Uprowadzenie rodzicielskie - konwencja haska - Kraków

adwokat Konwencja haska

W dobie swobodnego przemieszczania się między krajami często dochodzi do przejawów samowoli rodzicielskiej, kiedy to jeden z rodziców sprawujących wspólną pieczę nad dzieckiem bez zgody drugiego rodzica wywozi dziecko (dokonuje uprowadzenia dziecka) do innego kraju, z zamiarem pobytu na stałe. Zmiana kraju miejsca zamieszkania wymaga zgody drugiego rodzica, jeżeli prawo danego kraju przyznało mu prawo do opieki (ugoda, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna). Skutkom takich bezprawnych działań jednego z opiekunów przeciwdziałać ma Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r., czyli tzw. Konwencja haska. Ten akt prawny ma chronić interesy dziecka na płaszczyźnie międzynarodowej i zagwarantować niezwłoczny powrót dziecka do kraju, w którym ma ono miejsce pobytu, gdy doszło do uprowadzenia bądź bezprawnego zatrzymania dziecka w innym kraju

Konwencja Haska – co to jest?

Istnieje wiele różnych Konwencji Haskich, jedna z nich dotyczy cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę i została sporządzona 25 października 1980 r. w Hadze. Polska oraz 95 innych państw są stroną Konwencji Haskiej. Głównym celem Konwencji haskiej jest przeciwdziałanie samowoli rodziców zainteresowanych sprawowaniem pieczy nad dzieckiem. Rodzice bowiem (co do zasady) mają takie same prawa odnośnie do sprawowania pieczy nad dzieckiem. 

Jakie są cele Konwencji haskiej?

Konwencja haska ma przeciwdziałać negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzenia, doprowadzając do niezwłocznego przywrócenia stanu faktycznego i prawnego, jaki istniał przed bezprawnym działaniem drugiego rodzica. 

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Kiedy można złożyć wniosek na podstawie konwencji haskiej?

Konwencja haska nie zawsze będzie miała zastosowanie. Warto skorzystać z porady prawnej adwokata, żeby ustalić, czy w konkretnej sytuacji może być złożony wniosek w trybie konwencji haskiej. Doświadczony adwokat udzieli fachowej pomocy, oceni sprawę oraz sporządzi profesjonalny wniosek powołując się na właściwe przepisy.

Wniosek o wydanie uprowadzonego bądź bezprawnie zatrzymanego dziecka można złożyć, jeśli:

   • Nie upłynął rok od uprowadzenia bądź zatrzymania dziecka
   • Dziecko nie ukończyło 16 roku życia
   • Dziecko miało miejsce stałego pobytu w kraju będącym stroną konwencji haskiej
   • Uprowadzenie lub zatrzymanie jest bezprawne, tzn. nastąpiło naruszenie prawa do opieki wykonywanego wspólnie lub indywidualnie, na mocy prawa państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem, oraz w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawa te były skutecznie wykonywane wspólnie lub indywidualnie.

Czy sąd może odmówić wydania dziecka?

Może zdarzyć się, że pomimo spełnienia powyższych warunków sąd odmówi wydania dziecka.

Termin na złożenie wniosku z Konwencji haskiej

Złożenie wniosku o wydanie dziecka w trybie Konwencji haskiej powinno być złożone w terminie roku od bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka. Jeśli upłynął okres dłuższy niż 1 rok sąd może odmówić wydania dziecka jeśli ustali, że przystosowało się ono do nowego środowiska.

Kiedy sąd może odmówić wydania dziecka w trybie Konwencji haskiej?

Sytuacje, kiedy sąd nie jest zobowiązany zarządzić wydanie dziecka są określone w art. 12, 13 i 20 Konwencji haskiej i dzieje się tak jeśli:

   • rodzic wnioskujący o wydanie dziecka faktycznie nie wykonywał prawa do opieki w czasie uprowadzenia lub zatrzymania albo zgodził się lub później wyraził zgodę na wyjazd lub zatrzymanie
   • istnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną albo w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia
   • dziecko sprzeciwia się powrotowi a sąd stwierdzi, że osiągnęło ono wiek i stopień dojrzałości, przy którym właściwe jest uwzględnienie jego opinii
   • jeżeli zwrot nie byłby dopuszczony w świetle podstawowych zasad państwa wezwanego, dotyczących ochrony praw człowieka i podstawowych wolności

Co to znaczy bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie?

Określa to art. 3 Konwencji haskiej. Uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka będzie uznane za bezprawne, jeżeli:

   • nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego określonej osobie, instytucji lub innej organizacji, wykonywanego wspólnie lub indywidualnie, na mocy ustawodawstwa państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem
   • w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawa te były skutecznie wykonywane wspólnie lub indywidualnie albo byłyby tak wykonywane, gdyby nie nastąpiło uprowadzenie lub zatrzymanie.

Co istotne, prawo do opieki jest oceniane na gruncie prawa państwa, z którego uprowadzono dziecko. W praktyce zatem uprowadzenie lub zatrzymanie są bezprawne, jeśli rodzice wspólnie wykonują opiekę nad dzieckiem w danym kraju (według prawa tego kraju), a następnie jedno z nich bez zgody drugiego rodzica wywozi dziecko do innego kraju (np. do Polski) albo wyjeżdża z dzieckiem za zgodą drugiego rodzica, ale nie wraca w umówionym terminie (bezprawne zatrzymanie). Każda z tych okoliczności wymaga oceny i rzetelnego umotywowania, w czym może pomóc adwokat, który specjalizuje się w prawie rodzinnym międzynarodowym i przepisach Konwencji haskiej. 

Co sąd bierze pod uwagę w sprawie z Konwencji Haskiej? 

W pierwszej kolejności w sprawie prowadzonej w trybie Konwencji haskiej sąd ustala czy zachodzą przesłanki określone w Konwencji. A więc czy dziecko nie ukończyło 16 lat, czy miało miejsce stałego pobytu w kraju będącym stroną Konwencji haskiej, czy strona domagająca się wydania dziecka faktycznie wykonywała prawo do opieki nad dzieckiem oraz czy doszło do bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka. W drugiej kolejności sąd ustala, czy nie zachodzą przesłanki negatywne wydania dziecka.

Jak rozpocząć sprawę o wydanie dziecka w trybie Konwencji Haskiej?

  Wniosek o wydanie dziecka do kraju stałego pobytu w trybie Konwencji Haskiej można złożyć za pośrednictwem organów centralnych państwa, z którego dziecko zostało uprowadzone, bądź za pośrednictwem organu centralnego państwa, na terenie którego obecnie przebywa dziecko, bądź też bezpośrednio do sądu właściwego dla obecnego miejsca pobytu dziecka. W Polsce sprawy w trybie konwencji haskiej rozpoznawane są przez 11 sądów okręgowych – w tym Sąd Okręgowy w Krakowie. Adwokat w Krakowie. Złożenie wniosku bezpośrednio do sądu jest niewątpliwie najszybszym rozwiązaniem. Zasadniczo sąd ma 6 tygodni na rozstrzygnięcie sprawy.

  Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw uprowadzeń rodzicielskich w trybie Konwencji haskiej. Na czym polega współpraca?

   W mojej wieloletniej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie pomogłam wielu Klientom w przejściu przez trudną sprawę o uprowadzanie dziecka, oferując porady prawne, kompleksową pomoc i reprezentację w sądzie w sprawie z Konwencji haskiej. 

   Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury oferuje pomoc prawną podczas wszystkich etapów sprawy w trybie Konwencji haskiej. W pierwszej kolejności oceniam, zasadność wniosku i tłumaczę realną sytuację prawną, wskazuję jakie dokumenty będą potrzebne do wszczęcia sprawy i w razie potrzeby oferuję pomoc w uzyskaniu tłumaczeń przysięgłych, sporządzam wniosek o wydanie dziecka w trybie Konwencji haskiej albo odpowiedź na wniosek złożony przez drugiego opiekuna, sporządzam mające znaczenie wnioski dowodowe, reprezentuję także w postępowaniu odwoławczym sporządzając apelację albo odpowiedź na apelację. Pomagam także na etapie wykonania orzeczenia o wydanie dziecka, w sprawie o egzekucję postanowienia – zdarza się bowiem tak, że mimo postanowienia zarządzającego wydanie dziecka do kraju, z którego zostało uprowadzone, rodzic przetrzymujący bezprawnie dziecko nadal odmawia jego wydania.

   Adwokat Karolina Stachura ma także doświadczenie w prowadzeniu innych spraw rodzinnych, także transgranicznych.

   Uprowadzenie dziecka za granicę adwokat Konwencja haska – Kraków. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach uprowadzeń rodzicielskich?

    W swojej praktyce adwokackiej pomagam osobom znajdującym się w konflikcie rodzinnym, związanym ze sporem na tle rodzicielskim, w tym w szczególności rodzicom, którzy zostali bezprawnie pozbawieni możliwości opieki nad dzieckiem poprzez wyjazd dziecka z drugim rodzicem z kraju zamieszkania, ale także rodzicom, którzy chcą bronić swojego prawa do wyjazdu z dzieckiem. Specjalizuję się w sprawach rodzinnych z elementem międzynarodowym. Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Często konflikty wiążą się także z toczącą się sprawą o rozwód, władzę rodzicielską czy kontakty z dzieckiem. W chwili wszczęcia sprawy w trybie Konwencji haskiej pozostałe toczące się sprawy mogą ulec wstrzymaniu (zawieszenie postępowania). Dlatego istotne jest, aby uzyskać możliwie najpełniejszą i fachową pomoc prawną doświadczonego adwokata w tym trudnym czasie.

    Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach rozwodowych?

     Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy rozwodowej ustalane jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

     Z jakimi problemami z zakresu Konwencji haskiej Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

      • gdzie złożyć wniosek o wydanie dziecka w trybie Konwencji haskiej?
      • Ile trwa sprawa o wydanie dziecka z Konwencji haskiej?
      • Ile mam czasu na złożenie wniosku w trybie Konwencji haskiej?
      • Czy sąd może odmówić wydania dziecka do kraju, w którym mieszkało przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem?
      • Co to znaczy bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie?
      • Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie dziecka z Konwencji haskiej?

      Adwokat Konwencja haska – Kraków. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

       Dlaczego warto powierzyć swoją sprawę doświadczonemu adwokatowi, gdy dojdzie do uprowadzenia dziecka za granicę?

       Moja kancelaria adwokacka w Krakowie posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach prowadzonych w trybie Konwencji haskiej. Jest to wciąż wąska specjalizacja, gdyż w trybie Konwencji haskiej toczy się relatywnie mało postępowań. Zarówno doświadczenie jak też znajomość przepisów unijnych w zakresie prawa rodzinnego oraz przepisów poszczególnych krajów będących stronami Konwencji haskiej pozwala mi na szybką i sprawną ocenę sytuacji i udzielenie niezwłocznej pomocy prawnej w zakresie sprawy prowadzonej w trybie Konwencji haskiej.

       W sprawach dotyczących uprowadzeń rodzicielskich czas ma niebagatelne znaczenie. W swojej praktyce jako adwokat specjalizujący się w sprawach z Konwencji haskiej spotykam się często z sytuacjami kiedy rodzic, który próbuje sprowadzić dziecko z powrotem do kraju, w którym mieszkało przed uprowadzeniem, traci cenne tygodnie czy nawet miesiące, gdyż nie wie jak działać. W celu przyspieszenia postępowania najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do adwokata w kraju, do którego dziecko zostało uprowadzone. Prowadzę sprawy w trybie Konwencji haskiej zarówno przed Sądem Okręgowym w Krakowie, jak też w innych miastach, w których sądy okręgowe orzekają w trybie Konwencji haskiej (Białystok, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław), a także w przed Sądem Apelacyjnym w warszawie, gdzie rozpoznawane są wszystkie apelacje w sprawach z Konwencji haskiej toczących się w całej Polsce. Adwokat w Krakowie specjalizujący się w sprawach z Konwencji haskiej pomoże w sprawnym przeprowadzeniu całej procedury.

       Konwencja haska – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o sprawy uprowadzenia dziecka

       Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie dziecka w trybie Konwencji haskiej?

       Wniosek o wydanie uprowadzonego bądź bezprawnie zatrzymanego dziecka można złożyć jeśli:

         • Nie upłynął rok od uprowadzenia bądź zatrzymania dziecka
         • Dziecko nie ukończyło 16 roku życia
         • Dziecko miało miejsce stałego pobytu w kraju będącym stroną konwencji haskiej
         • Uprowadzenie lub zatrzymanie jest bezprawne, tzn. nastąpiło naruszenie prawa do opieki wykonywanego wspólnie lub indywidualnie, na mocy prawa państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem, oraz w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawa te były skutecznie wykonywane wspólnie lub indywidualnie.

       Czy sąd może odmówić wydania dziecka za granicę?

       Może zdarzyć się, że pomimo spełnienia powyższych warunków sąd odmówi wydania dziecka. Może zdarzyć się tak wtedy, gdy spełnią się warunki określone w art. 12, 13 i 20 Konwencji haskiej, tj. zostanie wykazane, że opiekun który wnioskuje o wydanie dziecka faktycznie zgodził się na jego wyjazd lub też nie wykonywał faktycznie opieki nad dzieckiem w chwili jego wyjazdu. Sąd odmówi także wydania, jeśli powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną albo w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia. Możliwa jest także odmowa wydania dziecka, jeśli ono samo temu się sprzeciwia albo przez wzgląd na prawa człowieka.

       Ile wynosi opłata za wniosek o wydanie dziecka z Konwencji haskiej?

       Wniosek nie podlega opłacie.

       Do którego sądu wnosi się wniosek o wydanie dziecka z Konwencji haskiej?

       Sądem właściwym w sprawach z Konwencji haskiej jest sąd okręgowy z siedzibą w miejscowości będącej siedzibą sądu apelacyjnego, na obszarze którego osoba podlegająca władzy rodzicielskiej lub pozostająca pod opieką ma miejsce zamieszkania lub pobytu. A zatem jest to 11 sądów okręgowych w Polsce.

       Jak długo trwa sprawa z Konwencji haskiej?

       Zasadniczo sprawa powinna się zakończyć w 6 tygodni wydaniem postanowienia w pierwszej instancji.

       Czy muszę mieć adwokata w sprawie z Konwencji haskiej

       Istnieje przymus radcowski i adwokacki w sprawach o wydanie dziecka za granicę. Oznacza to, że toczące spór strony muszą posiadać profesjonalnych pełnomocników. Z uwagi na to jak wąską specjalizacją są sprawy rozstrzygane na podstawie Konwencji haskiej, warto skorzystać z pomocy adwokata, który specjalizuje się w prawie rodzinnym międzynarodowym, w szczególności w prowadzeniu postępowań w trybie Konwencji haskiej

       Potrzebujesz porady prawnej w Krakowie dotyczącej uprowadzenia dziecka za granicę i Konwencji haskiej Zapraszam

       Na co dzień prowadzę sprawy rodzinne, w tym sprawy elementem międzynarodowym oraz prowadzone na podstawie Konwencji haskiej. Oferuję pomoc prawną opartą na wiedzy i doświadczeniu. Pomoc doświadczonego adwokata jest nieodzowna w sprawach z konwencji haskiej, pozwala przyspieszyć procedurę, ale także powołać się na najwłaściwszą argumentację. Odpowiem na każde pytanie dotyczące postępowania w trybie Konwencji haskiej. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

       Pozostałe sprawy z zakresu prawa rodzinnego, które są specjalnością mojej kancelarii adwokackiej

       W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam i prowadzę także inne niż sprawy z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa rodzinnego międzynarodowego w szczególności sprawy o: rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, władzę rodzicielską, istotne sprawy dziecka, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, a także sprawy o ubezwłasnowolnienie.

       Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

       Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów także w sprawach z zakresu: