Prawo rodzinne jest trudną i skomplikowaną dziedziną, nie tylko ze względu na mnogość przepisów prawa, ale przede wszystkim z uwagi na emocjonalny charakter spraw rodzinnych. Postępowania w sądzie rodzinnym dotyczą przede wszystkim dzieci, ale także sporów między małżonkami. Ze względu na specyfikę spraw rodzinnych i ich delikatny charakter ważne jest, aby swoją trudną sprawę oddać w ręce doświadczonego adwokata, specjalizującego się w prawie rodzinnym. Niezależnie czy sprawa dotyczy spraw małżeńskich (rozwód, separacja), czy konfliktu na tle wykonywania władzy rodzicielskiej czy kontaktów z małoletnimi dziećmi, a także spraw majątkowych związanych z obowiązkiem alimentacyjnym albo podziałem majątku wspólnego małżonków, dobry adwokat jest w stanie bez emocji w sposób wyważony ocenić sytuację, a dzięki temu w sposób fachowy i profesjonalny udzielić pomocy prawnej. Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury mieszcząca się w Krakowie od lat z powodzeniem świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego. Doświadczenie zdobyte na sali sądowej podczas prowadzenia wielu różnych od siebie i często niecodziennych spraw rodzinnych, pozwala mi sprawnie i skutecznie pomóc, udzielić porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego, zaproponować najlepsze realne rozwiązanie znane prawu rodzinnemu, a także przewidzieć wynik postępowania w sądzie rodzinnym. Adwokat od prawa rodzinnego w Krakowie – wychodząc naprzeciw potrzebom moich Klientów, oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych.

Prawo rodzinne – co to jest?

Prawo rodzinne jest działem prawa cywilnego, który reguluje majątkowe i niemajątkowe stosunki w rodzimie. Prawo rodzinne dotyczy zarówno małżonków, krewnych, jak też stosunków rodziców z dziećmi, a także rodziny z osobami trzecimi. Prawo rodzinne reguluje także stosunki związane z opieką, kuratelą, przysposobieniem. Jest to niezwykle ważna dziedzina prawa, a sądowe sprawy rodzinne wywierają niebagatelny wpływ na funkcjonowanie rodziny.

Jakimi sprawami rodzinnymi w Krakowie zajmuje się adwokat Karolina Stachura?

Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury specjalizuje się w szeroko pojętym prawie rodzinnym, świadczy usługi prawne w szczególności w zakresie spraw takich jak:

Rozwód

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zaistnieje trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a zatem wówczas, gdy trwale ustały więź fizyczna, więź duchowa i więź gospodarcza. Rozróżnia się rozwód bez orzekania o winie oraz rozwód z winy jednego z małżonków albo ich obojga. Jeśli oboje małżonkowie wyrażają zgodę na rozwód bez orzekania o winie, to wówczas sąd nie ma obowiązku wskazywać który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia. Rozwód niedopuszczalny jest wówczas, gdy jego orzeczenie byłoby sprzeczne z dobrem małoletniego dziecka.

Podział majątku

W chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego pomiędzy małżonkami ustaje ustrój wspólności majątkowej. Otwiera to drogę do podzielenia majątku zgromadzonego podczas trwania małżeństwa. W razie braku porozumienia co do sposobu podziału majątku konieczne jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o podział majątku wspólnego. Nie zawsze podział majątku będzie równy. Prawo rodzinne przewiduje możliwość ustalenia przez sąd nierównych udziałów byłych małżonków w majątku wspólnym. W przypadku, gdy jeden z małżonków wnosił większy wkład w powstawanie majątku, może on otrzymać większą część majątku. Istnieje jednak szereg przepisów regulujących sposób podziału majątku, takie jak np. kodeks rodzinny i opiekuńczy, które stanowią podstawę do rozstrzygnięcia tej kwestii. 

Podział majątku

Małżonkowie – co do zasady, jeśli nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej (tzw. intercyzy), posiadają wspólność majątkową małżeńską. W wyjątkowych wypadkach, jeśli zawarcie takiej umowy w trakcie trwania małżeństwa nie jest możliwe (na przykład ze względu na brak zgody współmałżonka), każdy z małżonków z ważnych powodów może wystąpić do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd może domagać się także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli zaspokojenie jego wierzytelności wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. Jedynie sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną. Istotne jest, że sąd może ustanowić rozdzielność majątkową wyłącznie z ważnych powodów, na przykład są to: trwonienie majątku, hazard, nałogi, nieodpowiedzialność finansowa.

Uprowadzenie rodzicielskie - Konwencja Haska

W sytuacji, gdy rodzice sprawują wspólnie pieczę nad małoletnim dzieckiem, a jedno z nich bez zgody drugiego rodzica wywozi dziecko z kraju miejsca pobytu dziecka z zamiarem zamieszkania na stałe, to mamy do czynienia z tzw. uprowadzeniem rodzicielskim. Skutkom takich bezprawnych działań jednego z opiekunów przeciwdziałać ma Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r., czyli tzw. konwencja haska. Ten akt prawny ma chronić interesy dziecka na płaszczyźnie międzynarodowej i zagwarantować niezwłoczny powrót dziecka do kraju, w którym ma ono miejsce pobytu, gdy doszło do uprowadzenia bądź bezprawnego zatrzymania dziecka w innym kraju będącym stroną konwencji. Sprawę wszczyna ten rodzic, który został pozbawiony możliwości opieki nad dzieckiem, w wyniku bezprawnego wywiezienia go z kraju, w którym przebywało na stałe.

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny zgodnie z przepisami prawa rodzinnego obejmuje dostarczanie środków utrzymania, a w wypadku alimentów na dzieci także wychowania. Najczęściej mamy do czynienia z obowiązkiem alimentacyjnym od rodziców na rzecz ich dzieci. Alimenty są zawsze zasądzane na małoletnie dzieci w sprawie o rozwód. Możliwe jest też wszczęcie sprawy o alimenty, gdy nie toczy się sprawa rozwodowa. Rodzice są zobowiązani do dostarczania środków utrzymania swoim dzieciom do momentu, gdy nie będą one mogły samodzielnie się utrzymać. Alimenty mogą być także przyznane od dorosłych dzieci na rzecz rodziców, a także na współmałżonka. W celu uzyskania alimentów, podwyższenia alimentów, obniżenia alimentów, czy też uchylenia obowiązku alimentacyjnego konieczne jest złożenie pozwu do sądu. 

Kontakty z dzieckiem

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uznają prawo rodzica do kontaktu z dzieckiem. Kontakt ten może przybierać różne formy, zarówno kontaktu bezpośredniego, spędzania czasu z dzieckiem, zabierania go poza jego miejsce zamieszkania, jak też kontaktu na odległość – za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W razie braku porozumienia w zakresie sposobu kontaktów z dzieckiem lub w razie ograniczania drugiemu rodzicowi takich kontaktów, często konieczne jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów. Także w sprawach o rozwód na wniosek strony sąd orzeka o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem.

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska stanowi prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci, które dotyczą jego wychowania, majątku oraz pozwalają decydować za dziecko, aż do momentu jego pełnoletniości. Co do zasady oboje rodzice posiadają władzę rodzicielską, niezależnie od tego, czy pozostają w związku małżeńskim. Władza rodzicielska powinna być wykonywana zgodnie z dobrem dziecka i z poszanowaniem jego praw. Ma na celu ochronę dziecka, zapewnienie mu właściwej pieczy i chronienia jego interesów. Prawo rodzinne przewiduje sytuacje ustania (na przykład w wyniku pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej przez sąd), ograniczenia czy też zawieszenia władzy rodzicielskiej. 

Istotne sprawy dziecka

W sprawach dla dziecka istotnych rodzice posiadający pełną władzę rodzicielską decydują wspólnie. W razie braku porozumienia między rodzicami w zakresie istotnych spraw dziecka rozstrzyga sąd. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wymienia katalogu istotnych spraw dziecka, jednak praktyka wskazuje, że w szczególności są to: zmiana nazwiska dziecka, wybór szkoły, wyrobienie paszportu, wybór religii, decyzja co do sposobu leczenia, odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Katalog takich spraw nie jest zamknięty.

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Zdarzają się sytuacje w których konieczne jest sądowe ustalenia ojcostwa czy pochodzenia dziecka. W przypadku ustalenia ojcostwa, to może ono nastąpić poprzez: domniemanie ojcostwa – jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania, istnieje domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki, uznanie dziecka przez ojca – jeśli rodzice nie pozostają w związku małżeńskim, ustalenie ojcostwa przez sąd. W ostatnim przypadku dowodem na pochodzenie dziecka jest przede wszystkim badanie DNA.

Z kolei powództwo o zaprzeczenie ojcostwa jest natomiast konieczne, na przykład wówczas, gdy kobieta pozostająca w związku małżeńskim urodzi dziecko innego mężczyzny. Zaprzeczenia ojcostwa mogą żądać: matka dziecka, mąż matki dziecka, prokurator, dziecko, gdy osiągnie pełnoletniość. Możliwość wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa ograniczona jest ustawowymi terminami.

Separacja

Separacja w przeciwieństwie do rozwodu jest odwracalna, ale także wywołuje skutki prawne. Sąd w sprawie o separację orzeka tak, jak w przypadku sprawy o rozwód o władzy rodzicielskiej, alimentach, kontaktach z dzieckiem. W konsekwencji wyroku sądu orzekającego separację ustaje wspólność majątkowa małżeńska. W odróżnieniu od rozwodu sąd może orzec separację, gdy rozkład pożycia małżeńskiego nie jest trwały. Separacja stanowi alternatywę dla rozwodu w sytuacji małżonków, którzy np. z przyczyn religijnych nie chcą decydować się na rozwód.

Ubezwłasnowolnienie

Osobę która ukończyła 13 lat można ubezwłasnowolnić całkowicie, jeśli z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Z kolei częściowo ubezwłasnowolnić można z tych samych przyczyn jedynie osobę, która osiągnęła pełnoletniość, lecz stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się opiekuna, a dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo kuratora.

Ubezwłasnowolnienie powoduje, że nie ma możliwości samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących swojej osoby i majątku. Osoba ubezwłasnowolniona ograniczona jest w zakresie dokonywania czynności prawnych w celu ochrony jej interesów osobistych i majątkowych. Ubezwłasnowolnienie następuje na podstawie orzeczenia sądu, po zasięgnięciu opinii biegłych lekarzy. Wniosek o ubezwłasnowolnienie innej osoby mogą złożyć: małżonek tej osoby, krewni w linii prostej (dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo), prokurator.

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie prawa rodzinnego

Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury mająca swoją siedzibę w Krakowie, specjalizuje się w sprawach rodzinnych. W zakresie prawa rodzinnego udzielam porad prawnych oraz reprezentuję Klientów przed sądem rodzinnym. Pomoc prawna obejmuje sporządzanie pozwów i wniosków oraz środków odwoławczych w zakresie prawa rodzinnego oraz prowadzenie spraw sądowych. Prowadząc na co dzień sprawy rodzinne posiadam doświadczenie pozwalające znaleźć optymalne rozwiązanie problemu prawnego dostosowane do indywidualnych potrzeb i trudnych sytuacji w jakich znajdują się moi Klienci.

Prawnik rodzinny w Krakowie. Komu pomaga adwokat od spraw rodzinnych?

Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym udziela porad prawnych i reprezentuje w sądzie między innymi w sprawach o rozwód i separację, alimenty, władzę rodzicielską i istotne sprawy dziecka, uregulowanie kontaktów z dzieckiem oraz egzekucję kontaktów, sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz podział majątku wspólnego po rozwodzie, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie, a także w sprawach rodzinnych z elementem międzynarodowym, w tym w sprawach uprowadzeń rodzicielskich w trybie Konwencji Haskiej. Sprawy rodzinne dotyczą najważniejszych kwestii w życiu człowieka, dlatego tak istotne jest właściwe przygotowanie się do takiej sprawy oraz udziału w rozprawie przed sądem rodzinnym. 

Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym?

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy rodzinnej uzależnione jest od wielu czynników i ustalane jest zawsze indywidualnie przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

Z jakimi problemami z zakresu prawa rodzinnego Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

  • Chcę się rozwieść, czy potrzebuję adwokata?
  • Jak wysokie alimenty mogę uzyskać na dziecko?
  • Czy można pozbawić ojca władzy rodzicielskiej?
  • Była żona nie stosuje się do orzeczenia sądu w zakresie kontaktów, ogranicza mi spotkania z dzieckiem
  • Jak mogę ubezwłasnowolnić bliską osobę, która choruje
  •  żona wywiozła dziecko za granicę bez mojej zgody
  • Jak podzielić majątek po rozwodzie?
  • Kiedy złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?
  • Czy sprawy rodzinne długo trwają?
  • Czym się różni rozwód od separacji

Adwokat od prawa rodzinnego. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

Jako adwokat w Krakowie specjalizujący się w sprawach rodzinnych, a więc tych szczególnie trudnych i wiążących się z ogromnymi emocjami wiem, jak istotne jest indywidualne podejście i chłodna ocena sytuacji, przy jednoczesnym zrozumieniu sytuacji Klienta. Wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego pozwala mi na kompetentne i odpowiedzialne działanie w interesie Klienta i udzielenie profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej.

Prawo rodzinne – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o sprawy rodzinne

Ile się czeka na rozprawę w sądzie rodzinnym?

W sądzie rodzinnym rozpatrywane są różne sprawy, czas trwania sprawy zależny jest od jej rodzaju oraz stopnia skomplikowania, a także od tego ilu świadków ma być przesłuchanych w trakcie trwania sprawy, jakie inne dowody mają być przeprowadzone oraz czy konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłego.

Jak się bronić w sądzie rodzinnym?

W zależności od tego, czego dotyczy sprawa w sądzie rodzinnym, argumentacja i dowody mogą być różne. Zawsze pomocne jest skorzystanie z pomocy adwokata od spraw rodzinnych.

Kto może zawiadomić sąd rodzinny?

Każdy kto posiada wiedzę albo podejrzewa, że zagrożone jest dobro dziecka lub dziecku dzieje się krzywda, powinien zawiadomić sąd rodzinny. W praktyce najczęściej zdarza się, że sąd rodzinny zawiadamiany jest o podejrzeniu zagrożenia dobra dziecka w wyniku interwencji policji w miejscu zamieszkania dziecka (np. awantura domowa).

Kiedy sprawa trafia do sądu rodzinnego?

Sprawy w sądzie rodzinnym wszczynane są na wniosek albo z urzędu. 

Potrzebujesz porady prawnej w obszarze prawa rodzinnego w Krakowie? Zapraszam

Moja kancelaria adwokacka specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego mieści się w Krakowie przy ul. Józefitów 9/4. Oferuję opartą na wiedzy i doświadczeniu kompleksową pomoc prawną i odpowiem na wszystkie pytania i wątpliwości związane ze sprawami rodzinnymi.

Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów także w sprawach z zakresu: