Księgi wieczyste - Kraków

adwokat od spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Spis treści Rozwiń

Postępowanie w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – postępowanie to uruchamia się w sytuacji, gdy wyjdzie na jaw niezgodność między stanem prawnym zapisanym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym. Proces sądowy ma na celu wyeliminowanie tej niezgodności. Z uwagi na to, że przedmiot postępowania dotyczy nieruchomości, a co za tym idzie – wysokiej wartości przedmiotu sporu, proces ten jest bardzo skomplikowany. Wymaga bowiem często złożonego postępowania dowodowego składającego się z zeznań świadków, opinii biegłych oraz dowodów z wielu dokumentów. Nadto istnieją w kodeksie cywilnym przepisy ustanawiające pewne domniemania prawne dotyczące stanu posiadania bądź dobrej wiary posiadacza – domniemania te można obalić, wymaga to jednak odpowiedniej strategii procesowej.

Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury w Krakowie posiada doświadczenie w zakresie spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – które od lat z powodzeniem prowadzi dla Klientów. Adwokat specjalizujący się w sprawach cywilnych – w tym w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, posiadający wiedzę oraz doświadczenie dołoży wszelkich starań, aby przeprowadzić postępowanie sądowe z satysfakcjonującym wynikiem dla Klienta.

Księgi wieczyste – co to jest?

Księgi wieczyste to dokumenty pokazujące stan prawny nieruchomości: czyli mieszkań, domów, działek budowlanych, gruntów oraz spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania. Księgi wieczyste są instytucją prawną niezwykle doniosłą. Z tego powodu przepisy, które ją regulują są bardzo rygorystyczne z uwagi na majątkową i społeczną wartość nieruchomości.

Księgi wieczyste – treść

Księgi wieczyste zawierają informacje dotyczące położenia nieruchomości i stanu własności. Można jednak żądać w nich także wpisu dotyczącego ograniczonych praw rzeczowych. Są to zatem na przykład: użytkowanie, służebność, zastaw i hipoteka. Można też wpisać prawa osobiste na nieruchomości na przykład dożywocie. Z tego powodu niezwykle istotne jest, aby zadbać o to, by w księdze wieczystej wpisać ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości bądź prawa osobiste – jeśli bowiem w treści księgi nie będzie o nich informacji – nie będą skuteczne względem nabywcy nieruchomości.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece – czym jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece stanowi, iż w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Wobec tego niezwykle ważne jest, aby określonym osobom przyznać narzędzia prawne dające możliwość uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W przeciwnym bowiem razie w sytuacji sprzedaży nieruchomości, nabywcę chronić będzie rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – oznacza to, iż jeżeli zawrze umowę z osobą wpisaną do księgi wieczystej, to rzeczywistemu właścicielowi nie będzie przysługiwać roszczenie windykacyjne, bowiem kupujący skutecznie nabędzie własność.

Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – kto może je złożyć?

Ustawa o księgach wieczystych i hipotezę stanowi, iż w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo:

 1. nie jest wpisane,
 2. jest wpisane błędnie,
 3. jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia

może żądać usunięcia niezgodności.

Wpis objęty żądaniem dotyczyć może zarówno prawa własności jak i praw osobistych lub ograniczonych praw rzeczowych – na przykład hipoteki.

  Adwokat Karolina Stachura Kraków

  Mój priorytet to Twoje prawa
  Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

  Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

  Co może być podstawą żądania w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej?

  Podstawą żądania jest niezgodność między stanem ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Zatem może być to sytuacja gdy jeden z małżonków nabył nieruchomość, która z mocy prawa wchodziła do majątku wspólnego małżonków, natomiast nie uwzględnił tego we wniosku o wpis w księdze wieczystej – wobec tego treść księgi wieczystej nie odpowiada rzeczywistemu stanowi prawnemu tj. nieruchomość jest tak naprawdę przedmiotem współwłasności małżonków. Można zatem żądać w postępowaniu sądowym uzgodnienia treści księgi wieczystej poprzez wpisanie do niej małżonka pominiętego. 

  Postępowanie sądowe w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej – jak rozpocząć?

  Postępowanie w przedmiocie ustalenia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ma charakter procesowy tj. sporny. Rozpoczyna go zatem złożenie do właściwego sądu pozwu. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego pozew wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

  Co sąd bierze pod uwagę w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym? Na co zwraca uwagę?

  Sąd ustala czy zaistniała niezgodność pomiędzy stanem zapisanym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Polegać to może na błędnym wpisaniu w księdze wieczystej jako właściciela, osoby która nim nie jest, co wiąże się z brakiem wpisu rzeczywistego właściciela.

  Uzgodnienie to dotyczyć może rzecz jasna także innych ograniczonych praw na nieruchomości – w tym trybie można żądać wykreślenia z księgi wieczystej ograniczonych praw rzeczowych, jeżeli już nie istnieją – np. żądać wykreślenia dożywocia w przypadku zamiany uprawnień wynikających z dożywocia na dożywotnią rentę.

  W przypadku sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym znaczenie ma szereg różnych okoliczności, żadna sprawa nie jest identyczna. W celu wykazania swoich racji konieczne jest powołanie określonych dowodów. Istotne w sprawie o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest dokładne określenia żądania – nie można bowiem domagać się wykreślenia jedynej osoby wskazanej w księdze wieczystej jako właściciel bez wskazania rzeczywistego właściciela. W wypadku błędnego określenia żądania pozwu sąd oddali powództwo, co zawsze wiąże się z obowiązkiem pokrycia wysokich kosztów sądowych. Dlatego tak ważna jest pomoc adwokata, który specjalizuje się w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, gdyż w sprawach takich bardzo łatwo popełnić błąd.

   Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Na czym polega współpraca?

   W ramach mojej praktyki w kancelarii adwokackiej w Krakowie prowadzę sprawy cywilne, w tym sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i dokonuję oceny prawnej mając na względzie wszelkie, nawet z pozoru nieistotne okoliczności stanu faktycznego. Oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego – w tym spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Udzielam porad prawnych, analizuję sprawę tak, aby możliwie najpełniej udzielić pomocy prawnej Klientowi i ocenić szanse powodzenia sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej. Sporządzam pozwy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, a także odpowiedzi na pozew, pisma procesowe, wnioski dowodowe oraz wnioski o zabezpieczenie w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Postępowanie zabezpieczające jest bardzo istotnym etapem procesu – pozwala bowiem na ustanowienie zakazu sprzedaży nieruchomości na czas trwania postępowania, a tym samym ułatwia uzyskanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej. Jako adwokat reprezentuję także w postępowaniu odwoławczym oraz egzekucyjnym.

   Prawnik księgi wieczyste w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym?

   Sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej są skomplikowanymi procesami. Gdy istnieje niezgodność pomiędzy stanem rzeczywistym, a stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej adwokat jest niezwykle pomocny. Chcesz ustalić, czy masz szanse uzyskać wpis Twojego prawa w księdze wieczystej? Potrzebujesz porady w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym? A może ktoś pozwał Cię, chcąc usunąć wpis Twojego prawa w księdze wieczystej? We wszystkich tych przypadkach oferuję pomoc prawną, udzielam porad prawnych oraz reprezentuję przed sądem podczas całego postępowania w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

   Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawachuzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ?

   Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym zależy od wielu czynników, także od wartości przedmiotu sporu, ustalane jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

   Z jakimi problemami z zakresu sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

    • Czym są księgi wieczyste?
    • Kiedy można wystąpić do sądu z pozwem uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym?
    • Jakie są skutki uwzględnienia przez sąd pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym?
    • Przedawnienie roszczenia o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym?

    Adwokat w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

     Jako adwokat specjalizujący się w sprawach cywilnych, w tym w sprawach uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, posiadam doświadczenie, pozwalające mi na właściwą i rzetelną ocenę sytuacji oraz czy spełnione są przesłanki wykreślenia bądź wpisania prawa do księgi wieczystej. Prowadząc jako adwokat sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym spotykam się z różnymi sytuacjami prawnymi i faktycznymi, które nierzadko są bardzo podobne w wielu sprawach. Podchodzę do sprawy z pełnym zaangażowaniem i uważnością, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności w działaniu na rzecz Klienta.

     Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o księgi wieczyste.

     Czy istnieje przedawnienie roszczenia o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ?

     Co do zasady roszczenie w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej nie ulega przedawnieniu. Jeśli jednak wiesz, że na przykład przysługuje Ci ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przechodu, jednak nie wykonywałeś go przez lat 10, to pozwany w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej można podnieść zarzut wygaśnięcia twojego ograniczonego prawa rzeczowego w ten sposób uniemożliwiając Ci dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

     Jakie są skutki uwzględnienia przez sąd pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ?

     Jeżeli Sąd uwzględni powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, to wyrok będzie stanowić podstawę do dokonania odpowiedniego wpisu bądź jego wykreślenia z ksiąg wieczystych. Wygrany proces umożliwia powodowi także zasądzenie od strony przegrywającej kosztów sądowych w sprawie, które obejmują m.in. koszty wpisu sądowego i zastępstwa adwokackiego. 

     Jak ustalić wartość przedmiotu sporu w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym?

     Kodeks postępowania cywilnego wymaga, aby w sprawach majątkowych w treści pozwu wskazać na wartość przedmiotu sporu. W sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w.p.s. ustala się w ten sposób, że bierze się pod uwagę wartość prawa dotkniętego niezgodnością.

     Ile wynosi opłata sądowa w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym?

     Opłata sądowa w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wynosi co do zasady 2000 zł.

     Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w Krakowie? Zapraszam

     Na co dzień prowadzę sprawy cywilne, w tym sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W ramach konsultacji prawnej oferuję analizę stanu faktycznego pod kątem prawnym, celem ustalenia czy istnieją przesłanki do złożenia pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej, a także reprezentuję przed sądem. Odpowiem na każde pytanie i wątpliwość związaną z powództwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

     Pozostałe sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których specjalizuje się moja kancelaria adwokacka

     W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie udzielam porad prawnych i prowadzę także oprócz postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej sprawy z zakresu prawa cywilnego, w szczególności sprawy o: zasiedzenie, zniesienie współwłasności, sprawy o zapłatę, rozliczenie konkubinatu, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, odwołanie darowizny, skarga pauliańska

     Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

     Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, a także także w sprawach z zakresu: