Separacja - Kraków - adwokat od spraw o separację

co to separacja, jakie są jej skutki, jak rozpocząć sprawę o separację

Prowadząc na co dzień sprawy rodzinne w Krakowie często spotykam się z sytuacją, gdy Klienci pytają rozwód czy separacja? Wyjaśniam wówczas podobieństwa i różnice, a także skutki płynące z każdego z powyższych rozwiązań. Adwokat specjalizujący się w sprawach o separację pomoże podjąć decyzję, które z powyższych rozwiązań będzie dla nas najkorzystniejsze.

Separacja – co to jest?

Separacja to, poza rozwodem, jeden ze sposobów uregulowania sytuacji prawnej małżonków.

Przesłanką orzeczenia przez sąd separacji jest zupełny rozkład pożycia – co oznacza ustanie więzi fizycznej, psychicznej i ekonomicznej między małżonkami. Przykładowo małżonkowie są w tak silnym konflikcie, że postanowili zamieszkać oddzielnie, przez co nie utrzymują już wspólnego gospodarstwa domowego ani pożycia. 

W przeciwieństwie do rozwodu, separacja nie wymaga, aby rozkład pożycia był trwały – przez co separacja ma charakter odwracalny – w przeciwieństwie do rozwodu w wyniku którego kobieta i mężczyzna przestają być dla siebie mężem i żoną.

Jakie są skutki separacji?

Formalnie, pomimo orzeczenia separacji strony nadal pozostają mężem i żoną co oznacza, że są obowiązani do wzajemnej pomocy.

Orzeczenie separacji niesie za sobą daleko idące skutki w sferze majątkowej małżonków, bowiem z tym momentem między małżonkami powstaje ustrój rozdzielności majątkowej – co oznacza, iż od tej pory składniki majątkowe nabyte przez każdego z małżonków trafiać będą wyłącznie do ich małżonków osobistych.

Nadto z momentem powstania rozdzielności majątkowej strony mogą dokonać podziału majątku wspólnego, co w czasie trwania małżeństwa było co do zasady niemożliwe. 

W zakresie prawa spadkowego, małżonkowie pozostający w separacji nie są wzajemnymi spadkobiercami. Zasadą jest, że po zmarłym dziedziczy jego małżonek w zbiegu ze zstępnymi bądź wstępnymi (jeżeli żyją). Kodeks cywilny wyłącza jednak tę zasadę w przypadku, gdy małżonkowie pozostawali w separacji, bądź gdy spadkodawca wystąpił do sądu o orzeczenie separacji z winy małżonka – co stanowi istotne ograniczenie w wyłączeniu drugiego małżonka od dziedziczenia.

Powyższe regulacje nie wyłączają rzecz jasna testamentowego ustanowienia małżonka spadkobiercą.

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Jak rozpocząć sprawę o separację?

Istnieją dwa tryby postępowanie w sprawie o ustanowienie separacji. Pierwszy tj. nieprocesowy znajdzie zastosowanie tylko w sytuacji gdy między stronami nie ma sporu co do chęci ustanowienia separacji. Wymaga złożenia zgodnego wniosku uzasadniającego orzeczenie przez sąd separacji. Wniosek ten powinien zawierać opis aktualnej sytuacji małżonków, a przede wszystkim wskazanie iż zostały spełnione przesłanki orzeczenia separacji tj. zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Drugi tryb postępowania – procesowy, ma z natury charakter sporny. Zatem znajdzie zastosowanie w sytuacji gdy małżonkowie nie są zgodni co do orzeczenia separacji. Przykładowo jeden z małżonków wniósł pozew o separację, a drugi wnosi o jego oddalenie bądź żąda rozwodu.

Co sąd bierze pod uwagę w sprawie separację? Na co zwraca uwagę?

Postępowanie w sprawie o separację wykazuje liczne podobieństwa do postępowania rozwodowego, wobec czego orzeczenie dotyczące separacji może zawierać decyzje dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, sposobu korzystania z wspólnie zajmowanego mieszkania bądź alimentów.

W postępowaniu dowodowym obligatoryjne jest przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. 

Co istotne, podobnie jak przy rozwodzie, zasadą jest ustalenie winy za rozpad pożycia, jedynie na zgodny wniosek małżonków sąd pomija tę kwestię w wyroku. 

Orzeczenie winy za rozpad pożycia może nieść za sobą istotne konsekwencje w zakresie obowiązku alimentacyjnego, bowiem małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia może być zobowiązany przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Oznacza, to że jeżeli sytuacja majątkowa małżonka niewinnego rozpadu pożycia, istotnie się pogorszyła w wyniku rozstania, może on domagać się alimentów w odpowiedniej wysokości. 

Nadto małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia nie może domagać się alimentów od drugiego małżonka choćby znajdował się w niedostatku – ograniczenie to wynika z zasad współżycia społecznego.

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o separację. Na czym polega współpraca?

Kancelaria adwokat Karoliny Stachury w Krakowie posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych – w tym o separację. Udzielam porad prawnych oraz pomagam podjąć decyzję czy w danej sytuacji optymalnym rozwiązaniem będzie rozwód czy separacja.Sporządzampozew o separację, odpowiedź na pozew, a także wnioski dowodowe, pisma procesowe i wnioski o zabezpieczenie. Należy pamiętać, że sprawa o separację może w toku procesu przekształcić się w sprawę o rozwód. Reprezentuję Klientów przed sądem podczas całego procesu o separację, a także w postępowaniu odwoławczym.

Prawnik od spraw o separację w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o separację?

Szukasz profesjonalnej pomocy prawnej w Krakowie dotyczącej separacji? Pomagam zarówno osobom chcącym wnieść sprawę o separację jak też pozwanym o separację. W sytuacji kryzysu małżeńskiego warto skorzystać z pomocy adwokata, który wyjaśni zawiłości prawne w tak doniosłej sprawie jaką jest separacja, odpowie na pytania jakie są skutki separacji i jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy i przygotować się do sprawy o separację.

Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach o separację?

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy o separację ustalane jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

Z jakimi problemami z zakresu spraw o separację Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

  • rozwód czy separacja?
  • czym się różni separacja od rozwodu?
  • jakie są skutki separacji?

Adwokat od spraw o separację. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

Jako adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach o separację rozumiem i znam dobrze specyfikę postępowań rodzinnych i trudną sytuację osoby, która zwraca się do mnie o pomoc prawną w sprawie o separację. Bazując na wiedzy i doświadczeniu jestem w stanie racjonalnie, rzeczowo i profesjonalnie udzielić pomocy prawnej, mając na względzie także emocjonalny charakter sprawy.

Separacja – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o sprawy o separację

Czy trzeba najpierw być w separacji, aby się rozwieść?

Nie. W polskim systemie prawnym uzyskanie rozwodu nie wymaga wcześniejszego orzeczenia przez sąd separacji.

Ile wynosi opłata za pozew o separację?

Opłata sądowa od pozwu o separację wynosi 600 zł, w przypadku separacji bez orzekania o winie po zakończeniu sprawy sąd zwraca powodowi 300 zł oraz obciąża stronę pozwaną kwotą w wysokości 150 zł – kwota 150 zł jest więc ostateczną opłatą od pozwu w przypadku separacji bez orzekania o winie. W razie orzeczenia o winie jednego z małżonków jest on zobowiązany do poniesienia pełnej opłaty w wysokości 600 zł. Natomiast sprawa o separację na zgodny wniosek stron podlega opłacie w kwocie 100 zł.

Separacja czy rozwód?

Separacja nie jest rozwiązaniem małżeństwa, jest odwracalna, jednak wywołuje określone skutki i konsekwencje prawne, takie jak w przypadku rozwodu. Oznacza to, że pomimo, iż małżeństwo trwa, to sąd orzeka o władzy rodzicielskiej, alimentach, kontaktach z dzieckiem, a także ustaje wspólność majątkowa małżeńska. Separacja może okazać się dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy rozkład pożycia małżeńskiego nie jest trwały, ocenę tej przesłanki warto powierzyć adwokatowi podczas porady prawnej w zakresie rozwodu czy separacji. W ramach porady prawnej adwokat pomoże zrozumieć różnice pomiędzy rozwodem a separacją i podjąć najlepszą decyzję co do wyboru dalszego postępowania. Separacja może także być rozwiązaniem ze względów światopoglądowych.

Czy potrzebuję adwokata w sprawie o separację?

Udział adwokata w sprawie o separację nie jest obowiązkowy, ale jest rekomendowany z wielu względów. Szczególne znaczenie profesjonalna pomoc adwokata ma wówczas, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, gdy jest spór co do władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów, czy też kwestia orzekania o winie. Adwokat jako profesjonalista posiada wiedzę i doświadczenie, pomoże wyjaśnić niezrozumiałe dla strony pojęcia, przedstawi praktykę orzeczniczą, czyli wyjaśni, jak w podobnych sprawach orzekają sądy. Adwokat posiadający doświadczenie w sprawach rodzinnych na co dzień ma do czynienia z rozprawami w sądzie oraz skomplikowanymi procedurami, pomoże więc stronie zredukować stres związany z toczącą się sprawą o separację, przejmując na siebie wszelkie czynności konieczne do wykonania podczas procesu sądowego. Warto też zauważyć, że dość często sprawa o separację przekształca się w sprawę o rozwód, warto zatem korzystać wówczas z profesjonalnej pomocy prawnej.

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej separacji w Krakowie? Zapraszam

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, w tym w sprawach o separację. Oferuję pomoc prawną opartą na wiedzy i doświadczeniu. Odpowiem na każde pytanie i wątpliwość związaną ze sprawą o separację. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

Pozostałe sprawy z zakresu prawa rodzinnego, które są specjalnością mojej kancelarii adwokackiej

W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam i prowadzę także inne niż o separację sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności sprawy o: rozwód, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, władzę rodzicielską, istotne sprawy dziecka, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uprowadzenie dziecka za granicę (konwencja haska) oraz inne sprawy rodzinne z elementem międzynarodowym, a także sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, a także w sprawach z zakresu: