi opłata sądowa w sprawie ze skargi pauliańskiej?

   Opłata sądowa w sprawach o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

    

   Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej skargi pauliańskiej w Krakowie? Zapraszam

   Na co dzień prowadzę sprawy cywilne, w tym sprawy ze skargi pauliańskiej. W ramach konsultacji prawnej oferuję analizę stanu faktycznego pod kątem prawnym, celem ustalenia czy istnieją przesłanki skargi pauliańskiej, a także reprezentację przed sądem. Odpowiem na każde pytanie i wątpliwość związaną ze skargą pauliańską. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

   Pozostałe sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których specjalizuje się moja kancelaria adwokacka

   W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie udzielam porad prawnych i prowadzę także inne niż ze skargi pauliańskiej sprawy z zakresu prawa cywilnego, w szczególności sprawy o: zasiedzenie, zniesienie współwłasności, sprawy o zapłatę, rozliczenie konkubinatu, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, odwołanie darowizny, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

   Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

   Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, a także także w sprawach z zakresu: