Władza rodzicielska - Kraków

adwokat

Sprawy rodzinne w tym sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej stanowią trudną i delikatną materię, dotyczą bowiem dzieci – nierzadko uwikłanych w konflikt dorosłych. Sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej wymagają empatycznego i indywidualnego podejścia, bo nie ma dwóch takich samych spraw. Z tych przyczyn warto, aby w sporze bezpośrednio dotykającym dzieci skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika rodzinnego – adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej. Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury w Krakowie posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw o władzę rodzicielską. W ramach swojej praktyki w Krakowie, oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, w tym spraw o władzę rodzicielską.

  Władza rodzicielska – co to jest?

  Władza rodzicielska przysługuje każdemu z rodziców od momentu urodzenia się dziecka, choć wyjątkowo może powstać z momentem tzw. sądowego ustalenia pochodzenia dziecka np. w postępowaniu o ustalenie ojcostwa. Władza rodzicielska trwa ona do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletniości. Jak wskazuje kodeks rodzinny i opiekuńczy władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Przy jej wykonywaniu należy brać pod uwagę dobro dziecka jak również interes społeczny. Co do zasady rodzice wykonują władze rodzicielską wspólnie, jednak w braku porozumienia mogą zwrócić się do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Dotyczy to często sytuacji związanych ze zdrowiem dziecka, przykładowo wyrażaniem zgody na operacje, ale także z wyborem placówki edukacyjnej, wyrobieniem paszportu, wyjazdem za granicę, odrzuceniem spadku przez małoletniego itp.

  Sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej?

  Władza rodzicielska nie jest bezwzględnym prawem rodzica, bowiem w określonych sytuacjach, rodzic może być jej pozbawiony w całości bądź ograniczony w jej wykonywaniu. Odbywa się to na mocy orzeczenia sądu. Jeśli dobro dziecka tego wymaga każdy z rodziców może złożyć do właściwego sądu wniosek w tym przedmiocie. Nadto sąd może wszcząć postępowanie z urzędu jeśli poweźmie wiadomość o okolicznościach naruszających dobro dziecka i wymagających interwencji w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej. Co istotne decyzja w przedmiocie władzy rodzicielskiej może zapaść także w wyroku rozwodowym w sprawie o rozwód, orzekającym separację bądź unieważnienie małżeństwa, a także ustalającym pochodzenie dziecka (ustalenie ojcostwa). Co istotne, orzeczenie w przedmiocie władzy rodzicielskiej, może być następczo zmienione wskutek zmiany okoliczności. 

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej

  Przesłankami pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej są w szczególności trwała przeszkoda uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej, przykładowo pobyt w więzieniu lub długotrwała hospitalizacja oraz zaniedbywanie obowiązków względem dziecka – na przykład porzucenie dziecka, brak zainteresowania nim, niepłacenie alimentów. Co istotne, pozbawienie rodzica w całości władzy rodzicielskiej w żadnym zakresie nie wpływa na jego obowiązek alimentacyjny względem dziecka bądź prawo do kontaktów z dzieckiem. Zaznaczyć jednak należy, iż często stan faktyczny będący podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, może także usprawiedliwiać zakaz kontaktów z dzieckiem w szczególności, gdy rodzic ma demoralizujący wpływ na dziecko.

  Drugi z rodziców – pod którego stałą pieczą dziecko przebywa może mieć szczególny interes prawny w pozbawieniu drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej – w szczególności w sytuacji braku zainteresowania dzieckiem, co uniemożliwia podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia bądź edukacji dziecka czy wyjazdów zagranicę – kwestie te wymagają bowiem zgody obojga rodziców, wobec tego niemożność uzyskania zgody od jednego z nich może stanowić uzasadniony powód złożenia do sądu wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Niejako drugą opcją, nie idącą tak daleko, jest ograniczenie władzy rodzicielskiej. Ma ono miejsce w szczególności w sytuacji gdy rodzice żyją w rozłączeniu i nie znajdują porozumienia w zakresie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Sąd kierując się dobrem dziecka może ograniczyć władzę rodzicielską rodzica np. do prawa dowiadywania się o jego stanie zdrowia i postępach w nauce. Wtedy rodzic posiadający pełną władzę rodzicielską może samodzielnie podejmować decyzje co do których zasadą jest wspólne ich podejmowanie.

  Zarząd majątkiem dziecka

  Obowiązkiem wynikającym z przysługiwania rodzicom władzy rodzicielskiej jest zarząd majątkiem dziecka, choć z pewnymi ograniczeniami. W przypadku gdy czynności miałyby przekraczać zakres zwykłego zarządu majątkiem, wymaga jest zgoda sądu opiekuńczego w sprawie dotyczącej istotnych spraw dziecka. Dotyczyłoby to w szczególności sytuacji dotyczących zbycia wartościowych składników majątkowych dziecka nabytych wcześniej w drodze dziedziczenia, a także odrzucenia spadku przez małoletniego.

  Adwokat Karolina Stachura Kraków

  Mój priorytet to Twoje prawa
  Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

  Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

  Jak rozpocząć sprawę o władzę rodzicielską?

  Jeśli zachodzą przesłanki do ograniczenia albo pozbawienia władzy rodzicielskiej drugiego rodzica konieczny jest wniosek do sądu rodzinnego. Tutaj doświadczenie adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych jest nieodzowne, gdyż orzeczenie w zakresie władzy rodzicielskiej może wiązać się z poważnymi konsekwencjami na przyszłość. Także w sprawie o rozwód sąd będzie orzekał o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, wtedy warto zastanowić się jak będzie wyglądało wykonywanie władzy rodzicielskiejnad dziećmi po rozwodzie, a także kto i w jakiej wysokości ma płacić alimenty.

  W sprawach o władzę rodzicielską konieczne jest skompletowanie odpowiednich dokumentów oraz zgodne z procedurą sporządzenie wniosku do sądu, wskazanie odpowiednich dowodów na poparcie swojej argumentacji, opłacenie wniosku oraz złożenie we właściwym sądzie. Pomoc adwokata rodzinnego przyczyni się do usprawnienia i przyspieszenia sprawy o władzę rodzicielską.

  Co sąd bierze pod uwagę w sprawach o władzę rodzicielską? Na co zwraca uwagę?

  W sprawach dotyczycących władzy rodzicielskiej sąd kieruje się dobrem dziecka, postawą rodziców oraz tym jaki związek emocjonalny ma dziecko z każdym z rodziców. Niejednokrotnie sąd przy orzekaniu opiera się na opinii specjalistów z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów.

  Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o władzę rodzicielską. Na czym polega współpraca?

  W mojej kancelarii adwokackiej w Krakowie na co dzień prowadzę sprawy rodzinne – w tym sprawy o władzę rodzicielską. Oferuję pomoc prawną podczas wszystkich etapów sprawy o władzę rodzicielską. Sporządzam wnioski o ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, o zmianę w zakresie władzy rodzicielskiej, a także odpowiedzi na wnioski o władzę rodzicielską, pisma procesowe, wnioski dowodowe. Reprezentuję także w postępowaniu odwoławczym sporządzając apelację albo odpowiedź na apelację. Posiadam również wiedzę i doświadczenie pozwalające mi na rzeczową polemikę z biegłymi, w ramach sporządzania zarzutów do opinii OZSS oraz innych biegłych sądowych. Pomagam także w trakcie mediacji i sporządzeniu ugody w zakresie władzy rodzicielskiej. Posiadam doświadczenie w sprawach o władzę rodzicielską, gdy rodzice są różnych narodowości albo mieszkają w różnych krajach.

  Moja kancelaria adwokacka w Krakowie prowadzi także inne sprawy rodzinne, także transgraniczne.

  Prawnik rodzinny w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o władzę rodzicielską?

  Reprezentuję zarówno wnioskodawców jak i uczestników w sprawach o ograniczenie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej.

  Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach o władzę rodzicielską?

  Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy o władzę rodzicielską ustalane jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

  Z jakimi problemami z zakresu władzy rodzicielskiej Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

   • W jakim zakresie można ograniczyć władzę rodzicielską?
   • Czym różni się ograniczenie władzy rodzicielskiej od pozbawienia władzy rodzicielskiej?
   • Jak wykonywać władzę rodzicielską po rozwodzie?

   Adwokat – władza rodzicielska – Kraków. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

    Jako adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach o władzę rodzicielską doskonale rozumiem specyfikę postępowań rodzinnych i trudną sytuację osoby, która zwraca się do mnie o pomoc prawną w sprawie o władzę rodzicielską. Zarówno doświadczenie jak też znajomość przepisów w zakresie prawa rodzinnego pozwalają mi na właściwą ocenę sytuacji i udzielenie kompleksowej pomocy prawnej w zakresie sprawy o władzę rodzicielską.

    Władza rodzicielska – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o władzę rodzicielską

    Czy ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza zakaz kontaktów z dzieckiem?

    Nie. Co do zasady kwestie władzy rodzicielskiej i kontaktów podlegają odrębnej ocenie sądu. Zdarza się jednak tak, że przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej uzasadniają ograniczenie lub nawet zakaz kontaktów z dzieckiem.

    Czy można zrzec się władzy rodzicielskiej?

    Nie. Jedynie sąd może pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej.

    Czy jeśli jest się pozbawionym władzy rodzicielskiej to trzeba płacić alimenty? 

    Tak. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zwalnia rodzica od obowiązku alimentacyjnego.

    Do którego sądu wnosi się wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej? 

    Sądem właściwym w sprawach o władzę rodzicielską jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.

    Pozbawienie a ograniczenie władzy rodzicielskiej? 

    Pozbawienie władzy rodzicielskiej wyklucza rodzica całkowicie z podejmowania decyzji w sprawie dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej natomiast jedynie zawęża zakres spraw, o których może współdecydować rodzic, najczęściej do tych najistotniejszych. Przykładem może być zmiana nazwiska dziecka lub wyrobienie paszportu – rodzic mający ograniczoną władzę rodzicielską musi wyrazić zgodę na powyższe.

    Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej sprawy o władzę rodzicielską w Krakowie? Zapraszam

    Prowadzę sprawy rodzinne w Krakowie i okolicach. Oferuję pomoc prawną opartą na wiedzy i doświadczeniu. Odpowiem na każde pytanie i wątpliwość związaną ze sprawą o władzę rodzicielską. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. Aby umówić się na poradę prawną proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

    Pozostałe sprawy z zakresu prawa rodzinnego, które są specjalnością mojej kancelarii adwokackiej

    W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam i prowadzę także inne niż o władzę rodzicielską sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności sprawy o: rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, istotne sprawy dziecka, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uprowadzenie dziecka za granicę (konwencja haska) oraz inne sprawy rodzinne z elementem międzynarodowym, a także sprawy o ubezwłasnowolnienie.

    Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

    Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów także w sprawach z zakresu: