Rozliczenie konkubinatu - Kraków

adwokat od spraw o rozliczenie konkubinatu

Często spotykam się z pytaniem jak dokonać wzajemnych rozliczeń pomiędzy byłymi partnerami, którzy jednak nie pozostawali w związku małżeńskim. Z uwagi na stale rosnącą liczbę związków nieformalnych, sprawy związane z rozliczeniem byłych konkubentów stają się coraz bardziej powszechne. Orzecznictwo sądów wskazuje, że konkubinat jako taki nie może być źródłem żadnych praw i obowiązków regulowanych kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. W związku z tym ugruntowany jest już pogląd, że do konkubinatu nie można przez analogię stosować przepisów o małżeństwie. Dotyczy to także rozliczeń w kwestiach majątkowych po ustaniu związku. Z drugiej strony, nie ma jednak wątpliwości, że istnieje konieczność dokonania rozliczeń majątkowych po ustaniu konkubinatu. Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury w Krakowie posiada doświadczenie w zakresie spraw cywilnych – w tym o rozliczenie konkubinatu, które od lat z powodzeniem prowadzi dla Klientów. Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym, posiadający wiedzę, doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdej sprawy, dołoży wszelkich starań, aby udzielić kompleksowej pomocy prawnej z satysfakcjonującym wynikiem dla Klienta.

Konkubinat – co to jest?

Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym spadek to ogół praw i obowiązków przypadających zmarłemu, z wyjątkiem praw ściśle związanych z osobą np. prawo dożywocia. W momencie otwarcia spadku, tj. śmierci spadkodawcy – przechodzą one na jego spadkobierców – testamentowych lub ustawowych. Spadkobiercy stają się współwłaścicielami w częściach ułamkowych składników majątkowych stanowiących spadek. Dział spadku jest zniesieniem współwłasności rzeczy wchodzących w skład spadku.

Jak można rozliczyć konkubinat?

Z uwagi na brak ustawowej regulacji związków konkubenckich doktryna prawnicza oraz sądy wypracowały pewne modele wzajemnych rozliczeń stron w przypadku rozstania i konfliktu na tle majątkowym. 

Przy wzajemnych rozliczeniach między konkubentami przede wszystkim stosuje się:

 • analogicznie przepisy z kodeksu cywilnego dotyczące spółki cywilnej,
 • przepisy z kodeksu cywilnego dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia.

Jakie przepisy powinny mieć zastosowanie zależne jest od określonej sytuacji oraz stanu faktycznego z jakiego byli partnerzy wywodzą żądanie rozliczenia.

Bezpodstawne wzbogacenie

Najbardziej rozpowszechnionym w orzecznictwie sposobem rozliczenia byłych konkubentów jest stosowanie przepisów dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia tj. art. 405 i art. 410 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 405 kodeksu cywilnego kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Art. 410 stanowi natomiast, iż świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Podstawą prawną rozliczeń byłych konkubentów jest nieosiągnięcie celu świadczenia. W tym kontekście niezwykle ważne jest orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie o sygn. V ACa 724/17: „Ustanie konkubinatu definitywnie uniemożliwia realizację wspólnego celu jakim było pozostawanie w związku, co pozwala odwołać się do konstrukcji świadczenia nienależnego, z uwagi na nieosiągnięcie zamierzonego przez strony celu świadczenia. W przypadku częściowego finansowania przez drugiego konkubenta nakładów na budowę należącego do niego domu, określonym przez strony celem świadczenia jest partycypacja świadczącego w efekcie gospodarczym przysporzenia. Cel ten zostaje definitywnie udaremniony w chwili ustania konkubinatu.”.

Owym bezpodstawnym wzbogaceniem byłego konkubenta będą zatem na przykład nakłady na jego nieruchomość związane z remontem.

Odwołanie darowizny

Alternatywnym sposobem zwrotu środków majątkowych mogą być przepisy dotyczące odwołania darowizny – choć wtedy zastosowanie znajdą inne przesłanki.

Zgodnie z kodeksem cywilnym darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Podstawą domagania się zwrotu darowizny będzie zatem przesłanka rażącej niewdzięczności – a nie „zwykła” niewdzięczność. Musi to być zatem zachowanie polegające na przykład na popełnieniu przestępstwa przeciwko darczyńcy bądź zdradzie.

Wybór określonego modelu rozliczeń zależeć będzie zatem od okoliczności konkretnej sprawy. Warto skonsultować swoją sytuację związaną z rozliczeniem konkubinatu z doświadczonym adwokatem, który specjalizuje się w tego typu sprawach. Pozwoli to na wybór najodpowiedniejszej drogi prawnej.

Jak rozpocząć sprawę o rozliczenie konkubinatu?

Wskazane jest, aby w pierwszej kolejności spróbować dojść do porozumienia. Jeśli próby pozasądowego rozwiązania sporu okażą się nieskuteczne, konieczne może być wystąpienie na drogę sądową. Sprawa o rozliczenie konkubinatu jest sprawą o zapłatę. Sprawy o rozliczenie konkubinatu najczęściej są sprawami wymagającymi dogłębnej analizy, zgromadzenia dowodów, dokonania prawidłowej oceny podstawy prawnej roszczenia – w tym wypadku fachowa pomoc adwokata może nas uchronić od popełnienia nieodwracalnych błędów i przyczynić się do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia.

  Adwokat Karolina Stachura Kraków

  Mój priorytet to Twoje prawa
  Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

  Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

  Co sąd bierze pod uwagę w sprawie o rozliczenie konkubinatu? Na co zwraca uwagę?

  Oprócz wymogów formalnych pozwu sąd bada czy w ogóle jest podstawa rozliczeń oraz na jakiej podstawie prawnej powinno dojść do rozliczenia konkubinatu. Dlatego tak ważna jest pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach cywilnych, gdyż w sprawach o rozliczenie konkubinatu bardzo łatwo popełnić błąd.

  Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o rozliczenie konkubinatu. Na czym polega współpraca?

  W ramach swojej praktyki w kancelarii adwokackiej w Krakowie w zakresie rozliczenia konkubinatu oferuję:

  • doradztwo prawne;
  • pomoc w pozasądowym rozwiązaniu sporu, tj. udział w negocjacjach ugodowych dotyczących sposobu dokonania rozliczeń finansowych pomiędzy byłymi partnerami;
  • reprezentację w postępowaniu sądowym, tj. sporządzenie pozwu, odpowiedzi na pozew, pism procesowych, wniosków dowodowych, środków odwoławczych;
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

  Prawnik od rozliczenia konkubinatu. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o rozliczenia między konkubentami?

  W sytuacji zakończenia związku nieformalnego najczęściej dochodzi do wzajemnych pretensji i roszczeń dotyczących rozliczeń finansowych. Oferuję profesjonalną i kompleksowa pomoc prawną obejmującą zarówno wsparcie w odzyskaniu należności wynikających z rozliczeń zakończonego konkubinatu, jak też ochronę przed bezpodstawnymi żądaniami.

   Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach o rozliczenie konkubinatu?

   Sprawa o rozliczenie konkubinatu jest roszczeniem majątkowym o określonej wartości przedmiotu sporu. W takich sprawach wynagrodzenie adwokata najczęściej uzależnione jest od wartości roszczenia, ale też wielu innych czynników. Wynagrodzenie i sposób rozliczenia ustalane są zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

   Z jakimi problemami z zakresu rozliczenia konkubinatu Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

   • Czy po zakończeniu związku należy oddać wszystko co otrzymało się od byłego partnera?
   • Jak rozliczyć nakłady uczynione na nieruchomość byłego konkubenta?
   • Czy w sprawie o rozliczenie konkubinatu trzeba oddać prezenty?

   Adwokat rozliczenie konkubinatu. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

   Jako adwokat w Krakowie specjalizujący się w sprawach cywilnych, w tym w sprawach o rozliczenie konkubinatu posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Dzięki temu oferuję rzetelną i fachową pomoc prawną i doradztwo prawne w zakresie relacji majątkowych w konkubinacie oraz ich rozliczenia po zakończeniu związku. Podchodzę do sprawy z pełnym zaangażowaniem i uważnością, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności w działaniu na rzecz Klienta.

   Rozliczenie konkubinatu – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o sprawy dotyczące rozliczeń między byłymi partnerami

   Czy w nieformalnym związku można dokonać podziału majątku?

   Nie jest możliwe dokonanie podziału majątku tak, jak dokonują tego byli małżonkowie. Natomiast w zależności od sytuacji jest możliwe wzajemne rozliczenie pomiędzy byłymi konkubentami przy zastosowaniu np. przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, a także w sytuacji gdy rozliczenia dotyczą wspólnie zakupionej rzeczy – to także na zasadzie przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych.

   Czego mogą dotyczyć rozliczenia między byłymi partnerami?

   Najczęściej rozliczenia dotyczą czynienia nakładów na rzecz jednego z partnerów, jego działalność gospodarczą czy nieruchomość. Trzeba pamiętać, że co do zasady rozliczenia nie mogą dotyczyć prezentów czy też bieżących kosztów wspólnego życia.

   Czy mam obowiązek zwrócić drogie prezenty po ustaniu konkubinatu?

   Co do zasady nie. Jeśli były partner żąda zwrotu biżuterii czy innych kosztownych prezentów, które darował w trakcie trwania związku swojej partnerce, to istnieje duża szansa, że sąd oddali jego żądanie. Natomiast istnieją sytuacje, w których możliwe jest skuteczne odwołanie darowizny, ale wynika to nie z samego faktu zakończenia związku, a z osobnych przesłanek.

    

   Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej rozliczenia konkubinatu w Krakowie? Zapraszam

   W mojej kancelarii adwokackiej w Krakowie na co dzień prowadzę sprawy cywilne. W ramach konsultacji prawnej oferuję analizę stanu faktycznego pod kątem prawnym, celem ustalenia czy istnieją przesłanki wystąpienia z pozwem o rozliczenie konkubinatu, a także reprezentację przed sądem. Doradzam także jak zabezpieczyć swoje interesy, gdy pozostajemy w związku partnerskim. Odpowiem na każde pytanie i wątpliwość związaną z księgami wieczystymi. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

   Pozostałe sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których specjalizuje się moja kancelaria adwokacka

   W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie udzielam porad prawnych i prowadzę także inne sprawy z zakresu prawa cywilnego, w szczególności sprawy o: zasiedzenie, zniesienie współwłasności, sprawy o zapłatę, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, skarga pauliańska (uznanie czynności prawnej za bezskuteczną), odwołanie darowizny.

   Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

   Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, a także także w sprawach z zakresu: