Istotne sprawy dziecka – Kraków – adwokat

Decyzje związane z leczeniem, zmianą miejsca zamieszkania i inne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są skomplikowane nie tylko ze względu na wielość przepisów, ale przede wszystkim z uwagi na ich emocjonalny charakter. Postępowania w sądzie rodzinnym dotyczą przede wszystkim dzieci, ale także sporów między ich rodzicami. Do spraw ściśle powiązanych z brakiem porozumienia pomiędzy rodzicami należą istotne sprawy dziecka. Ze względu na specyfikę spraw rodzinnych i ich delikatny charakter ważne jest, aby swoją trudną sprawę oddać w ręce doświadczonego adwokata, specjalizującego się w prawie rodzinnym. Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury mieszcząca się w Krakowie od lat z powodzeniem świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, w tym w sprawach istotnych spraw dziecka.

Istotne sprawy dziecka – co to jest?

Pojęcie istotnych spraw dziecka związane jest z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania, natomiast w zakresie dotyczącym tzw. istotnych spraw dziecka, rodzice decydują wspólnie. Jako, że władza rodzicielska przysługuje co do zasady do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości kodeks wskazuje, iż rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

Kategoria istotnych spraw dziecka

Decyzje dotyczące dziecka mogą mieć różną rangę ważności. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wymienia wprost jakie sprawy należą do kategorii istotnych spraw dziecka, orzecznictwo sądów wskazuje jednak pewien kierunek interpretacyjny. I tak do istotnych spraw dziecka zalicza się:

  • decyzje związane z leczeniem, w szczególności poddanie dziecka operacji
  • zmianę miejsca zamieszkania
  • wybór szkoły
  • wakacyjny wyjazd zagraniczny
  • zostawienie dziecka pod pieczą innej osoby
  • zmiana imienia i nazwiska
  • wyrobienie paszportu
Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Jak rozpocząć sprawę w przedmiocie rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka?

W braku porozumienia co do istotnych spraw dziecka, każdy z rodziców, pod warunkiem, że posiada pełną władzę rodzicielską, uprawniony jest do złożenia wniosku do właściwego sądu opiekuńczego w przedmiocie rozstrzygnięcia jaka decyzja byłaby zgodna z dobrem dziecka.

Wskazać należy, iż kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje obowiązek uzyskania przez rodziców zgody sądu opiekuńczego, nawet gdyby między rodzicami istniał konsensus, w sprawach przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka. Dotyczy to w szczególności zbycia wartościowych składników majątku, odrzucenia spadku przez małoletniego, itp.

Co sąd bierze pod uwagę rozstrzygając o istotnych sprawach dziecka? Na co zwraca uwagę?

W sprawach dotyczycących istotnych spraw dziecka sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. W zależności jakich istotnych spraw dziecka dotyczy sprawa to sąd może wysłuchać dziecka i uwzględnić jego rozsądne życzenia. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w przypadku rozstrzygania o zmianie kraju pobytu dziecka.

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw w przedmiocie rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka. Na czym polega współpraca?

W mojej kancelarii adwokackiej w Krakowie na co dzień prowadzę sprawy rodzinne – w tym sprawy, w których sąd rozstrzyga o istotnych sprawach dziecka. Moje doświadczenie pozwala mi na rzeczową ocenę zasadności wniosku i szansy jego powodzenia. Doradzam na jakie okoliczności należy się powołać, aby uzasadnić wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka. 

Moja kancelaria adwokacka w Krakowie prowadzi też inne sprawy rodzinne, także z elementem międzynarodowym, kiedy rodzice są różnych narodowości lub jedno z nich mieszka zagranicą.

Prawnik rodzinny w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach w przedmiocie rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka?

Reprezentuję zarówno wnioskodawców jak i uczestników w sprawach rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka.

Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach istotnych spraw dziecka?

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie każdej sprawy rodzinnej ustalane jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

Z jakimi problemami z zakresu alimentów Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

  • Jakie są istotne sprawy dziecka?
  • Czy ojciec/matka musi zgodzić się na wyjazd dziecka za granicę?
  • Czy można bez zgody drugiego rodzica zapisać dziecko do konkretnej szkoły?

Adwokat – istotne sprawy dziecka – Kraków. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

Jako adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach o istotne sprawy dziecka dobrze rozumiem specyfikę postępowań rodzinnych i konflikt rodziców, który im towarzyszy. Zarówno doświadczenie jak też znajomość przepisów w zakresie prawa rodzinnego pozwalają mi na właściwą ocenę sytuacji i udzielenie kompleksowej pomocy prawnej w zakresie sprawy rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka.

Istotne sprawy dziecka – FAQ. Najczęściej zadawane pytania

Czy można wyrobić dziecku paszport bez zgody ojca/matki?

Nie. Wyrobienie paszportu małoletniemu wymaga zgody obojga rodziców. Często zdarza się tak, że skonfliktowani rodzice czynią sobie wzajemne złośliwości, czego przejawem może być nieuzasadniony brak zgody na wyrobienie dziecku paszportu. W tej sytuacji zgodę zastępczą może wydać sąd rodzinny.

Co należy do istotnych spraw dziecka?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wymienia konkretnie istotnych spraw dziecka. W tym zakresie trzeba posiłkować się orzecznictwem. Przykładowo istotnymi sprawami dziecka są: zmiana miejsca pobytu dziecka, zmiana imienia i nazwiska, dłuższy wyjazd za granicę, zapisanie do konkretnej placówki edukacyjnej, zabieg operacyjny.

Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może decydować o istotnych sprawach dziecka?

Nie. Pozbawienie władzy rodzicielskiej wyklucza prawo podejmowania decyzji

Do którego sądu wnosi się wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka?

Sądem właściwym w sprawach o istotne sprawy dziecka jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.

Potrzebujesz porady prawnej w Krakowie dotyczącej sprawy o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka? Zapraszam

Prowadzę sprawy rodzinne w Krakowie i okolicach. Oferuję pomoc prawną opartą na wiedzy i doświadczeniu. Odpowiem na każde pytanie i wątpliwość związaną ze sprawą o istotne sprawy dziecka. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. Aby umówić się na poradę prawną proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

Pozostałe sprawy z zakresu prawa rodzinnego, które są specjalnością mojej kancelarii adwokackiej

W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam i prowadzę także inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności sprawy o: rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, władzę rodzicielską, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uprowadzenie dziecka za granicę (konwencja haska) oraz inne sprawy rodzinne z elementem międzynarodowym, a także sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Inne gałęzie prawa, w ramach których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, a także w sprawach z zakresu: