Rozdzielność majątkowa - adwokat Kraków

ustanowienie rozdzielności majątkowej

Z momentem zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje tzw. ustawowy ustrój wspólności majątkowej. Strony mogą jednak zarówno przed jak i po zawarciu małżeństwa zawrzeć umowę majątkową małżeńską – potocznie zwaną intercyzą. Taka umowa może zarówno rozszerzyć wspólność, przez objęcie nią innych składników majątkowych niż te wymienione w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, jak i ograniczyć bądź całkowicie ją znieść poprzez wprowadzenie tzw. rozdzielności majątkowej bądź rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Jeśli jednak w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nie ma porozumienia w kwestii majątkowej konieczne może okazać się sądowne ustanowienie rozdzielności majątkowej. Moja kancelaria adwokacka w Krakowie specjalizuje się w prawie rodzinnym w tym w zakresie spraw o sądowne ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa – co to jest?

Jeżeli małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa ustanowią między sobą rozdzielność majątkową (zarówno umownie jak i sądownie) – to ich sytuacja majątkowa wraca niejako do punktu sprzed zawarcia małżeństwa – tj. od tego momentu wszelkie nabyte przez nich składniki majątkowe wchodzić będą do ich majątków osobistych.

Umowne ustanowienie rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkową można w każdym momencie ustanowić umownie – w formie aktu notarialnego. Warunkiem jednak jest porozumienie małżonków w tym zakresie. Ponadto ustanowiona notarialnie rozdzielność majątkowa obowiązuje zawsze od daty zawarcia aktu notarialnego, nigdy wstecz.

Sądowne ustanowienie rozdzielności majątkowej

Poza umownym sposobem ustanowienia rozdzielności – możliwym oczywiście jedynie, gdy między małżonkami istnieje porozumienie – możliwe jest także sądowne ustanowienie rozdzielności majątkowej. Każdy z małżonków może złożyć do właściwego sądu rejonowego pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Musi to być jednak odpowiednio umotywowane, tj. może nastąpić tylko z ważnych powodów. W orzecznictwie sądów owe ważne powody interpretowane są w szczególności z perspektywy ekonomicznej- tj. decyzje finansowe jednego z małżonków istotnie zagrażają interesom rodziny. W orzecznictwie takie sytuacje to przykładowo trwonienie majątku, niegospodarność bądź uzależnienia typu hazard wpływające na decyzje finansowe małżonka. Regułą jest, że sąd ustala datę rozdzielności na dzień wyroku, wyjątkowo natomiast może ją oznaczyć z datą wsteczną na dzień przed wytoczeniem powództwa, w szczególności, jeśli małżonkowie żyli w rozłączeniu tj. w separacji faktycznej. Takie orzeczenie daje dodatkową ochronę drugiemu z małżonków w sytuacji, gdy bez jego wiedzy i zgody druga strona zaciągała zobowiązania. Ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną oznacza, że za owe zobowiązania odpowiedzialny będzie tylko małżonek je zaciągający.
Co istotne pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej może złożyć także wierzyciel jednego z małżonków. Posiada on bowiem interes prawny w ściągnięciu wierzytelności zatem w niektórych sytuacjach ustanowienie rozdzielności majątkowej między jego dłużnikiem a małżonkiem może ułatwić procedurę egzekucyjną.
Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Jak rozpocząć sprawę o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Każdy z małżonków może złożyć do sądu rodzinnego pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Konieczne jest skompletowanie odpowiednich dokumentów oraz zgodne z procedurą napisanie pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, wskazanie odpowiedniej argumentacji i dowodów, opłacenie pozwu i prawidłowe złożenie we właściwym sądzie.

Co sąd bierze pod uwagę w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej? Na co zwraca uwagę?

Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej może nastąpić jedynie z ważnych powodów. Sąd w trakcie postępowania ocenia, czy zachodzą przesłanki ustanowienia rozdzielności majątkowej oraz z jaką datą. Ocenie podlega okoliczność czy jeden z małżonków trwonił majątek albo w inny sposób zagrażał interesom majątkowym rodziny.

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Na czym polega współpraca?

Kancelaria adwokat Karoliny Stachury w Krakowie oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Zapewniam profesjonalną obsługę oraz doradztwo prawne na każdym etapie procesu. W ramach porad prawnych udzielam wszelkich informacji w zakresie rozdzielności majątkowej i postępowania sądowego w tym zakresie, wskazuję jakie dokumenty będą potrzebne w sprawie sądowej, doradzam na jaką argumentację powołać się przed sądem, sporządzam pozwy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, jak też odpowiedzi na pozew oraz wnioski dowodowe. Reprezentuję Klientów przed sądem podczas całego procesu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, włącznie z postępowaniem odwoławczym.

Prawnik od spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Szukasz profesjonalnej pomocy prawnej w Krakowie dotyczącej sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej? W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy adwokata, który wyjaśni zawiłości prawne w tak doniosłej sprawie jaką jest majątek rodziny, odpowie na pytania czy zachodzą ważne powody, które uzasadniają wszczęcie sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, a także przeprowadzi całe postępowanie sądowe.

Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

Z jakimi problemami z zakresu spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

  • kiedy można ustanowić rozdzielność majątkową? wspólnym?
  • czy możliwe jest ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

Adwokat rozdzielność majątkowa. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

Jako adwokat w Krakowie specjalizuję się w sprawach rodzinnych w tym w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Bazując na wiedzy i doświadczeniu udzielam profesjonalnej i rzeczowej pomocy prawnej w zakresie rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Czy w trakcie trwania małżeństwa jest możliwe ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Tak. Jeżeli istnieje pomiędzy małżonkami porozumienie w tym zakresie to można dokonać notarialnej rozdzielności majątkowej. Jeśli istnieje spór konieczne jest wystąpienie z pozwem do sądu rodzinnego o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Z jakich powodów może być ustanowiona rozdzielność majątkowa przez sąd?

Sąd może ustanowić między małżonkami rozdzielność majątkową z ważnych powodów. Orzecznictwo wskazuje, że ważnym powodem jest separacja faktyczna małżonków, uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym. Jest to bowiem z reguły zagrożenie interesów majątkowych rodziny. W sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej decydujące znaczenie mają kwestie majątkowe i możliwość porozumienia małżonków w sprawach związanych z zarządem ich majątkiem. Ważnym powodem może być także trwonienie majątku przez jednego z małżonków.

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej rozdzielności majątkowej w Krakowie? Zapraszam

Moja kancelaria adwokacka oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych, w tym rozdzielności majątkowej. Zapewniam profesjonalną obsługę oraz doradztwo prawne na każdym etapie procesu.

Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

Pozostałe sprawy z zakresu prawa rodzinnego, które są specjalnością mojej kancelarii adwokackiej

W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam i prowadzę także inne niż o separację sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności sprawy o: rozwód, separacja, podział majątku, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, władzę rodzicielską, istotne sprawy dziecka, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uprowadzenie dziecka za granicę (konwencja haska) oraz inne sprawy rodzinne z elementem międzynarodowym, a także sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, a także także w sprawach z zakresu: