Odszkodowania i zadośćuczynienia - Kraków

adwokat od spraw odszkodowawczych

Odszkodowanie i zadośćuczynienie są rekompensatą za szkodę i krzywdę. Niejednokrotnie dochodzenie sprawiedliwości w zakresie naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę ma swój finał w sądzie, a sprawy odszkodowawcze nie są łatwe. Podstawy domagania się odszkodowania i zadośćuczynienia mogą być różne, na przykład: wypadek komunikacyjny, błąd medyczny, szkody majątkowe, naruszenie dóbr osobistych, nienależyte wykonanie umowy oraz wiele innych. Obowiązku naprawienia szkody możemy domagać się także na podstawie prawa karnego, gdy jesteśmy pokrzywdzeni przestępstwem Kancelaria adwokat Karoliny Stachury w Krakowie specjalizuje się w prawie cywilnym w tym w szczególności w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Odszkodowanie – co to jest?

Odszkodowanie przyznawane jest za tzw. szkodę majątkową. Przyjmuje postać damnum emergens (tj. szkoda rzeczywista) oraz lucrum cessans (tj. utracone korzyści).

Podstawą wypłaty odszkodowania mogą być zarówno delikty (inaczej czyny niedozwolone) jak i umowy. 

Podstawowym przepisem dotyczącym odszkodowania jest art. 415 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim kto to z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Przepis ten stosowany jest w braku innych podstaw odszkodowawczych np. umowy. Znajdzie zastosowanie w szczególności w sytuacji, gdy szkoda jest wynikiem wypadku drogowego, błędu medycznego bądź przestępstwa. Aby jednak roszczenie deliktowe powstało muszą zostać spełnione następujące przesłanki: 

 1. powstanie szkody,
 2. adekwatny związek przyczynowy między zdarzeniem a szkodą,
 3. bezprawność zachowania wywołującego szkodę,
 4. wina sprawcy (rozumiana także jako niedbalstwo lub lekkomyślność).

Kodeks cywilny przewiduje także odpowiedzialność odszkodowawczą ex contractu (tzw. odpowiedzialność kontraktowa), zgodnie z art. 471 dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Przepis ten znajdzie zastosowanie na przykład w przypadku umów budowlanych, jeśli z powodu opóźnień zawinionych przez wykonawcę, inwestor nie może wprowadzić się do budynku i w dalszym ciągu musi ponosić koszty wynajmu lokalu – będzie stanowić to szkodę w rozumieniu art. 471 kodeksu cywilnego.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania ustalać można przy pomocy tzw. metody dyferencyjnej – tzn. porównuje się stan majątku poszkodowanego po zdarzeniu wywołującym szkodę z potencjalnym stanem majątku, gdyby zdarzenie to nie nastąpiło.

Zatem w sytuacji na przykład wypadku samochodowego szkodą rzeczywistą jest wartość zniszczonego samochodu, a lucrum cessans stanowić będzie utracony zarobek spowodowany niemożnością pracy z uwagi na skutki wypadku. W sprawie o błąd medyczny szkodą mogą być wszelkie koszty błędnego leczenia, a także leczenia naprawczego. Powyżej wskazane są jedynie przykłady albowiem każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny zakresu i rozmiaru szkody, a także tego, za co możemy domagać się odszkodowania.

Zadośćuczynienie 

Roszczenie o zadośćuczynienie przysługuje pokrzywdzonemu za tzw. szkodę niemajątkową – tj. krzywdę. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa zadośćuczynienie nie przysługuje, jeśli wyłączną podstawą roszczenia jest umowa. Podstawowym przepisem zasądzenia zadośćuczynienia jest art. 415 kodeksu cywilnego. Prawo przewiduje także przepisy szczególne dotyczące np. szkody na zdrowiu, naruszenia praw pacjenta bądź naruszenia dóbr osobistych.

Zgodnie z art. 445 kodeksu cywilnego sąd może przyznać poszkodowanemu w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Inną podstawą jest np. art. 24 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim w razie naruszenia dóbr osobistych, poszkodowany może żądać stosowanego zadośćuczynienia.

Wysokość zadośćuczynienia

W przeciwieństwie do określenia wysokości odszkodowania, wartość zadośćuczynienia jest trudna do określenia – nie ma bowiem żadnego matematycznego wzoru pozwalającego na jej wyliczenie. Zgodnie z orzecznictwem sądowym „W przeciwieństwie do odszkodowania za szkodę majątkową, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, tj. za szkodę niemajątkową, ma za zadanie naprawić wszelkie cierpienia fizyczne i psychiczne, jakie doświadczył poszkodowany w wyniku zdarzenia wywołującego szkodę. Zadośćuczynienie odgrywa przede wszystkim rolę kompensaty, a więc jego cel jest tożsamy z celem stawianym odszkodowaniu, czyli jego wysokość musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość. Pamiętać jednak należy, że o ile szkoda majątkowa w postaci damnum emergens i lucrum cessans (art. 361 § 2 k.c.) stanowi wartość mierzalną, tj. taką, którą można policzyć, krzywda stanowi tę postać szkody, której wprost nie da się zmierzyć i określić jej wartości.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2017 r. sygn. akt: VI ACa 2015/15). Mówiąc innymi słowy – wartość zadośćuczynienia w przeciwieństwie do wartości odszkodowania nie jest możliwa do wyliczenia na podstawie faktur, rachunków czy ogólnie poniesionych wydatków, jest ustalana stosownie do rozmiaru krzywdy.

Jakie warunki trzeba spełnić w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie konieczne jest wykazanie istnienia szkody, osoby odpowiedzialnej za jej powstanie, adekwatnego związku przyczynowo skutkowego między zdarzeniem a szkodą oraz winy sprawcy. Splot powyższych warunków jedynie z pozoru może wydawać się łatwy do spełnienia, w praktyce jednak konieczne jest szczegółowe przeanalizowanie zdarzenia pod kątem faktycznym i prawnym, zanim zdecydujemy się wystąpić do kogoś o naprawienie szkody i krzywdy. W tym wypadku pomoc adwokata od odszkodowań jest wskazana. Doświadczony prawnik pomoże uniknąć błędów, które mogą pozbawić nas wypłaty należnego odszkodowania i zadośćuczynienia.

  Adwokat Karolina Stachura Kraków

  Mój priorytet to Twoje prawa
  Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

  Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

  Jak rozpocząć sprawę o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

  Postępowania w sprawie roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie ma charakter procesowy, co oznacza, iż niezbędne jest złożenie pozwu do właściwego sądu.

  Pozew powinien czynić zadość ogólnym warunkom pism procesowym, a nadto wskazywać: wartość przedmiotu sporu (tj. kwotę dochodzonego odszkodowania/zadośćuczynienia), pozwanego, datę wymagalności roszczenia oraz zawierać wnioski dowodowe. Nadto wymogiem formalnym skutecznego złożenia powództwa jest uiszczenie opłaty sądowej. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych określa wysokość opłat w zależności od wartości przedmiotu sporu. Jeżeli jednak przekracza ona 20 000 zł, to wpis uiszcza się w wysokości 5% dochodzonego roszczenia. 

  Właściwość miejscową sądu ustala się według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego, natomiast w sprawach o roszczenia wynikające z czynów niedozwolonych zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania cywilnego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeżeli jednak podstawą roszczenia jest zobowiązanie kontraktowe, to zgodnie z art. 34 kodeksu postępowania cywilnego powództwo o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania.

  Pozew składa się do sądu rejonowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu jest niższa bądź równa 100 000 zł. Natomiast jeżeli dochodzone roszczenie przewyższa tę kwotę – właściwy będzie sąd okręgowy. W niektórych przypadkach w sprawach o naruszenie dóbr osobistych bez względu na wartość przedmiotu sporu właściwym będzie wyłącznie sąd okręgowy. Co istotne, także w sprawach o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia znajdą zastosowanie szczególne przepisy dotyczące właściwości miejscowej, gdyż takie powództwo można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Jasno widać, że wielość przepisów i formalizm w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie sprawia, że są to sprawy trudne. Doświadczenie pokazuje, że niejednokrotnie szkody związane z samodzielnym prowadzeniem postępowania znacznie przekraczają wynagrodzenie adwokata.

  Co sąd bierze pod uwagę w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie? Na co zwraca uwagę?

  Sąd przede wszystkim ustala, czy nastąpiła szkoda oraz czy osoba pozwana jest za nią odpowiedzialna. Najczęściej w odpowiedzi na te pytania z pomocą przychodzą biegli różnych specjalności. W dalszej kolejności ustalana jest wysokość szkody, a także jeśli są przesłanki do zadośćuczynienia to sąd musi ocenić rozmiar krzywdy. W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie niebagatelne znaczenie mają zeznania świadków, ale także przede wszystkim dokumenty.

  Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Na czym polega współpraca?

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom moich Klientów jako adwokat w Krakowie oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Reprezentuję zarówno osoby fizyczne jak też przedsiębiorców. Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, którą gwarantuję. Dobry adwokat od prawa cywilnego nie zawsze uważa, że proces jest najkorzystniejszy dla Klienta, dlatego zawsze proponuję pomoc w próbie ugodowego załatwienia sprawy – na etapie przedsądowym pomoc adwokata od odszkodowania i zadośćuczynienia obejmuje w szczególności profesjonalne doradztwo mające na celu ustalenie roszczeń jakie przysługują Klientowi i ich wysokości. Udzielam porad prawnych i analizuję stan faktyczny tak, aby możliwie najpełniej udzielić pomocy prawnej Klientowi i ocenić szanse powodzenia w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Reprezentuję na każdym etapie postępowania w sprawie – począwszy od postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem, poprzez negocjacje ugodowe, aż po postępowanie sądowe o odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Sporządzam wezwania do zapłaty, pozwy o zapłatę, odpowiedzi na pozew, pisma procesowe, wnioski dowodowe, wnioski o zabezpieczenie, środki odwoławcze, a także wnioski egzekucyjne.

   Adwokat od sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach odszkodowawczych?

   W mojej praktyce jako adwokat w Krakowie specjalizujący się w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie pomagam w uzyskaniu rekompensaty z tytułu:

   Reprezentuję zarówno osoby dochodzące odszkodowania i zadośćuczynienia, jak też osoby pozwane w sprawie o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia.

   Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

   Sprawa odszkodowawcza jest roszczeniem majątkowym o określonej wartości przedmiotu sporu. W takich sprawach wynagrodzenie adwokata najczęściej uzależnione jest od wartości roszczenia, ale też wielu innych czynników, w tym stopnia skomplikowania sprawy. Wynagrodzenie i sposób rozliczenia ustalane są zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

   Z jakimi problemami z zakresu spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

   • Czy należy mi się odszkodowanie?
   • Ile kosztuje sprawa o odszkodowanie?
   • Czym się różni odszkodowanie od zadośćuczynienia?
   • Od kogo można uzyskać odszkodowanie?
   • Jak uzyskać odszkodowanie w postepowaniu karnym?

   Adwokat w sprawie o odszkodowanie. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

   Jako adwokat w Krakowie specjalizujący się w sprawach cywilnych, w tym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie posiadam doświadczenie, pozwalające na rzetelne oraz sprawne działanie w interesie Klienta. W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie często liczy się czas i podejmowanie działań, mających na celu jak najszybsze uzyskanie środków na dalsze leczenie, czy naprawę uszkodzonego mienia. Istotne jest też wskazanie wyłącznie takich dowodów, które mają znaczenie dla sprawy, aby usprawnić proces. Prowadząc jako adwokat sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie spotykam się z różnymi sytuacjami prawnymi i faktycznymi, które często są bardzo podobne w wielu postępowaniach – na tym budowane jest moje doświadczenie. Podchodzę do sprawy z pełnym zaangażowaniem i uważnością, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności w działaniu na rzecz Klienta.

   Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o sprawy odszkodowawcze

   Od kogo można uzyskać odszkodowanie?

   Odszkodowanie i zadośćuczynienie można uzyskać od sprawcy szkody albo osoby odpowiedzialnej za szkodę z innego tytułu lub tez od ubezpieczyciela – jeśli sprawca posiada stosowną polisę OC.

   Czy w sprawie karnej można uzyskać odszkodowanie?

   Co do zasady tak, jeśli w wyniku przestępstwa powstała szkoda lub krzywda, osoba skazana za przestępstwo będzie zobowiązana do jej naprawienia. W praktyce bywa różnie – zarówno z wysokością zasądzanych przez sądy karne odszkodowań jak też z oceną krzywdy – a co za tym idzie wysokości zadośćuczynienia. Szkoda i krzywda są pojęciami prawa cywilnego, niestety często zdarza się, że odszkodowania zasądzane w procesach karnych są niewystarczające, wówczas konieczne jest wystąpienie z pozwem do sądu cywilnego, ale wyrok skazujący w procesie karnym ułatwia dochodzenie roszczeń w procesie cywilnym.

   Jak obliczyć należne odszkodowanie i zadośćuczynienie? 

   Odszkodowanie da się wyliczyć na podstawie udokumentowanych wydatków, które ponieśliśmy w związku ze szkodą oraz udokumentowanego utraconego zysku. Natomiast zadośćuczynienie za krzywdę jest niepoliczalne, podlega ocenie sądu i jest zależne od rozmiaru krzywdy, tj. bólu, cierpienia, niedogodności oraz czasu ich trwania i wpływu na funkcjonowanie konkretnej osoby.

   Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie w Krakowie? Zapraszam

   Na co dzień prowadzę odszkodowawcze. W ramach konsultacji prawnej oferuję analizę stanu faktycznego pod kątem prawnym, a w razie potrzeby także sporządzenie wezwania do zapłaty, wniosku do ubezpieczyciela i reprezentację przed sądem w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

   Pozostałe sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których specjalizuje się moja kancelaria adwokacka

   W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie udzielam porad prawnych i prowadzę także inne niż o odszkodowanie i zadośćuczynienie sprawy z zakresu prawa cywilnego, w szczególności sprawy o: zniesienie współwłasności, zasiedzenie, rozliczenie konkubinatu, o zapłatę, skarga pauliańska (uznanie czynności prawnej za bezskuteczną), odwołanie darowizny, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

   Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

   Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, a także także w sprawach z zakresu: