Wezwania do zapłaty - Kraków

adwokat

Zarówno wierzyciel jak i dłużnik mogą dochodzić swoich praw przed sądem. Sprawy o zapłatę są najczęściej toczącymi się sprawami w sądach i mogą wynikać z różnego rodzaju zobowiązań. Może to być niezapłacona przez kontrahenta faktura, nienależyte wykonanie umowy oraz sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie – w tym błędy medyczne, bezpodstawne wzbogacenie (rozliczenie konkubinatu), czy też sprawa o zachowek. Kancelaria adwokat Karoliny Stachury w Krakowie specjalizuje się w prawie cywilnym i prowadzi różnego rodzaju sprawy o zapłatę, wynikające z umów, zobowiązań, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia., i innych podstaw.

Sprawa o zapłatę – co to jest?

Gdy wezwania do zapłaty okazują się bezskuteczne, konieczne może okazać się wstąpienie na drogę sądową. Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej może być dochodzone w postępowaniu przed sądem po złożeniu pozwu. W procesie o zapłatę można dochodzić m.in. odszkodowania, zadośćuczynienia, zachowku a także dokonać rozliczenia konkubinatu na podstawie przepisów dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia. Podstawą roszczenia może być także umowa.

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę może być złożony w następujących trybach postepowań, w zależności od podstawy roszczenia czy wartości przedmiotu sporu:

 • zwykłym,
 • upominawczym,
 • uproszczonym,
 • nakazowym,
 • elektronicznym postępowaniu upominawczym

Jakie warunki trzeba spełnić w sprawie o zapłatę?

Wymagalność to określony termin, w którym dłużnik powinien spełnić świadczenie. W sytuacji, gdy dłużnik pomimo wymagalności świadczenia nie spełni go w określonym terminie wierzyciel może złożyć do właściwego sądu pozew o zapłatę. Z pojęciem wymagalności związane jest przedawnienie – oznacza to, że po upływie określonego terminu od dnia wymagalności świadczenia dłużnik może uchylić się od jego zaspokojenia. 

Terminy przedawnienia określa ustawa, zasadą jest, że okres przedawnienia wynosi 6 lat. Przepisy szczególne przewidują krótsze terminy przedawnienia dla roszczeń z tytułu najmu bądź prowadzenia działalności gospodarczej. Przedawnienie roszczenia z tytułu zachowku wynosi 5 lat liczonych od dnia ogłoszenia testamentu lub otwarcia spadku, natomiast przedawnienie roszczeń z tytułu niektórych czynów niedozwolonych wynosi nawet 20 lat.

Jak napisać pozew o zapłatę?

Kodeks postępowania cywilnego dokładnie określa obligatoryjne elementy pozwu, są to:

 • oznaczenie przedmiotu sporu,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,
 • numer PESEL, numer NIP lub numer KRS bądź inny numer we właściwym rejestrze powoda,
 • oznaczenie sądu, 
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • osnowę wniosku lub oświadczenia;
 • dokładnie określone żądanie oraz oznaczenie wartości przedmiotu sporu, 
 • oznaczenie daty wymagalności roszczenia,
 • wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu,
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia,
 • wskazanie faktów i dowodów na potwierdzenie roszczenia,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Bardzo istotne jest dokładne wskazanie źródła roszczenia – może to być umowa, czyn niedozwolony, bezpodstawne wzbogacenie (rozliczenie konkubinatu) bądź zachowek. Nadto należy zawrzeć w pozwie, oprócz powyższych informacji, także uzasadnienie – jest to opis całej sytuacji prawnej i faktycznej między stronami. Przykładowo wskazać należy okoliczności zawarcia umowy i jej przedmiot. Powód powinien także sformułować odpowiednie wnioski dowodowe, oznaczając dowód i fakty które on potwierdza. Mogą być to przede wszystkim dokumenty, zeznania świadków i stron. Często potrzebna będzie opinia biegłego w sprawach, w których podstawą roszczenia jest czyn niedozwolony.

Prawidłowe napisanie pozwu jest bardzo istotne, stanowi niejako fundament sprawy o zapłatę. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy jaką zapewni adwokat w sprawie o zapłatę, aby uniknąć sytuacji nie zawarcia w pozwie jakiejś istotnej okoliczności albo co gorsza – nieświadomego wskazania na okoliczność dla nas niekorzystną.

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Jak rozpocząć sprawę o zapłatę?

Konieczne jest ustalenie wartości przedmiotu sporu, trybu postępowania oraz właściwości sądu – zdarza się, że kwestie te nie są oczywiste i nastręczają pewnych trudności. Prawidłowo sporządzony pozew należy odpowiednio opłacić i złożyć w sądzie wraz z załącznikami z odpowiednią ilością odpisów. W tym wypadku porada prawna doświadczonego w sprawach cywilnych – w tym w sprawach o zapłatę adwokata, może okazać się niezbędna. Doświadczenie pokazuje, że niejednokrotnie szkody związane z samodzielnym prowadzeniem postępowania znacznie przekraczają wynagrodzenie adwokata.

Co sąd bierze pod uwagę w sprawie o zapłatę? Na co zwraca uwagę?

Sąd sprawdza wartość przedmiotu sporu wskazaną w pozwie, a następnie, jeśli pozew nie zawiera braków, to sąd przeprowadza postępowanie dowodowe. W zależności od rodzaju sprawy i stanu faktycznego znaczenie mogą mieć rozmaite okoliczności i dowody. Warto dobrze przygotować się do sprawy o zapłatę, aby ograniczyć możliwość przegrania sprawy – co generuje dodatkowe koszty po stronie przegrywającego. Masz wątpliwości co do szans powodzenia sprawy o zapłatę? Warto w tym wypadku skonsultować swoją sprawę z adwokatem, który rzetelnie oceni wartość przedstawionych dowodów, wskaże jakie dowody będą najbardziej przydatne w sprawie oraz przede wszystkim wyjaśni skomplikowane i budzące wątpliwości kwestie prawne.

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o zapłatę. Na czym polega współpraca?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom moich Klientów jako adwokat w Krakowie oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw o zapłatę. Reprezentuję zarówno osoby fizyczne jak też przedsiębiorców. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i nie popadam w rutynę. Zawsze proponuję pomoc w próbie ugodowego załatwienia sprawy. Dobry adwokat nie zawsze uważa, że proces jest najkorzystniejszy dla Klienta, dlatego sytuację oceniam rzetelnie i w kontekście konkretnej sprawy. Udzielam porad prawnych i analizuję stan faktyczny tak, aby możliwie najpełniej udzielić pomocy prawnej Klientowi i ocenić szanse powodzenia w sprawie o zapłatę. Reprezentuję na każdym etapie postępowania w sprawie o zapłatę oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Sporządzam wezwania do zapłaty, uczestniczę w negocjacjach ugodowych, sporządzam pozwy o zapłatę, odpowiedzi na pozew, pisma procesowe, wnioski dowodowe, wnioski o zabezpieczenie, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty, środki odwoławcze, a także wnioski egzekucyjne.

Prawnik od zasiedzenia w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o zasiedzenie?

W sprawie o zasiedzenie konieczne jest orzeczenie sądu, mimo że do samego zasiedzenia dochodzi z mocy prawa. Dlatego w sprawach o zasiedzenie adwokat jest niezwykle pomocny. Chcesz ustalić, czy możesz ubiegać się o zasiedzenie? Potrzebujesz porady w sprawie o zasiedzenie? A może ktoś złożył wniosek o zasiedzenie nieruchomości, której jesteś właścicielem? We wszystkich tych przypadkach oferuję pomoc prawną, udzielam porad prawnych oraz reprezentuję przed sądem podczas całego postępowania o zasiedzenie.

Adwokat od sprawy o zapłatę w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o zapłatę?

Nierzetelny kontrahent, niewłaściwie wykonana umowa, odmowa zwrotu pożyczki, uciążliwi lokatorzy, niezapłacona faktura, roszczenie o zachowek, błąd medyczny – wszystkie te sytuacje mogą wymagać wszczęcia postępowania sądowego w sprawie o zapłatę, jeśli wezwania do zapłaty okazały się bezskuteczne. Oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie sprawy o zapłatę. Reprezentuję zarówno powodów jak też pozwanych – osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze.

Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach o zapłatę?

Sprawa o zapłatę jest roszczeniem majątkowym o określonej wartości przedmiotu sporu. W takich sprawach wynagrodzenie adwokata najczęściej uzależnione jest od wartości roszczenia, ale też wielu innych czynników. Wynagrodzenie i sposób rozliczenia ustalane są zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

Z jakimi problemami z zakresu spraw o zapłatę Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

  • Co może być dowodem w sprawie o zapłatę?
  • Ile kosztuje sprawa o zapłatę?
  • Czy roszczenie o zapłatę się przedawnia?
  • Wezwanie do zapłaty – czy coś da?
  • Czy umowa ustna jest ważna?

  Adwokat w sprawie o zapłatę. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

   Jako kancelaria adwokacka w Krakowie specjalizująca się w sprawach cywilnych, w tym w sprawach o zapłatę posiadamy doświadczenie, pozwalające na rzetelne oraz sprawne działanie w interesie Klienta. W sprawach o zapłatę często liczy się czas i podejmowanie działań, mających na celu uniemożliwienie dłużnikowi wybywania się majątku. Istotne jest też wskazanie wyłącznie takich dowodów, które mają znaczenie dla sprawy, aby usprawnić proces. Prowadząc jako adwokat sprawy o zapłatę spotykam się z różnymi sytuacjami prawnymi i faktycznymi, które często są bardzo podobne w wielu postępowaniach – na tym budowane jest moje doświadczenie. Podchodzę do sprawy z pełnym zaangażowaniem i uważnością, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności w działaniu na rzecz Klienta.

   Sprawa o zapłatę – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o sprawy o zapłatę

   Ile kosztuje sprawa o zapłatę?

   Niemało! W Polsce mamy jedne z najwyższych w Europie opłaty sądowe. 

   Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wskazuje, że w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

   do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

   ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

   ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

   ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

   ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

   ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

   ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

   W przypadku wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych, pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5 proc. tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

   Kiedy sąd wyda nakaz zapłaty?

   Nakazy zapłaty sąd wydaje w postępowaniu nakazowym oraz upominawczym, kiedy spełnione są przesłanki wydania nakazu zapłaty. 

   W postępowaniu nakazowym warunkami wydania nakazu zapłaty są: wykazanie roszczenia dokumentem urzędowym; zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem lub wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu. Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym także w określonych wypadkach z weksla, a także w określonych wypadkach, gdy powód dochodzi zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

   W innych wypadkach sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

   Co zrobić, gdy ktoś pozwał mnie o zapłatę? 

   Na pewno nie należy ignorować doręczonego pozwu o zapłatę. Należy odpowiedzieć na pozew i podjąć obronę, w niektórych sytuacjach, jeśli roszczenie jest zasadne, to uznanie roszczenia na początkowym etapie może okazać się korzystne. W razie wątpliwości najlepiej swoją sprawę skonsultować z adwokatem, czasem sama konsultacja prawna pomoże rozwiać wątpliwości, a czasem konieczne będzie prowadzenie przez adwokata sprawy w sądzie.

    Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej zasiedzenia w Krakowie? Zapraszam

    Na co dzień prowadzę sprawy cywilne, w tym sprawy o zapłatę. W ramach konsultacji prawnej oferuję analizę stanu faktycznego pod kątem prawnym, a w razie potrzeby także sporządzenie wezwania do zapłaty i reprezentację przed sądem w sprawie o zapłatę. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

     

    Pozostałe sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których specjalizuje się moja kancelaria adwokacka

    W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie udzielam porad prawnych i prowadzę także inne niż o zapłatę sprawy z zakresu prawa cywilnego, w szczególności sprawy o: zniesienie współwłasności, zasiedzenie, rozliczenie konkubinatu, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, skarga pauliańska (uznanie czynności prawnej za bezskuteczną), odwołanie darowizny, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

    Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

    Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów także w sprawach z zakresu: