Ubezwłasnowolnienie – Kraków

adwokat

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są skomplikowane nie tylko ze względu na wielość przepisów prawa rodzinnego, ale przede wszystkim z uwagi na ich emocjonalny charakter. Do spraw ściśle powiązanych z rodziną należą sprawy o ubezwłasnowolnienie. Ze względu na delikatny charakter spraw rodzinnych ważne jest, aby swoją trudną sprawę oddać w ręce doświadczonego adwokata, specjalizującego się w prawie rodzinnym. Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury mieszcząca się w Krakowie na co dzień świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, w tym w sprawach o ubezwłasnowolnienie. 

Ubezwłasnowolnienie – co to jest?

Ubezwłasnowolnienie może być całkowite albo częściowe.

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Zgodnie z kodeksem cywilnym osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

Powodem, dla którego ubezwłasnowolnić całkowicie można tylko osobę powyżej lat 13 jest fakt, że przed osiągnieciem tego wieku sytuacja prawa związana ze zdolnością do czynności prawnych de facto równa się ubezwłasnowolnieniu całkowitemu.

Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może dokonywać czynności prawnych ani zawrzeć małżeństwa. Wyjątkiem od tej reguły jest przepis art. 13 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie z którym, gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

Do kategorii tych umów należą przykładowo drobne zakupy spożywcze. Bezwzględnie nieważny byłby natomiast zakup samochodu bądź nieruchomości. Dodatkowym ograniczeniem w zawieraniu takich umów jest także fakt, że umowa staje się ważna dopiero z momentem jej wykonania.

Co istotne, dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się opiekuna – jego zadaniem jest dbanie o interesy majątkowe. Jak stanowi kodeks rodzinny i opiekuńczy do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim. Oznacza to, że w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem, opiekun musi przed dokonaniem czynności uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. W przeciwnym razie czynność taka będzie nieważna.

Do kategorii czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem należeć będą w szczególności umowy rozporządzające składnikami majątkowymi o znacznej wartości – przykładowo nieruchomościami lub samochodami.

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Zgodnie z kodeksem cywilnym osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Sytuacja prawna takiej osoby jest jednakowa jak dziecka, które ukończyło lat 13.

W odróżnieniu od sytuacji osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, osoba ubezwłasnowolniona częściowo posiada tzw. częściową zdolność do czynności prawnych. Oznacza, że do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Taka osoba ma jednak, pełną zdolność do czynności prawnych w zakresie umów drobnych, dotyczących zwykłych spraw życia codziennego – kryterium to opisane jest szerzej aniżeli jak w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Ważność takiej czynności nie jest związana z chwilą jej wykonania, zatem w tym zakresie można zawierać umowy o skutku wyłącznie zobowiązującym.

Nadto osoba ubezwłasnowolniona częściowo może bez zgody przedstawiciela ustawowego, rozporządzać własnym zarobkiem. Istotną różnicą, w stosunku do sytuacji prawnej ubezwłasnowolnionego całkowicie, jest fakt, że osoba ubezwłasnowolniona tylko częściowo może zawrzeć małżeństwo, choć wymagana jest uprzednia zgoda sądu opiekuńczego.

Osobie ubezwłasnowolnionej częściowo sąd ustanawia kuratora. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym do kurateli stosuje się odpowiednio przepisy o opiece. Kurator w swoich decyzjach dotyczących osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest bardziej ograniczony aniżeli opiekun. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, iż opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego – w przeciwieństwie do opiekuna który zgodę tę uzyskać musi w stosunku do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Jak rozpocząć sprawę o ubezwłasnowolnienie?

Jak rozpocząć sprawę o ubezwłasnowolnienie?

Postępowanie w sprawie ubezwłasnowolnienia określonej osoby wszczyna się na wniosek. Kodeks postępowania cywilnego ogranicza krąg osób legitymowanych do jego złożenia. Są to:

1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;

2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;

3) jej przedstawiciel ustawowy.

Osoby te mają interes prawny w złożeniu takiego wniosku – z uwagi na bliskość relacji. Z mocy ustawy uczestnikami postępowania, prócz wnioskodawcy, są także: 

1) osoba, której dotyczy wniosek;

2) jej przedstawiciel ustawowy;

3) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Nadto w sprawie o ubezwłasnowolnienie uczestniczy także prokurator.

Postępowanie w sprawie ubezwłasnowolnienia określonej osoby wszczyna się na wniosek. Kodeks postępowania cywilnego ogranicza krąg osób legitymowanych do jego złożenia. Są to:

1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;

2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;

3) jej przedstawiciel ustawowy.

Osoby te mają interes prawny w złożeniu takiego wniosku – z uwagi na bliskość relacji. Z mocy ustawy uczestnikami postępowania, prócz wnioskodawcy, są także: 

1) osoba, której dotyczy wniosek;

2) jej przedstawiciel ustawowy;

3) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Nadto w sprawie o ubezwłasnowolnienie uczestniczy także prokurator.

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Co sąd bierze pod uwagę rozstrzygając w sprawie o ubezwłasnowolnienie? 

Nieodzownym elementem w sprawie o ubezwłasnowolnienie jest przesłuchanie osoby, której wniosek dotyczy. Co do zasady odbywa się ono w obecności biegłego psychologa bądź psychiatry lub neurologa. Obligatoryjnym dowodem w postępowaniu jest także opinia biegłego, z uwagi na często medyczny powód orzeczenia ubezwłasnowolnienia.

  Skutki ubezwłasnowolnienia

  Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie mają już zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że wszelkie umowy zawarte przez takie osoby, czy też jednostronne oświadczenia woli są nieważne – chyba, że dotyczą zwykłych spraw dnia codziennego (np. zakup żywności). Ubezwłasnowolniony nie może także zawrzeć małżeństwa. Ubezwłasnowolnienie wywołuje skutki w różnych dziedzinach prawa. W szczególności, jeśli orzeczenie zostało wydane w stosunku do osoby pozostającej w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej – z mocy ustawy między małżonkami powstanie rozdzielność majątkowa.

  W dziedzinie prawa spadkowego, ubezwłasnowolnienie wywołuje ten skutek, że ubezwłasnowolniony spadkodawca nie jest zdolny do sporządzenia ważnego testamentu ani odwołania już istniejącego.

  Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o ubezwłasnowolnienie. Na czym polega współpraca?

  W ramach prowadzonej przeze mnie praktyki w kancelarii adwokackiej w Krakowie na co dzień prowadzę sprawy rodzinne – w tym sprawy o ubezwłasnowolnienie. Moje doświadczenie pozwala mi na rzeczową ocenę zasadności wniosku i szansy jego powodzenia. Doradzam na jakie okoliczności należy się powołać, aby uzasadnić wniosek o ubezwłasnowolnienie. Reprezentuję na każdym etapie postępowania o ubezwłasnowolnienie.

  Prawnik rodzinny w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach ubezwłasnowolnienie?

  Reprezentuję zarówno wnioskodawców jak i uczestników w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

  Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach o ubezwłasnowolnienie?

   Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie każdej sprawy, w tym o ubezwłasnowolnienie ustalane jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

   Z jakimi problemami z zakresu istotnych spraw dziecka Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

    • Jakie są podstawy ubezwłasnowolnienia?
    • Kto może być opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej?
    • Jakie obowiązki ma opiekun ubezwłasnowolnionego?

    Adwokat – ubezwłasnowolnienie – Kraków. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

     Moją specjalizacją jest m.in. prawo rodzinne. Reprezentując Klientów zapewniam kompleksową pomoc prawną opartą na wiedzy i doświadczeniu, co pozwala mi na dokonanie właściwej i chłodnej, lecz niepozbawionej empatii oceny sytuacji i udzielenia wsparcia, potrzebnego w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

     Ubezwłasnowolnienie – FAQ. Najczęściej zadawane pytania

     Kto może być opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej?

     Opiekunem ubezwłasnowolnionego może być np. małżonek albo dziecko.

     Co robi opiekun osoby ubezwłasnowolnionej?

     Opiekun sprawuje pieczę nad ubezwłasnowolnionym, zarządza też jego majątkiem i sprawami, decyduje o jego leczeniu, a także reprezentuje ubezwłasnowolnionego przed osobami trzecimi.

     Ile kosztuje wniosek o ubezwłasnowolnienie?

     Opłata od wniosku o ubezwłasnowolnienie wynosi 100 zł. Dodatkowo należy ponieść koszty opinii biegłego.

     Potrzebujesz porady prawnej w Krakowie dotyczącej sprawy o ubezwłasnowolnienie? Zapraszam

     Prowadzę sprawy o ubezwłasnowolnienie w Krakowie oraz w innych miastach. Oferuję pomoc prawną opartą na wiedzy i doświadczeniu. Odpowiem na każde pytanie i wątpliwość związaną ze sprawą o ubezwłasnowolnienie. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. Aby umówić się na poradę prawną proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

     Pozostałe sprawy z zakresu prawa rodzinnego, które są specjalnością mojej kancelarii adwokackiej

     W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam i prowadzę także inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności sprawy o: rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, władzę rodzicielską, istotne sprawy dziecka, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uprowadzenie dziecka za granicę (konwencja haska) oraz inne sprawy rodzinne z elementem międzynarodowym.

     Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

     Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów także w sprawach z zakresu: