Podział majątku - Kraków

adwokat od podziału majątku

W chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lub ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami ustaje ustrój wspólności majątkowej. Otwiera to drogę do podzielenia majątku zgromadzonego podczas trwania małżeństwa. Moja kancelaria adwokacka w Krakowie specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa, w tym w prawie rodzinnym oraz w zakresie spraw o podział majątku wspólnego małżonków. Podział majątku wspólnego po rozwodzie to proces, który wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie prawa. Planując dokonanie podziału majątku wspólnego warto skorzystać z pomocy adwokata lub kancelarii adwokackiej w Krakowie, celem uzyskania porady prawnej podczas której adwokat odpowie na pytania co wchodzi w skład majątku wspólnego, jak podzielić nieruchomość czy firma także podlega podziałowi, jakie są przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, itp.

Podział majątku – co to jest?

Po ustanowieniu – tak sądowym jak i umownym rozdzielności majątkowej, możliwe jest dokonanie podziału majątku wspólnego. Możliwe jest dokonanie podziału majątku w drodze umowy albo sądownie – wówczas każdy z małżonków może wnieść do właściwego sądu wniosek o podział majątku wspólnego – czyli zniesienie współwłasności przedmiotów, które małżonkowie nabyli wspólnie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Wniosek ten można wnieść także po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego – bowiem wtedy między stronami nie ma już ustroju wspólności majątkowej. W niektórych przypadkach podziału majątku wspólnego można dokonać także w sprawie o rozwód.

Umowny podział majątku

Podziału majątku wspólnego można dokonać umownie – przy czym w odróżnieniu do umownego ustalenia rozdzielności majątkowej (tzw. intercyzy) przy podziale majątku nie jest wymagana forma aktu notarialnego – chyba, że w skład majątku wchodzą nieruchomości – wtedy, aby dokonać ich podziału należy zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego. Umowny podział majątku możliwy jest jedynie wówczas, gdy pomiędzy stronami istnieje porozumienie co do sposobu podziału.

Sądowy podział majątku

W braku porozumienia pomiędzy stronami co do sposobu podziału majątku wspólnego, konieczne jest wszczęcie sprawy o podział majątku wspólnego. Czasem możliwe jest także dokonanie podziału majątku wspólnego w sprawie o rozwód – jeśli nie wydłuży to trwania postępowania.

Udziały w majątku wspólnym

Istnieje ustawowe domniemanie, które rzecz jasna można obalić odpowiednimi dowodami, że udziały w majątku wspólnym małżonków są równe. Ustawodawca zastrzega jednak, że strony mogą żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, a więc nie zawsze podział majątku będzie równy co oznacza, że przy podziale należy brać pod uwagę to w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku. Przy czym bierze się tu pod uwagę nie tylko pracę zarobkową i wysokość zarobków, ale także starania na rzecz domu i rodziny oraz szereg innych okoliczności. Podział majątku wspólnego to złożony proces, który wymaga indywidualnego podejścia do każdej sprawy. Istnieje wiele czynników, które wpływają na sposób podziału majątku, takie jak: okres trwania małżeństwa, wkład każdego z małżonków w powstawanie majątku, dochody oraz sytuacja życiowa każdego z nich. 

W przypadku, gdy jeden z małżonków wnosił większy wkład w powstawanie majątku, może on otrzymać większą część majątku. Istnieje jednak szereg przepisów regulujących sposób podziału majątku, takie jak np. kodeks rodzinny i opiekuńczy, które stanowią podstawę do rozstrzygnięcia tej kwestii. Sąd może orzec nierówne udziały w majątku wspólnym po rozwodzie, jeśli uznaje, że taki podział jest uzasadniony ze względu na okoliczności majątkowe i faktyczne danej sprawy. Istnieją różne czynniki, które mogą wpłynąć na decyzję sądu o nierównym podziale majątku.

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Jak rozpocząć sprawę o podział majątku?

Każdy z małżonków może złożyć do sądu wniosek o podział majątku wspólnego. Konieczne jest skompletowanie odpowiednich dokumentów oraz zgodne z procedurą napisanie wniosku o podział majątku wspólnego, wskazanie odpowiednich dowodów, opłacenie wniosku i prawidłowe złożenie we właściwym sądzie. Pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach o podział majątku wspólnego przyczyni się do usprawnienia i przyspieszenia sprawy o podział majątku, a przede wszystkim do uzyskania możliwie najkorzystniejszego rozstrzygnięcia.

Co sąd bierze pod uwagę w sprawie o podział majątku? Na co zwraca uwagę?

Wniosek o podział majątku wspólnego musi zawierać pewne elementy takie jak: wymienienie wszystkich składników majątku wspólnego, wskazanie szacunkowych wartości poszczególnych składników a także proponowany sposób podziału majątku i ewentualnych spłat i dopłat. Nadto, jako że przy podziale majątku uwzględnia się także nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie, istotne jest, aby wszystkie te prawnie doniosłe informacje zawrzeć we wniosku i złożyć wniosek o rozliczenie nakładów, jeśli istnieje taka potrzeba. Nieodłącznym elementem spraw o podział majątku wspólnego jest określenie wartości składników tego majątku. Jeśli pomiędzy stronami nie ma zgody co do wartości majątku konieczne jest dokonanie wyceny przez biegłego.

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o podział majątku. Na czym polega współpraca?

Kancelaria adwokat Karoliny Stachury w Krakowie pomoże w uzyskaniu korzystnego podziału majątku, który będzie jak najbardziej sprawiedliwy. Oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie podziału majątku po rozwodzie, zapewniam profesjonalną obsługę oraz doradztwo prawne na każdym etapie procesu, a także udział i pomoc w negocjacjach ugodowych. W ramach porad prawnych udzielam wszelkich informacji w zakresie podziału majątku wspólnego, wskazuję jakie dokumenty będą potrzebne w sprawie sądowej, doradzam w jaki sposób podzielić majątek, sporządzam wnioski o podział majątku wspólnego, jak też odpowiedzi na wniosek, wnioski dowodowe oraz zarzuty do opinii biegłych.  Reprezentuję Klientów przed sądem podczas całego procesu o podział majątku wspólnego, włącznie z postępowaniem odwoławczym oraz na etapie egzekucji.

Prawnik od spraw o podział majątku w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o podział majątku?

Szukasz profesjonalnej pomocy prawnej w Krakowie dotyczącej podziału majątku wspólnego po rozwodzie? Rozwód to proces, który zazwyczaj wiąże się z podziałem majątku pomiędzy małżonkami. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy adwokata, który wyjaśni zawiłości prawne w tak doniosłej sprawie jaką jest majątek, odpowie na pytania co wchodzi w skład majątku wspólnego i podlega podziałowi oraz jak uzyskać rozliczenie nakładów, a dalej jak najkorzystniejszy sposób podziału majątku.

Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach o podział majątku?

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy o podział majątku wspólnego ustalane jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem. W sprawach majątkowych punktem wyjścia do określenia wynagrodzenia adwokata może być wartość przedmiotu sporu.

Z jakimi problemami z zakresu spraw o podział majątku Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

  • kiedy mogą być ustalone nierówne udziały w majątku wspólnym?
  • kto płaci za podział majątku?
  • czy podział majątku może się przedawnić?

Adwokat podział majątku. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

Sprawy o podział majątku wspólnego często przeciągają się latami. Nie ma dwóch takich samych spraw, jednak jako adwokat prowadząc wiele różnych spraw o podział majątku wspólnego – zarówno w Krakowie jak i innych miastach, spotykam się z podobnymi sytuacjami i stanami faktycznymi. Bazując na wiedzy i doświadczeniu zdobytym na sali sądowej jestem w stanie racjonalnie, rzeczowo i profesjonalnie udzielić pomocy prawnej, mieć wpływ na usprawnienie i przyspieszenie sprawy oraz uchronić Klienta przed niekorzystnym podziałem majątku.

Podział majątku – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o podział majątku po rozwodzie

Jak można szybko dokonać podziału majątku?

Najszybszym sposobem podziału majątku jest porozumienie się. Można skorzystać z pomocy prawników, aby ustalić jakie są możliwości podziału majątku. Jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość konieczny jest udział notariusza.

Kto płaci za podział majątku?

W przypadku sprawy sądowej zasadą jest, że sąd w orzeczeniu końcowym rozlicza koszty procesu i obciąża nimi strony stosownie do ich udziału w majątku wspólnym. Jeśli udziały są równe to strony po połowie poniosą wygenerowane koszty. Natomiast koszty adwokata każda ze stron ponosi na własną rękę.

Kto może zawiadomić sąd rodzinny?

Każdy kto posiada wiedzę albo podejrzewa, że zagrożone jest dobro dziecka lub dziecku dzieje się krzywda, powinien zawiadomić sąd rodzinny. W praktyce najczęściej zdarza się, że sąd rodzinny zawiadamiany jest o podejrzeniu zagrożenia dobra dziecka w wyniku interwencji policji w miejscu zamieszkania dziecka (np. awantura domowa).

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Do składników zaliczanych do majątku wspólnego należą w szczególności:

  • dochody każdego z małżonków, wynagrodzenie za pracę i z działalności gospodarczej – co istotne – niezależnie od ich ewentualnych dysproporcji;
  • przedmioty nabyte podczas trwania wspólności majątkowej (ruchomości, nieruchomości);
  • oszczędności zgromadzone przez każdego z małżonków w trakcie trwania wspólności majątkowej;
  • dochód z wynajmu wspólnej nieruchomości oraz nieruchomości stanowiącej wyłączną własność jednego z małżonków;
  • środki na rachunkach emerytalnych;

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej podziału majątku w Krakowie? Zapraszam

Moja kancelaria adwokacka oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie podziału majątku po rozwodzie, zapewniam profesjonalną obsługę oraz doradztwo prawne na każdym etapie procesu, a także udział i pomoc w negocjacjach ugodowych.
Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

Pozostałe sprawy z zakresu prawa rodzinnego, które są specjalnością mojej kancelarii adwokackiej

W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam i prowadzę także inne niż o separację sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności sprawy o: rozwód, separacja, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, władzę rodzicielską, istotne sprawy dziecka, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uprowadzenie dziecka za granicę (konwencja haska) oraz inne sprawy rodzinne z elementem międzynarodowym, a także sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, a także także w sprawach z zakresu: