Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa - Kraków

adwokat

Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury w Krakowie reprezentuje Klientów zarówno w sprawach o ustalenie jak też zaprzeczenie ojcostwa. Jako adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, oferuję kompleksową pomoc prawną w postępowaniach dotyczących ustalenia pochodzenia dziecka, ale też bardzo często związanych z nimi kwestii zwrotu kosztów okołoporodowych, wyprawki, alimentów, władzy rodzicielskiej, czy nazwiska dziecka.

Ojcostwo – co to jest?

Ojcostwo może być rozumiane dwojako – w sensie prawnym wynikającym z regulacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz w sensie biologicznym. Z ustaleniem ojcostwa prawnego wiążą się daleko idące konsekwencje – dotyczące obowiązku alimentacyjnego czy też dziedziczenia szeroko rozumianego prawa spadkowego.

Domniemanie ojcostwa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza ustawowe domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki a także, jeśli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemywa się także, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji. Przepis ten w części jest niejako reliktem przeszłości, bowiem od kilkudziesięciu lat podstawowym sposobem ustalenia ojcostwa są badania genetyczne.

Uznanie ojcostwa

Jeśli ojciec i matka dziecka nie są w związku małżeńskim, to aby ustalić ojcostwo muszą przedsięwziąć pewne kroki, bowiem nie działa na ich rzecz domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki.

Ustalenie ojcostwa może nastąpić:

 • w drodze uznania dziecka przez ojca 
 • na mocy orzeczenia sądowego.

W pierwszym wymienionym wariancie ojciec dziecka musi złożyć odpowiednie oświadczenie przed urzędnikiem stanu cywilnego, sądem opiekuńczym ewentualnie konsulem (przy czym jedno z rodziców musi posiadać obywatelstwo polskie).

Co istotne, uznać ojcostwo można także w stosunku do nasciturusa tj. dziecka poczętego choć jeszcze nienarodzonego. Dzięki temu już w momencie narodzin dziecka jego sytuacja prawna będzie uregulowana.

Sądowe ustalenie ojcostwa

Aby ustalić ojcostwo na drodze sądowej należy złożyć do właściwego sądu pozew o ustalenie ojcostwa. Legitymowani czynnie (tj. uprawnieni do występowania jako powodowie) są dziecko, matka i domniemany ojciec dziecka.

Istnieją jednak pewne ograniczenia czasowe. Matka i domniemany ojciec nie mogą wytoczyć powództwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, nie dotyczy to jednak oczywiście samego dziecka. 

Wytaczając powództwo domniemany ojciec pozywa matkę i dziecko, śmierć matki nie stoi jednak na przeszkodzie, bowiem wtedy sąd ustanawia kuratora na jej miejsce, podobnie śmierć ojca nie jest przeszkodą. Jest to bardzo istotne z uwagi na prawne aspekty związane z ustaleniem ojcostwa – w szczególności zaliczenie dziecka do kręgu spadkobierców zmarłego.

W przypadku śmierci dziecka, rodzice ograniczeni są terminem, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletniość. Zatem sama śmierć dziecka nie stoi na przeszkodzie ustaleniu jego pochodzenia. Jest to związane z potrzebą ustalenia stanu cywilnego.

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Sądowe zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa może nastąpić, w przeciwieństwie do uznania – tylko na drodze sądowej. Można żądać zarówno bezskuteczności uznania ojcostwa jak i zaprzeczenia, gdy „zadziałały” ustawowe domniemania. 

Zarówno matka jak i ojciec dziecka mogą domagać się bezskuteczności uznania ojcostwa.

  Jak rozpocząć sprawę o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa?

  Ustalenie ojcostwa

  Aby ustalić ojcostwo na drodze sądowej należy złożyć do właściwego sądu pozew o ustalenie ojcostwa. Sprawy o ustalenie ojcostwa są – obok spraw o rozwód i separację postępowaniami, w trakcie których możliwe jest uregulowanie wszelkich innych kwestii związanych z małoletnim, takich jak alimenty, władza rodzicielska, a także nazwisko dziecka. 

  Zaprzeczenie ojcostwa

  Zarówno matka jak i ojciec dziecka mogą wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa. Obwarowane jest to jednak terminem rocznym od momentu dowiedzenia się o okoliczności niebycia ojcem. Nadto powództwa nie można wnieść po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości. Z tym natomiast momentem, gdy rodzice tracą legitymację czynną do złożenia powództwa, zyskuje je dziecko, które również jest ograniczone terminem rocznym od momentu dowiedzenia się, iż nie pochodzi od ojca wpisanego w jego akcie urodzenia. Gdy do ustalenia ojcostwa doszło wskutek domniemania prawnego, iż ojcem dziecka jest mąż matki, pozew może wnieść mąż matki i matka, którzy mają roczny termin do wniesienia powództwa, ograniczony także terminem osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Znowu z tym momentem dziecko nabywa legitymację czynną i może pozwać oboje rodziców o zaprzeczenie ojcostwa męża matki. Dziecko również ograniczone jest terminem rocznym od momentu dowiedzenia się o okoliczności stanowiącej podstawę powództwa.

  Udział prokuratora w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

  Legitymowanym czynnie w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa jest także prokurator. Prokurator może złożyć pozew w tym przedmiocie, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, prokurator może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Wytoczenie przez prokuratora powództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zmarło po osiągnięciu pełnoletności.

  Jak wynika z powyższego prokurator nie jest ograniczony rocznym terminem od momentu dowiedzenia się o okoliczności niebycia ojcem. Stanowi to zatem swoistą furtkę, dla tych którzy nie złożyli pozwu w odpowiednim czasie. W takim wypadku należy złożyć do właściwego prokuratora wniosek o podjęcie działań w sprawie, dołączając odpowiednie dokumenty.

  Co sąd bierze pod uwagę w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa? Na co zwraca uwagę?

  W sprawach dotyczycących ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa w obecnych czasach jest właściwie wyłącznie dowód z badań genetycznych. Są jednak takie sprawy, w których wykonanie badań nie jest możliwe, wówczas dowodami będą zeznania świadków oraz w przypadku ustalenia ojcostwa zeznania matki dziecka i inne dowody, pozwalające zastosować sądowi domniemanie, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka.

  Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa. Na czym polega współpraca?

  Kancelaria adwokackaadwokat Karoliny Stachury w Krakowie specjalizuję się w prawie rodzinnym – w tym w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa. Oferuję pomoc prawną podczas wszystkich etapów spraw. Sporządzam pozwy o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane oraz pozwy o zaprzeczenie ojcostwa. 

  Moja kancelaria adwokacka w Krakowie prowadzi również inne sprawy rodzinne, także transgraniczne.

  Prawnik rodzinny w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa?

  Reprezentuję zarówno stronę powodową jak i pozwaną w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

  Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa?

  Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa ustalane jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

  Z jakimi problemami z zakresu ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

   • Czy są jakieś terminy na wniesienie sprawy o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa?
   • Rozwodzę się i jestem w ciąży z innym mężczyzną, czy według prawa mój mąż uznany będzie za ojca dziecka?
   • Jak zrobić zaprzeczenie ojcostwa?

   Adwokat – ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – Kraków. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

    Jako adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa doskonale rozumiem specyfikę postępowań rodzinnych i emocje wiążące się ze sprawą o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa. Zarówno doświadczenie jak też znajomość przepisów w zakresie prawa rodzinnego pozwalają mi na właściwą ocenę sytuacji i udzielenie kompleksowej pomocy prawnej w zakresie sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

    Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa – FAQ. Najczęściej zadawane pytania

    Jak zrobić zaprzeczenie ojcostwa?

    Należy złożyć pozew do sądu rodzinnego i wykazać, że mąż matki nie jest ojcem dziecka.

    Kto może wnieść pozew w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa?

    Pozew o zaprzeczenie ojcostwa mogą wnieść: mężczyzna uznany za ojca (np. mąż matki), matka, dziecko po osiągnięciu pełnoletniości, prokurator.

    Jakie są terminy w sprawie o ustalenie ojcostwa?

    Matka i domniemany ojciec nie mogą wytoczyć powództwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

    Jakie są terminy w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa?

    Matka i ojciec dziecka mają na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa rok od dowiedzenia się o niebyciu ojcem. Nie jest możliwe wytoczenie przez nich sprawy o zaprzeczenie ojcostwa, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość – wówczas to jedynie dziecko może wnieść pozew. Terminem rocznym nie jest ograniczony prokurator.

    Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej sprawy o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa w Krakowie? Zapraszam

    Prowadzę sprawy rodzinne w Krakowie i okolicach. Oferuję pomoc prawną opartą na wiedzy i doświadczeniu. Odpowiem na każde pytanie i wątpliwość związaną ze sprawą o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. Aby umówić się na poradę prawną proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

    Pozostałe sprawy z zakresu prawa rodzinnego, które są specjalnością mojej kancelarii adwokackiej

    W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam i prowadzę także inne niż o władzę rodzicielską sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności sprawy o: rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, istotne sprawy dziecka, władza rodzicielska, uprowadzenie dziecka za granicę (konwencja haska) oraz inne sprawy rodzinne z elementem międzynarodowym, a także sprawy o ubezwłasnowolnienie.

    Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

    Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów także w sprawach z zakresu: