Testament – Kraków

adwokat w sprawie o podważenie testamentu

Zdarzają się sytuacje, gdy spadkobierca został pominięty w testamencie przez najbliższego członka rodziny, a sam testament albo okoliczności jego sporządzenia budzą wątpliwości. Pojawia się wtedy pytanie czy testament jest ważny? Czy da się podważyć testament? Jak musi wyglądać testament aby był ważny? Jako adwokat w Krakowie specjalizujący się w prawie spadkowym spotykam się z sytuacjami, kiedy okoliczności sporządzenia testamentu faktycznie budzą wątpliwości albo kiedy dokument napisany odręcznie nie spełnia wymogów ważności testamentu. Wówczas możliwe jest podważenie takiego testamentu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Sprawy spadkowe – w tym w także sprawy o podważenie ważności testamentu zawsze wiążą się z konfliktem pomiędzy spadkobiercami, towarzyszą im emocje i nie są to sprawy proste. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata od spraw spadkowych.

Testament – co to jest?

Testament jest jednostronną czynnością prawną polegającą na rozrządzeniu swoim majątkiem na wypadek śmierci, w szczególnej formie przewidzianej prawem.

Kiedy testament jest ważny?

Aby testament był ważny musi odpowiadać przepisom kodeksu cywilnego. Testamenty dzielimy na zwykłe (holograficzny czyli własnoręczny, notarialny, allograficzny czyli urzędowy) i szczególne (ustny, podróżny, wojskowy). Zgodnie z przepisami dla ważności testamentu konieczne jest, aby osoba która go sporządza miała pełną zdolność do czynności prawnych i była świadoma swojego postępowania. W polskim prawie nie istnieją testamenty wspólne, więc testament aby był ważny, musi być sporządzony wyłącznie przez jedną osobę, niedopuszczalne jest również sporządzenie testamentu przez pełnomocnika. 

Jakie są przesłanki podważenia testamentu?

Zdarza się, że spadkobiercy chcą podważyć testament. Jest to możliwe w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku i wiąże się z koniecznością wykazania, że testament został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli albo pod wpływem błędu czy groźby. Oczywiście testament może być też nieważny z takich przyczyn, że nie został sporządzony w sposób prawidłowy, określony przez przepisy kodeksu cywilnego.

  Adwokat Karolina Stachura Kraków

  Mój priorytet to Twoje prawa
  Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

  Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

  Jak rozpocząć sprawę o podważenie testamentu?

  Jeżeli uważamy, że testament z jakichś przyczyn jest nieważny, konieczne jest wszczęcie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku wraz z powołaniem się na okoliczności uzasadniające nieważność testamentu. Konieczne jest skompletowanie odpowiednich dokumentów oraz zgodne z procedurą napisanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, wskazanie uczestników, opłacenie wniosku i prawidłowe złożenie we właściwym sądzie. Bardzo ważna jest oparta na przepisach i trafna argumentacja uzasadniająca, dlaczego twierdzimy, że testament jest nieważny. 

  Adwokat specjalizujący się w sprawach spadkowych pomoże ocenić, czy argumenty dotyczące nieważności testamentu są trafione, skompletować odpowiednie dokumenty, wskazać dowody na które należy się powołać oraz realnie ocenić szanse powodzenia sprawy.

  Co sąd bierze pod uwagę w sprawie o podważenie ważności testamentu? Na co zwraca uwagę?

  W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, w której strona kwestionuje ważność testamentu sąd w szczególności ustala, czy testament spełnia wymogi wskazane w ustawie. W dalszej kolejności sąd bada przesłanki ewentualnej nieważności testamentu, a zatem czy testament został sporządzony:

  • w stanie wyłączającym świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli,
  • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści,
  • pod wpływem groźby

  Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o podważenie ważności testamentu. Na czym polega współpraca?

  W mojej praktyce adwokata od wielu lat prowadzę różne postępowania spadkowe, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, w których podważana jest ważność testamentu. Sprawy takie nie należą do łatwych, gdyż konieczne jest odtworzenie zdarzeń, w których udział brała osoba już nieżyjąca. W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, w której dochodzi do podważania ważności testamentu najważniejsze są trafione i możliwe do udowodnienia argumenty, w tym przypadku przed wszczęciem sprawy udzielam kompleksowej analizy stanu faktycznego i udzielam fachowej porady prawnej, aby ocenić szanse na powodzenie podważenia wydziedziczenia. Posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające mi na skuteczną i profesjonalną pomoc prawną w sprawach spadkowych w Krakowie i innych miastach.

   Prawnik od testamentu w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o podważenie ważności testamentu?

   Adwokat mający doświadczenie w sprawach spadkowych – w tym o podważenie ważności testamentu jest w stanie skutecznie zabezpieczyć interesy majątkowe Klienta. Reprezentuję zarówno osoby, które chcą skonsultować treść przyszłego testamentu, a także testamentu istniejącego i uzyskać poradę prawną dotyczącą testamentu. Reprezentuję także w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, gdy podważana jest ważność testamentu – przedstawiając właściwą argumentację uzasadniającą podważenie ważności testamentu albo przeciwnie – wskazując, że argumenty wskazane przez stronę przeciwną są bezzasadne. Testament wywołuje daleko idące skutki majątkowe dla spadkobierców, warto więc skonsultować z adwokatem jego treść.

   Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie o podważenie ważności testamentu?

   Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, w której podważana jest ważność testamentu ustalane jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem. Może być zależne od stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości uczestników postępowania.

   Z jakimi problemami z zakresu testamentu Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

    • Jak napisać testament?
    • Czy lepiej napisać testament u notariusza?
    • Kiedy testament jest nieważny?
    • Jak podważyć testament?

    Adwokat – testament. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

    Żeby uniknąć błędów przy sporządzaniu testamentu warto skonsultować jego treść z adwokatem spadkowym. W zależności od potrzeb doświadczony adwokat od spadków doradzi jakie instytucje prawa spadkowego mogą być zastosowane w testamencie, a także jak najpełniej wyrazić ostatnią wolę, aby po śmierci spadkodawcy ograniczyć możliwość podważenia testamentu. Zdarza się również tak, że jesteśmy w posiadaniu testamentu, którego zapisy nie są do końca jasne i zrozumiałe dla spadkobierców. Jako adwokat w Krakowie, który specjalizuje się w sprawach spadkowych – także tych skomplikowanych, posiadam wiedzę i doświadczenie oparte na praktyce zdobytej podczas prowadzenia wielu różnych spraw. Pozwala mi to skutecznie i rzetelnie działać w interesie Klienta. Pracuję z zaangażowaniem, oferuję uczciwe i indywidualne podejście do każdej sprawy spadkowej. Reprezentuję przed sądem i udzielam porad prawnych między innymi w sprawach o podważenie testamentu.

    okat w Krakowie, który specjalizuje się w sprawach spadkowych – także tych skomplikowanych, posiadam wiedzę i doświadczenie oparte na praktyce, które pozwalają mi skutecznie i odpowiedzialnie działać w interesie Klienta. Pracuję z zaangażowaniem, oferuję uczciwe i indywidualne podejście do każdej sprawy spadkowej.

    Testament – FAQ. Najczęściej zadawane pytania dotyczące testamentu i sprawy o podważenie testamentu.

    Jak napisać testament?

    Można napisać testament własnoręcznie albo notarialnie. Testament notarialny nie jest ani lepszy ani bardziej ważny od testamentu własnoręcznego, jednakże w niektórych wypadkach rekomendowane jest sporządzenie testamentu notarialnego. W każdym wypadku warto skonsultować treść testamentu i jego zapisy z prawnikiem. 

    Kiedy testament jest nieważny?

    Testament jest nieważny, gdy został sporządzony:

    • w stanie wyłączającym świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli,
    • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści,
    • pod wpływem groźby

    Inne przyczyny nieważności testamentu, to sporządzenie go niezgodnie z przepisami, dla przykładu testament będzie nieważny, gdy: zawiera rozrządzenie więcej niż jednej osoby (tzw. testament wspólny – niedopuszczalny w polskim prawie), napisany jest na maszynie lub komputerze i jedynie podpisany pismem ręcznym, sporządzony jest przez osobę ubezwłasnowolnioną, oraz w innych wypadkach.

    Jak podważyć testament?

    Podważenie testamentu możliwe jest jedynie sądownie. Jesteśmy także ograniczeni terminem – na nieważność testamentu nie można powołać się po upływie lat 3, od kiedy osoba dowiedziała się o przyczynach nieważności, a w każdym wypadku po upływie lat 10 od otwarcia spadku

    Czy testament można odwołać lub zmienić? 

    Tak, spadkodawca może odwoływać lub zmieniać treść swoich testamentów.

    Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej testamentu w Krakowie? Zapraszam

    W mojej kancelarii adwokackiej w Krakowie na co dzień prowadzę sprawy spadkowe, w tym sprawy związane z testamentami. Zapewniam pomoc prawną opartą na wiedzy i doświadczeniu. Odpowiem na każde pytanie i wątpliwość związaną z wydziedziczeniem. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. 

    Pozostałe sprawy z zakresu prawa spadkowego, które są specjalnością mojej kancelarii adwokackiej

    W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam i prowadzę także inne sprawy z zakresu prawa spadkowego, w szczególności sprawy o: nabycie spadku, dział spadku, podważenie wydziedziczenia, zachowek, Europejskie Poświadczenie Spadkowe, oraz inne sprawy spadkowe z elementem międzynarodowym.

    Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

    Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, a także także w sprawach z zakresu: