Odwołanie darowizny - Kraków

adwokat od spraw o odwołanie darowizny

Coraz częściej zgłaszają się do mojej kancelarii w Krakowie osoby, które z określonych przyczyn chcą odwołać darowiznę, którą uczyniły na czyjąś rzecz. Zdarzają się także sytuacje, kiedy ktoś otrzymuje listem poleconym oświadczenie o odwołaniu darowizny, którą otrzymał. Co robić w takich sytuacjach? Jak należy się zachować? Jak skutecznie odzyskać rzecz, którą komuś darowaliśmy? Jak uchronić się przed pozbawieniem nas przedmiotu darowizny? Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury w Krakowie posiada doświadczenie w zakresie spraw cywilnych – w tym w kwestii odwołania darowizny. Adwokat od spraw cywilnych posiadający wiedzę, doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdej sprawy, dołoży wszelkich starań, aby uzyskać jak najkorzystniejszy rozwiązanie sprawy Klienta. W ramach swojej praktyki jako prawnik w Krakowie, oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, w tym spraw o odwołanie darowizny.

Odwołanie darowizny – co to jest?

Darowizna to powszechna czynność prawna, szczególnie w stosunkach rodzinnych. Jej istotną jest bezpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego z majątku darczyńcy.

Istnieją jednak sytuacje, przewidziane przez kodeks cywilny, kiedy to darczyńca może odwołać darowiznę. Niemożliwe jest jednak odwołanie darowizny z powodu nieistotnego albo z takiego, że darczyńca się rozmyślił. Rozróżniamy dwa różne wypadki odwołania darowizny; odwołanie darowizny jeszcze niewykonanej oraz odwołanie darowizny wykonanej.

Odwołanie darowizny niewykonanej

Zgodnie z kodeksem cywilnym darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

Zatem na przykład, jeżeli po zawarciu umowy darowizny, darczyńca straci pracę – co w oczywisty sposób przekłada się na możliwość własnego utrzymania – jest zwolniony z obowiązku wykonania darowizny.

Odwołanie darowizny wykonanej

Zgodnie z art. 898 kodeksu cywilnego darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

Przesłanka rażącej niewdzięczności ogranicza możliwość odwołania darowizny w sytuacji zwykłych konfliktów rodzinnych.

Słowo „rażąca” oznacza, że musi to być kwalifikowana niewdzięczność, a zatem charakteryzująca się wysokim natężeniem złej woli obdarowanego. Orzecznictwo sądów wskazuje, że podstawą odwołania darowizny na gruncie wspomnianego przepisu jest na przykład popełnienie na szkodę darczyńcy przestępstwa. Nadto judykatura wskazuje, iż owa niewdzięczność i zła wola może być także skierowana przeciwko bliskim darczyńcy – bowiem odczuwa on również negatywne skutki.

Istnieje również możliwość odwołania darowizny po śmierci darczyńcy – legitymowani czynnie są wtedy spadkobiercy zmarłego.

Rażąca niewdzięczność obdarowanego o przebaczenie darczyńcy

Zgodnie z art. 899 § 1 kodeksu cywilnego darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył.

Forma odwołania darowizny

Dla skuteczności odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności istotne jest zachowanie formy pisemnej. Powinno się w takim dokumencie wskazać konkretny powód odwołania darowizny oraz jej datę – roszczenie to jest bowiem ograniczone rocznym terminem od momentu dowiedzenia się o fakcie rażącej niewdzięczności.

 

Jak rozpocząć sprawę sądową o odwołanie darowizny?

W przypadku, gdy obdarowany, pomimo doręczenia mu pisma zawierającego oświadczenie o odwołaniu darowizny, nie zwróci jej – darczyńca może złożyć do właściwego sądu pozew. Sprawa potocznie nazywana sprawą o odwołanie darowizny jest faktycznie sprawą o zobowiązanie pozwanego (obdarowanego) do złożenia oświadczenia woli o konkretnej treści – w tym wypadku zwrotu przedmiotu darowizny (zwrotnego przeniesienia własności z powrotem na darczyńcę). Oświadczenie odwołujące darowiznę np. nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności nie powoduje bowiem przejścia własności z powrotem z obdarowanego na darczyńcę, a rodzi jedynie obowiązek zwrotu przedmiotu odwołanej darowizny stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Właściwość rzeczową sądu ustala się według wartości przedmiotu sporu, a miejscową według miejsca zamieszkania pozwanego.

Co sąd bierze pod uwagę w sprawie o odwołanie darowizny (w sprawie o zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia woli)? Na co zwraca uwagę?

W sprawie o zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia woli (czyli de facto o zwrot darowizny, która została odwołana stosownym oświadczeniem) Sąd ustala czy zaistniały przesłanki odwołania darowizny już wykonanej, a co za tym idzie zwrotu jej przedmiotu. 

  Adwokat Karolina Stachura Kraków

  Mój priorytet to Twoje prawa
  Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

  Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

  Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw dotyczących odwołania darowizny. Na czym polega współpraca?

  Jako adwokat w Krakowie specjalizuję się między innymi w prawie cywilnym. W kwestii odwołania darowizny udzielam porad prawnych i dokonuję oceny, czy odwołanie darowizny w danym przypadku jest możliwe, czy istnieją przesłanki odwołania darowizny. W razie złożenia oświadczenia o odwołaniu darowizny W sprawie, w której mimo odwołania darowizny nie dokonano zwrotu przedmiotu darowizny sporządzam pozwy, a także odpowiedzi na pozew, pisma procesowe oraz wnioski dowodowe. Reprezentuję także w postępowaniu odwoławczym.

  Prawnik odwołanie darowizny – Kraków. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach dotyczących odwołania darowizny?

  W sprawie o odwołanie darowizny udzielam porad prawnych i pomagam zarówno osobom, które chcą odwołać darowiznę, jak i takim, których darowiznę odwołano. W niektórych wypadkach powództwo dotyczące odwołania darowizny (a ściślej mówiąc zwrotu przedmiotu darowizny) może okazać się konieczne, jeśli negocjacje ugodowe okażą się bezskuteczne.

  Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach dotyczących odwołania darowizny?

  Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie każdej sprawy cywilnej sprawy zależy od wielu czynników, także od wartości przedmiotu sporu, ustalane jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

   Z jakimi problemami z zakresu odwołania darowizny Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

   • Czy można odwołać darowiznę?
   • Czy muszę zwrócić przedmiot darowizny, jeśli darczyńca ją odwołał?
   • Jaki jest termin na odwołanie darowizny?

   Adwokat odwołanie darowizny. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

   Jako adwokat specjalizujący się w sprawach cywilnych, w tym w sprawach dotyczących odwołania darowizny posiadam doświadczenie, pozwalające mi na właściwą i rzetelną ocenę sytuacji oraz czy spełnione są przesłanki odwołania darowizny. Podchodzę do każdej sprawy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności w działaniu na rzecz Klienta.

   Odwołanie darowizny – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o odwołanie darowizny

   Jaki jest termin na odwołanie darowizny?

   Zgodnie z art. 899 § 3 kodeksu cywilnego darczyńca ma rok na odwołanie darowizny, jeżeli powodem odwołania jest niewdzięczność obdarowanego. Termin ten liczony jest od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o rażącej niewdzięczności obdarowanego. Darowiznę jeszcze niewykonaną można odwołać w każdym czasie. 

   Jak odwołać darowiznę?

   Aby odwołać darowiznę konieczne jest złożenie obdarowanemu oświadczenia na piśmie. Natomiast, gdy przedmiotem darowizny była nieruchomość, to taka darowizna może być odwołana wyłącznie w formie aktu notarialnego.

   Co zrobić, gdy obdarowany nie chce oddać przedmiotu odwołanej darowizny? 

   W takiej sytuacji, jeżeli wszelkie wezwania do zwrotu przedmiotu darowizny pozostają bez odpowiedzi, konieczne jest powództwo o zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia woli (o przeniesieniu własności przedmiotu darowizny z powrotem na darczyńcę)

    

   Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej odwołania darowizny w Krakowie? Zapraszam

   Na co dzień prowadzę sprawy cywilne, w tym sprawy dotyczące odwołania darowizny. W ramach konsultacji prawnej oferuję analizę stanu faktycznego pod kątem prawnym, celem ustalenia czy istnieją przesłanki odwołania darowizny, a także – w razie potrzeby reprezentację przed sądem. Odpowiem na każde pytanie i wątpliwość związaną z odwołaniem darowizny. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

   Pozostałe sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których specjalizuje się moja kancelaria adwokacka

   W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie udzielam porad prawnych i prowadzę także inne niż o odwołanie darowizny sprawy z zakresu prawa cywilnego, w szczególności sprawy o: zasiedzenie, zniesienie współwłasności, sprawy o zapłatę, rozliczenie konkubinatu, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, skargę pauliańską (uznanie czynności prawnej za bezskuteczną) uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

   Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

   Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, a także także w sprawach z zakresu: