Sprawa o alimenty zawsze jest sprawą trudną. Niezależnie czy adwokat reprezentuje uprawnionego czy zobowiązanego do alimentów, konieczne jest przedstawienie sądowi takich argumentów, aby zasądzone alimenty były odpowiednie. Alimenty w Krakowie mogą się różnić od alimentów w innych miastach i na prowincji, dlatego tak istotne jest szczegółowe ustalenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów oraz możliwości zarobkowych osoby, która alimenty ma płacić. Prowadząc swoją praktykę w kancelarii adwokackiej w Krakowie na co dzień prowadzę sprawy rodzinne, w tym o alimenty – także w sprawach o rozwód.

Alimenty – co to jest?

Obowiązek alimentacyjny (alimenty) powszechnie kojarzony jest z wartościami wyrażanymi w pieniądzu, choć jak stanowi kodeks rodzinny i opiekuńczy wykonanie go może polegać także na osobistych staraniach o utrzymanie i wychowanie (dotyczy to jednak tylko obowiązku względem dzieci i niepełnosprawnych). Co ważne, obowiązek alimentacyjny obejmuje szerszy krąg podmiotów niż tylko rodziców dziecka, bowiem obciąża także krewnych w linii prostej (zatem przykładowo dziadków) jak i rodzeństwo.
Podstawą przesłanką powstania roszczenia alimentacyjnego jest niedostatek uprawnionego. Oznacza to niemożność samodzielnego pokrycia podstawowych potrzeb życiowych takich jak żywność czy opłaty mieszkaniowe.

Jakie są rodzaje alimentów?

Obowiązek alimentacyjny nie dotyczy jednak tylko rodziców wobec dzieci. Ciążyć on może bowiem na innych osobach tj.:

 • na małżonku, 
 • małżonku pozostającym w separacji, 
 • byłym małżonku po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa, 
 • ojcu dziecka pozamałżeńskiego wobec ciężarnej matki, 
 • ojczymie lub macosze, 
 • pasierbie 
 • przysposabiającym i przysposobionym.

Alimenty na dziecko

Najszerzej kodeks rodzinny i opiekuńczy określa przesłanki obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci. Wysokość alimentów uzależniona jest od majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego oraz od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Co ważne przy ustalaniu wysokości alimentów, sądy biorą pod uwagę standard życia pozwanego z tytułu alimentów – uznaje się, że dziecko ma prawo do takiej stopy życiowej na jakiej żyje jego rodzic. Zatem im wyższe zarobki rodzica tym – co do zasady –  wyższa kwota alimentów. Ustalając wysokość alimentów sąd bierze pod uwagę osobiste starania o wychowanie dziecka, mające oczywiście charakter niepieniężny. Zatem jeśli jeden z rodziców zajmuje się dzieckiem, obowiązek drugiego rodzica może być odpowiednio wyższy właśnie z uwagi na często ograniczone możliwości zarobkowe spowodowane opieką nad dzieckiem. Koryguje to zasadę, iż rodzice są zobowiązani do zaspokajania potrzeb dziecka w częściach równych.
Natomiast rodzice mogą uchylić się od tego obowiązku, jeśli dziecko posiada majątek, z którego dochody pozwalają na pokrycie kosztów jego utrzymania. Majątek ten dziecko mogło uzyskać w szczególności w wyniku dziedziczenia. Granicą jest uzyskanie przez dziecko możliwości samodzielnego utrzymania się, już po osiągnięciu pełnoletniości. Nadto zobowiązani mogą uchylić się od tego obowiązku, jeśli dziecko nie dokłada odpowiednich starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania. Taka sytuacja będzie mieć w miejsce w szczególności gdy dziecko nie podejmie dalszej nauki i jednocześnie pozostanie bezrobotne.

Alimenty na współmałżonka?

Z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że małżonkowie są obowiązani do wzajemnej pomocy i przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, zatem między nimi również istnieje  swoisty obowiązek alimentacyjny.
Pomimo ustania małżeństwa powyższy obowiązek nie ustaje z mocy prawa. Uzależniony jest jednak od tego, czy sąd w wyroku rozwodowym orzekł o winie któregoś z małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Zatem małżonek, który nie został uznany wyłącznie winnym rozwodu może w razie niedostatku żądać od byłego małżonka alimentów uzależnionych kwotowo od jego sytuacji majątkowo-zarobkowej. Natomiast w przypadku gdy tylko jeden z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa, drugi z nich może domagać alimentów w zakresie w jakim rozstanie pogorszyło jego sytuację finansową. Zatem w zakresie oczywiście wyższym niż w pierwszym wariancie, stąd treść wyroku rozwodowego może mieć istotny wpływ na wysokość później dochodzonych świadczeń.
Obowiązek ten ustaje jednak, gdy małżonek uprawniony zawarł kolejny związek małżeński bądź co do zasady po 5 latach od zawarcia małżeństwa przez uprawnionego, który nie był wyłącznie winny rozkładu pożycia w sprawie o rozwód. Zatem to ograniczenie czasowe nie znajdzie zastosowania w przypadku gdy alimenty zasądzono od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

Alimenty od dziadków

Jeśli rodzic dziecka nie wypełnia obowiązku alimentacyjnego, uprawniony może domagać się spełnienia go od dziadków, natomiast w bardziej ograniczonym zakresie aniżeli od rodzica,  tj. tylko gdy dziecko znajduje się w niedostatku.

Alimenty od dzieci na rodziców

Obowiązek rodziców względem dzieci działa niejako dwustronnie – dzieci również są obowiązane do spełnienia obowiązku alimentacyjnego względem rodziców, jeśli ci znaleźli się w niedostatku. Orzecznictwo wskazuje, że obowiązek ten jest często korygowany zasadami współżycia społecznego, w szczególności gdy rodzic dotąd nie interesował się dzieckiem i nie uczestniczył w jego wychowaniu, na tej podstawie sąd może oddalić powództwo.

Alimenty od rodzeństwa

Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa jest także ograniczony nadmiernym uszczerbkiem jaki może pojawić się u zobowiązanego bądź jego rodziny. Zatem gdyby dobro rodziny zobowiązanego miało ucierpieć w związku ze spełnieniem obowiązku alimentacyjnego względem rodzeństwa, choćby znajdującego się w niedostatku, zobowiązany może zwolnić się z tego obowiązku tym samym niejako przesuwając ten obowiązek na inne osoby (jeśli istnieją).

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Jak rozpocząć sprawę o alimenty?

Sąd może orzekać o alimentach w sprawie o rozwód albo w osobnej sprawie o alimenty. Konieczne jest przygotowanie dowodów na poparcie swoich twierdzeń co do usprawiedliwionych kosztów utrzymania dziecka (czy też innej osoby uprawnionej) oraz możliwości zarobkowych rodziców (czy też innego zobowiązanego) oraz sporządzenie pozwu i złożenie go w sądzie właściwym. W każdym przypadku sprawy o alimenty wskazana jest konsultacja z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym, w tym w sprawach o alimenty. Doświadczenie i wiedza adwokata może okazać się niezbędna w przyspieszeniu procesu oraz przedstawieniu celnej argumentacji i pomóc w uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia.

Co sąd bierze pod uwagę w sprawie o alimenty?

W sprawach alimentacyjnych sąd ustala:

 • wysokość usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów
 • możliwości zarobkowe (a więc nie tylko wykazywane zarobki) osoby zobowiązanej do alimentów
 • sytuację osobistą i rodzinną, okoliczności indywidualne występujące w danej sprawie

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o alimenty. Na czym polega współpraca?

W mojej wieloletniej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie pomogłam wielu Klientom w uzyskaniu satysfakcjonujących ich alimentów, a także w uniknięciu obciążenia zbyt wysokimi alimentami.

Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury oferuje pomoc prawną podczas wszystkich etapów sprawy o alimenty. W pierwszej kolejności oceniam zasadność żądania alimentów, ich wysokość – w szczególności jaka w danych okolicznościach wysokość alimentów byłaby adekwatna i realna do uzyskania, a także czy istnieją przesłanki zmiany albo uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Sporządzam pozwy o alimenty, o zmianę obowiązku alimentacyjnego, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, odpowiedź na pozew w sprawie o alimenty, wnioski dowodowe. Reprezentuję także w postępowaniu odwoławczym sporządzając apelację albo odpowiedź na apelację. Pomagam także na etapie egzekucji alimentów

Moja kancelaria adwokacka w Krakowie prowadzi także inne sprawy rodzinne, także transgraniczne.

Alimenty adwokat – Kraków. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o alimenty?

Reprezentuję zarówno osoby uprawnione do alimentów jak też osoby pozwane o alimenty. O alimentach sąd również rozstrzyga w sprawach o rozwód, które także prowadzę. Często konflikt o alimenty wiąże się także z toczącą się sprawą o władzę rodzicielską czy kontakty z dzieckiem. Dlatego istotne jest, aby uzyskać możliwie najpełniejszą, kompleksową i fachową pomoc prawną doświadczonego adwokata od spraw rodzinnych.

Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach o alimenty?

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy o alimenty ustalane jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

Z jakimi problemami z zakresu alimentów Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

 • W jakiej wysokości mogę uzyskać alimenty?
 • Ile trwa sprawa o alimenty?
 • Czy mogę uzyskać alimenty od współmałżonka?
 • Jak uchylić alimenty?
 • Czy trzeba płacić alimenty na dorosłe dziecko?

Dlaczego warto powierzyć swoją sprawę o alimenty doświadczonemu adwokatowi?

Sprawy rodzinne są moją specjalizacją. Mimo ich powszechności każda sprawa jest inna i każda wymaga indywidualnego podejścia, które gwarantuję. Zarówno doświadczenie jak też znajomość przepisów w zakresie prawa rodzinnego pozwalają mi na właściwą ocenę sytuacji i udzielenie kompleksowej pomocy prawnej w zakresie sprawy o alimenty. Wiem jakie dokumenty są potrzebne i na co zwraca uwagę sąd, potrafię także rzeczowo ocenić, czy oczekiwania Klienta są możliwe do spełnienia. Pomagam w zgromadzeniu istotnych dowodów i jasno wskazuję co w sprawie o alimenty ma największe znaczenie

Adwokat w Krakowie specjalizujący się w sprawach o alimenty pomoże w sprawnym przeprowadzeniu całej procedury.

Alimenty – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o sprawy alimentacyjne

Czy alimenty muszą być orzeczone wyrokiem sądu?

Nie, natomiast jedynie wyrok sądowy albo zatwierdzona przez sąd ugoda pozwalają na egzekucję niepłaconych alimentów.

Który sąd jest właściwy w sprawie o alimenty. Mieszkam z dziećmi w Krakowie ale ojciec dzieci w innym mieście.

W sprawach o alimenty mamy do czynienia z właściwością przemienną. Oznacza to, że pozew można wnieść zarówno do sądu właściwego dla pozwanego, jak też do sądu właściwego dla powoda (w tym przypadku dzieci). Każdorazowo będzie to sąd rejonowy.

Potrzebujesz porady prawnej w Krakowie dotyczącej alimentów? Zapraszam

Na co dzień prowadzę sprawy rodzinne, w tym sprawy o alimenty. Oferuję pomoc prawną opartą na wiedzy i doświadczeniu. Pomoc doświadczonego adwokata jest nieodzowna w sprawach o alimenty, pozwala przyspieszyć procedurę, ale także uzyskać możliwie najkorzystniejsze rozstrzygnięcie. Odpowiem na każde pytanie dotyczące alimentów. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. W celu umówienia się na poradę prawną proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

Pozostałe sprawy z zakresu prawa rodzinnego, które są specjalnością mojej kancelarii adwokackiej

W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam i prowadzę także inne niż o alimenty sprawy z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa rodzinnego międzynarodowego w szczególności sprawy o: rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, władzę rodzicielską, istotne sprawy dziecka, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, sprawy uprowadzeń rodzicielskich prowadzone na podstawie konwencji haskiej a także sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, a także w sprawach z zakresu: