Prawo cywilne towarzyszy nam w życiu codziennym każdego dnia, nawet jeśli nie mamy takiej świadomości. Na co dzień zawieramy umowy i stajemy się podmiotami praw i obowiązków nawet wtedy, kiedy niczego nie podpisujemy. Ponadto częste zmiany w przepisach powodują, że nie zawsze wiemy jakie mamy prawa i do czego jesteśmy zobowiązani. Zarówno wtedy, gdy mamy do czynienia z nieuczciwym kontrahentem, jak też wtedy, gdy ktoś naruszy nasze dobra osobiste oraz wówczas, gdy mamy spór z sąsiadem, czy też, kiedy ktoś uszkodzi nasz samochód – warto skorzystać z porady prawnej adwokata specjalizującego się w prawie cywilnym, aby wiedzieć jak chronić swoje interesy. 

Kancelaria adwokacka w Krakowie – prawo cywilne. Reprezentuję klientów na każdym etapie postępowania, zarówno ugodowego jak też sądowego. W mojej kancelarii, która mieści się w Krakowie uzyskają Państwo kompleksową pomoc w zakresie prawa cywilnego. Doradzam oraz reprezentuję klientów w szczególności sprawach takich jak:

Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury z siedzibą w Krakowie świadczy skuteczną i wszechstronną pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego. Reprezentuję Klientów na wszystkich etapach sprawy, występujących w różnych rolach procesowych (powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik, interwenient), w postępowaniu przedsądowym, przed sądami wszystkich instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Sporządzam pozwy, wnioski w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozew, wnioski o zabezpieczenie, pisma procesowe, środki odwoławcze – apelacje i zażalenia, a także sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty, sprzeciwy od wyroków zaocznych oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia, w tym skargi kasacyjne. 

Adwokat od prawa cywilnego w Krakowie – oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw cywilnych.

Prawo cywilne – co to jest?

Prawo cywilne jest niewątpliwie jedną z najważniejszych gałęzi prawa. Reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy podmiotami prawa prywatnego (osoby fizyczne, osoby prawne). Najważniejszym źródłem prawa cywilnego jest kodeks cywilny, jednak jest szereg innych ustaw stanowiących o prawie cywilnym. Prawo cywilne dzieli się na działy – podstawowe, określone w kodeksie cywilnym to:

A także prawo rodzinne, oparte na osobnym akcie prawnym – kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Jakimi sprawami cywilnymi w Krakowie zajmuje się adwokat Karolina Stachura?

Moja kancelaria adwokacka z Krakowa specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, świadcząc kompleksowe usługi prawne w szczególności w zakresie spraw takich jak:

Zniesienie współwłasności

Współwłasność oznacza, że prawo własności rzeczy (ruchomej lub nieruchomości) należy do więcej niż jednej osoby. Współwłasność może być łączna (np. majątek wspólny małżonków, spółka cywilna) – kiedy to współwłaściciele mogą wspólnie rozporządzać całą rzeczą albo współwłasność ułamkowa, kiedy współwłaściciel posiada określony ułamek we współwłasności i co do zasady może rozporządzać tą częścią. Zniesienia współwłasności może żądać każdy współwłaściciel w dowolnym czasie. Do zniesienia współwłasności może dojść w drodze umowy lub poprzez orzeczenie sądu. Zniesienie współwłasności może nastąpić przez:

 • podział fizyczny rzeczy (np. podzielenie nieruchomości gruntowej na dwie odrębne),
 • przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli ze spłatą na rzecz pozostałych,
 • sprzedaż licytacyjną rzeczy i podział pomiędzy współwłaścicieli sumy uzyskanej ze sprzedaży.

Powyższe zasady są identyczne dla spraw działowych takich jak zniesienie współwłasności, dział spadku i podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Sprawy o zapłatę

Zarówno wierzyciel jak i dłużnik mogą dochodzić swoich praw przed sądem. Sprawy o zapłatę mogą wynikać z różnego rodzaju zobowiązań. Może to być niezapłacona przez kontrahenta faktura, nienależyte wykonanie umowy oraz sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie, bezpodstawne wzbogacenie (rozliczenie konkubinatu), czy też sprawa o zachowek.

Zasiedzenie

Zasiedzenie nieruchomości jest formą nabycia własności poprzez fakt nieprzerwanego samoistnego posiadania jej, mimo że nieruchomość stanowi własność osoby trzeciej. Nabyć własność nieruchomości można po 20 latach od objęcia jej posiadania, jeśli posiadanie jest w dobrej wierze albo po 30 latach, jeżeli posiadanie zostało uzyskane w złej wierze. Nie może dojść do zasiedzenia, jeśli posiadanie nie jest samoistne, a jest zależne (użytkowanie, najem, dzierżawa). Do zasiedzenia nieruchomości dochodzi wyłącznie poprzez orzeczenie sądu.

Rozliczenie konkubinatu

Osoby żyjące w związkach nieformalnych nie podlegają szczególnej ochronie prawnej, jednak takie związki funkcjonują i podczas swojego trwania niejednokrotnie gromadzą wspólny majątek. Wypracowana przez wiele lat praktyka sądowa wskazuje, że do rozliczeń majątkowych między osobami pozostającymi w związku konkubenckim mogą mieć zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. W niektórych orzeczeniach dopuszczono także możliwość stosowania do konkubinatu przepisów o spółce cywilnej. Należy pamiętać, że istnieją różne możliwości rozliczenia byłych konkubentów. Nie w każdej sprawie będzie miała zastosowanie tylko jeden rodzaj podstawy prawnej takiego rozliczenia, wszystko zależy od danego stanu faktycznego. 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia może wynikać z wielu różnych podstaw. Sprawy odszkodowawcze dotyczą zarówno nienależytego wykonywania umów, jak też czynów niedozwolonych, ubezpieczeń majątkowych i osobowych, szkód komunikacyjnych i błędów medycznych.

Uznanie czynności prawnej za bezskuteczną – skarga pauliańska

Skarga pauliańska jest powództwem o uznanie danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela. Dotyczy sytuacji, gdy dłużnik uniemożliwił wierzycielowi dochodzenia wierzytelności poprzez doprowadzenie do swej niewypłacalności lub zwiększenia niewypłacalności, a przy tym korzyść z jego działania odniosła osoba trzecia (np. dłużnik podarował osobie najbliższej jedyną nieruchomość, którą posiadał, czym udaremnił wierzycielowi możliwość egzekucji z tej nieruchomości). Powództwo to służy wykonaniu wierzytelności pomimo wyzbycia się majątku przez dłużnika. Stroną pozwaną jest wówczas nie sam dłużnik, ale osoba trzecia, która uzyskała korzyść, a sąd rozpoznający skargę pauliańską uznaje czynność dłużnika z osobą trzecią za bezskuteczną wobec wierzyciela.

Odwołanie darowizny

Darczyńca może odwołać darowiznę, która jeszcze nie została wykonana, jeżeli już po zawarciu umowy darowizny jego sytuacja majątkowa uległa takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie mogłoby nastąpić bez uszczerbku dla jego utrzymania. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Co istotne, odwołanie darowizny musi nastąpić w formie pisemnej, a także nie można odwołać jej po upływie roku od momentu, gdy darczyńca dowiedział się o rażącej niewdzięczności obdarowanego. Jeżeli obdarowany nie chce dobrowolnie zwrócić przedmiotu darowizny mimo odwołania jej przez darczyńcę, to darczyńca może wystąpić przeciwko niemu do sądu. Wyrok sądu zastępuje oświadczenie woli obdarowanego i w ten sposób możliwe jest odzyskanie przedmiotu darowizny.

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Księga wieczysta jako publiczny rejestr stanu prawnego nieruchomości nie zawsze zawiera informacje zgodne z rzeczywistością. Zdarzają się wadliwe wpisy, które nie mogą być usunięte jedynie poprzez złożenie wniosku do sądu wieczystoksięgowego. Niektóre niezgodności do ich usunięcia wymagają wytoczenia powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Zgodnie z art. 10 ustawy Księgi wieczyste i hipoteka w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Najczęściej można spotkać niezgodności w księdze wieczystej takie jak:

 • brak wpisu osoby uprawnionej albo niezgodności we wpisie dotyczącym właściciela lub użytkownika wieczystego (np. do księgi wieczystej wpisany jest tylko jeden małżonek zamiast obojga),
 • wpis nieistniejącego obciążenia np. hipoteki zabezpieczające spłacone już długi lub długi w innej wysokości niż wartość wpisanej hipoteki, a wierzyciel nie wyraża zgody na ich usunięcie lub modyfikację 
 • błędy w udziałach w nieruchomości wspólnej.
Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie prawa cywilnego 

Kancelaria Kraków – prawo cywilne świadczy pomoc prawną w sprawach cywilnych. Dokonuję analizy problemu prawnego, z którym zgłasza się do mnie Klient. Proponuję jego optymalne rozwiązanie w oparciu o wiedzę i doświadczenie. Sprawa sądowa to dla strony zawsze ostateczność, dlatego też staram się zaproponować pozasądowy sposób rozwiązania danego sporu na gruncie prawa cywilnego. Sporządzam wezwania do zapłaty skierowane zarówno do osób fizycznych, firm, jak też ubezpieczycieli. Prowadzę rozmowy ugodowe i przygotowuję projekty porozumień. Dopiero w sytuacji, gdy przedsądowe działania okazują się bezskuteczne to reprezentuję Klientów przed sądem cywilnym na wszystkich etapach postępowania oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Adwokat – prawo cywilne w Krakowie. Komu pomaga adwokat od spraw cywilnych?

Prawo cywilne jest prawem dnia codziennego. W każdej dziedzinie naszego życia może powstać problem prawny, wymagający profesjonalnego i fachowego działania prawnika. Udzielam pomocy prawnej i reprezentuję Klientów w sądzie w sprawach cywilnych, dotyczących sytuacji dnia codziennego takich jak: nieuczciwy kontrahent uchylający się od zapłaty, opóźniający się z wykonaniem dzieła fachowiec, konieczność odwołania się od nakazu zapłaty, zniesienie współwłasności nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości, spory sąsiedzkie, odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, spór z ubezpieczycielem oraz inne sprawy dotyczące osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w prawie cywilnym?

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy cywilnej uzależnione jest od wielu czynników i ustalane jest zawsze indywidualnie przed podjęciem się reprezentowania Klienta. Nie bez znaczenia jest stopień skomplikowania sprawy oraz konieczny nakład pracy. W sprawach majątkowych punktem wyjścia do określenia wynagrodzenia adwokata może być wartość sprawy. Stawki minimalne określone są przez rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Z jakimi problemami z zakresu prawa cywilnego Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

  • Pozew o zapłatę
  • Zasiedzenie nieruchomości
  • Sprzeciw od nakazu zapłaty
  • Skarga pauliańska
  • Odszkodowanie 
  • Zadośćuczynienie
  • Naruszenie dóbr osobistych
  • Postępowanie nakazowe
  • Postępowanie upominawcze
  • Roszczenia z umowy
  • Niewykonanie umowy
  • Ochrona własności

  Adwokat od prawa cywilnego. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

  Jako doświadczony adwokat w Krakowie, który specjalizuje się w sprawach cywilnych, oferuję kompleksową i fachową pomoc prawną. Pracuję z zaangażowaniem, gwarantuję uczciwe i indywidualne podejście do każdej sprawy. 

  Potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa cywilnego w Krakowie? Zapraszam

  Moja kancelaria adwokacka specjalizująca się w sprawach cywilnych ma siedzibę w Krakowie przy ul. Józefitów 9/4. Zapraszam do kontaktu.

  Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

  Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów także w sprawach z zakresu: