Zniesienie współwłasności – Kraków

Zniesienie współwłasności – Kraków – adwokat od zniesienia współwłasności

Z różnych przyczyn prawnych czy faktycznych (umowa, dziedziczenie, zasiedzenie, orzeczenie sądowe) może zdarzyć się, że będziemy pozostawać z innymi osobami we współwłasności jakiejś rzeczy, szczególnie nieruchomości. Współwłasność nie zawsze jest łatwa do wykonywania i może być uciążliwa. Każdy z współwłaścicieli posiada roszczenie o zniesienie współwłasności i można tego dokonać w każdym czasie. Moja kancelaria adwokacka w Krakowie specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa, w tym w prawie cywilnym oraz w zakresie spraw o zniesienie współwłasności. Planując dokonanie zniesienia współwłasności warto skorzystać z pomocy adwokata w celu uzyskania porady prawnej, podczas której adwokat doradzi, jak najkorzystniej znieść współwłasność – szczególnie nieruchomości.

Zniesienie współwłasności – co to jest?

Współwłasność oznacza, że prawo własności rzeczy (ruchomej lub nieruchomości) należy do więcej niż jednej osoby. Współwłasność może być łączna (np. majątek wspólny małżonków, spółka cywilna) – kiedy to współwłaściciele mogą wspólnie rozporządzać całą rzeczą albo współwłasność ułamkowa, kiedy współwłaściciel posiada określony ułamek we współwłasności i co do zasady może rozporządzać tą częścią. Zniesienia współwłasności może żądać każdy współwłaściciel w dowolnym czasie. Do zniesienia współwłasności może dojść w drodze umowy lub poprzez orzeczenie sądu. Zniesienie współwłasności może nastąpić przez:

•podział fizyczny rzeczy (np. podzielenie nieruchomości gruntowej na dwie odrębne),

•przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli ze spłatą na rzecz pozostałych,

•sprzedaż licytacyjną rzeczy i podział pomiędzy współwłaścicieli sumy uzyskanej ze sprzedaży.

Powyższe zasady są identyczne dla spraw działowych takich jak zniesienie współwłasności, dział spadku i podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Umowne zniesienie współwłasności

Zniesienia współwłasności można dokonać umownie – przy czym przy nie jest wymagana forma aktu notarialnego – chyba, że w współwłasność dotyczy nieruchomości – wtedy, aby dokonać jej zniesienia należy zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego. Umowne zniesienie współwłasności możliwe jest jedynie wówczas, gdy pomiędzy stronami istnieje porozumienie co do sposobu jej zniesienia.

Sądowe zniesienie współwłasności

W braku porozumienia pomiędzy stronami co do sposobu zniesienia współwłasności, konieczne jest wniesienie stosowanego wniosku do sądu.

Jak rozpocząć sprawę o zniesienie współwłasności?

Każdy ze współwłaścicieli może złożyć do sądu wniosek o zniesienie współwłasności. Najczęściej taki wniosek dotyczył będzie zniesienia współwłasności nieruchomości. Konieczne jest skompletowanie odpowiednich dokumentów oraz prawidłowe napisanie wniosku o zniesienie współwłasności. Konieczne także jest wskazanie proponowanego sposobu zniesienia współwłasności. Pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach o zniesienie współwłasności przyczyni się do usprawnienia i przyspieszenia sprawy, a przede wszystkim do uzyskania możliwie najkorzystniejszego rozstrzygnięcia.

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Co sąd bierze pod uwagę w sprawie o zniesienie współwłasności? Na co zwraca uwagę?

Wniosek o zniesienie współwłasności musi zawierać pewne elementy takie jak: wskazanie jaka nieruchomość pozostaje we współwłasności i jak ma być zniesiona współwłasność. Sąd musi ustalić wartość nieruchomości, której współwłasność ma być zniesiona. W tym celu powoływany jest biegły, który szacuje wartość. Nadto, jako że przy zniesieniu współwłasności uwzględnia się także nakłady czynione na wspólną nieruchomość, istotne jest, aby wszystkie te prawnie doniosłe informacje zawrzeć we wniosku i złożyć wniosek o rozliczenie nakładów, jeśli istnieje taka potrzeba. Jeśli istnieje spór co do sposobu zniesienia współwłasności albo co do tego, komu ma być przyznana nieruchomość to sąd ustala w jaki sposób dotychczas była ona wykorzystywana. 

  Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o zniesienie współwłasności. Na czym polega współpraca?

  Kancelaria adwokat Karoliny Stachury w Krakowie pomoże w uzyskaniu korzystnego zniesienia współwłasności, który będzie jak najbardziej sprawiedliwy. Oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie sprawy o zniesienie współwłasności, zapewniam profesjonalną obsługę oraz doradztwo prawne na każdym etapie procesu, a także udział i pomoc w negocjacjach ugodowych. W ramach porad prawnych udzielam wszelkich informacji w zakresie zniesienia współwłasności, wskazuję jakie dokumenty będą potrzebne w sprawie sądowej, doradzam w jaki sposób znieść współwłasność, sporządzam wnioski o zniesienie współwłasności, jak też odpowiedzi na wniosek, wnioski dowodowe oraz zarzuty do opinii biegłych. Reprezentuję Klientów przed sądem podczas całego procesu o zniesienie współwłasności, włącznie z postępowaniem odwoławczym oraz na etapie egzekucji.

  Prawnik od spraw o zniesienie współwłasności w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o zniesienie współwłasności?

  Moja kancelaria w Krakowie specjalizuje się w doradztwie prawnym oraz reprezentacji przed sądem w sprawach cywilnych – w tym w szczególności w sprawach o zniesienie współwłasności. Oferuję pomoc prawną w obsłudze całego procesu zniesienia współwłasności, począwszy od analizy i przygotowania umowy, a w razie potrzeby w trakcie postępowania sądowego o zniesienie współwłasności. Reprezentuję zarówno wnioskodawców jak tez uczestników w sprawach o zniesienie współwłasności.

  Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach o zniesienie współwłasności?

  Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy o zniesienie współwłasności ustalane jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta. W sprawach majątkowych punktem wyjścia do określenia wynagrodzenia adwokata może być wartość przedmiotu sporu.

  Z jakimi problemami z zakresu spraw o zniesienie współwłasności Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

   • Jak znieść współwłasność nieruchomości?
   • Jak rozliczyć nakłady przy zniesieniu współwłasności?
   • Kto płaci za zniesienie współwłasności?
   • Czy roszczenie o zniesienie współwłasności może się przedawnić?

   Adwokat zniesienie współwłasności. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

    Sprawy o zniesienie współwłasności często przeciągają się latami. Nie ma dwóch takich samych spraw, jednak jako adwokat prowadząc wiele różnych spraw o zniesienie współwłasności – zarówno w Krakowie jak i innych miastach, spotykam się z podobnymi sytuacjami faktycznymi. Bazując na wiedzy i doświadczeniu gwarantuję racjonalne, rzeczowe i profesjonalne podejście do każdej sprawy. Adwokat w sprawie o zniesienie współwłasności w Krakowie przyczyni się do usprawnienia i przyspieszenia sprawy oraz pomoże uniknąć Klientowi niekorzystnego zniesienia współwłasności.

    Zniesienie współwłasności – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o zniesienie współwłasności

    Ile kosztuje sprawa o zniesienie współwłasności?

    Opłata od wniosku o zniesienie współwłasności wynosi 1000 zł. Jeżeli natomiast wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, to opłata wynosi 300 zł.

    Czy możliwe jest zniesienie współwłasności bez zgody pozostałych współwłaścicieli?

    Tak, w drodze postępowania sądowego.

    Co w przypadku, gdy drugi współwłaściciel nie godzi się na proponowany sposób zniesienia współwłasności?

    W tym wypadku jeśli negocjacje ugodowe nie przyniosą rezultatu, to konieczne jest wszczęcie sprawy sądowej o zniesienie współwłasności oraz przedstawienie argumentacji uzasadniającej zaproponowany przez nas sposób zniesienia współwłasności.

    Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej zniesienia współwłasności w Krakowie? Zapraszam

    Moja kancelaria adwokacka oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw o zniesienie współwłasności. Zapewniam profesjonalną obsługę oraz doradztwo prawne na każdym etapie procesu, a także udział i pomoc w negocjacjach ugodowych.

    Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

    Pozostałe sprawy z zakresu prawa cywilnego, które są specjalnością mojej kancelarii adwokackiej

    W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie udzielam porad prawnych i prowadzę także inne niż o zniesienie współwłasności sprawy z zakresu prawa cywilnego, w szczególności sprawy o: zasiedzenieskargę pauliańską (uznanie czynności prawnej za bezskuteczną), sprawy o zapłatęrozliczenie konkubinatusprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienieodwołanie darowiznyuzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

    Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

    Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów także w sprawach z zakresu: