Kontakty z dzieckiem – adwokat Kraków

uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem zawsze jest sprawą trudną – oznacza bowiem konflikt rodzinny. Niezależnie czy adwokat reprezentuje osobę, która ubiega się o kontakty z dzieckiem czy też rodzica sprawującego bezpośrednią pieczę nad dzieckiem, konieczne jest przedstawienie sądowi takich argumentów, aby uregulowane kontakty były przede wszystkim zgodne z dobrem dziecka. Prowadząc swoją praktykę w kancelarii adwokackiej w Krakowie na co dzień prowadzę sprawy rodzinne, w tym o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – także w sprawach o rozwód.

Kontakty z dzieckiem – co to jest?

Kontakty z dzieckiem są zarówno prawem jak i obowiązkiem rodziców. Co ważne uprawnienie to jest niezależne od przysługiwania rodzicowi władzy rodzicielskiej – pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej nie stoi zatem na przeszkodzie orzeczeniu przez sąd kontaktów z dzieckiem.

Jak mogą być uregulowane kontakty z dzieckiem?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje różne formy wykonywania kontaktów w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Może zdarzyć się tak, że dziecko mieszka w innym mieście czy kraju, niż rodzic który domaga się uregulowania kontaktów. Np. dziecko mieszka w Szczecinie, a ojciec żądający uregulowania kontaktów z dzieckiem – w Krakowie. Wówczas może się zdarzyć, że kontakt za pomocą środków porozumiewania się na odległość będzie częstszy, niż kontakt bezpośredni

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Jak rozpocząć sprawę o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Jeśli między stronami nie ma porozumienia co do ustalenia kontaktów każde z rodziców może wystąpić do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Powinien on w swojej treści zawierać proponowany sposób uregulowania kontaktów tj. np. w latach parzystych dziecko spędza święta Bożego Narodzenia z matką, a w latach nieparzystych z ojcem. Ważne zatem by sposób kontaktów określić w sposób uniwersalny, ale także precyzyjny – tak aby orzeczenie nadawało się do egzekucji. Ponadto można w trakcie trwania postępowania złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem – jest to forma tymczasowego uregulowania kontaktów na czas trwania postępowania, które często ze względu na trwający między stronami konflikt, trwa długo. Także w sprawach o rozwód na wniosek strony sąd orzeka o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem.

Wskazać należy także, że strony mogą zawrzeć ugodę w przedmiocie kontaktów zarówno przed sądem jak i wyniku mediacji prowadzonej z udziałem mediatora.

Co sąd bierze pod uwagę w sprawie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Przy ustalaniu kontaktów z dzieckiem bierze się pod uwagę dobro dziecka oraz gdy osiągnęło już odpowiedni, wiek – jego rozsądne życzenia. Jeśli dobro dziecko tego wymaga sąd może ograniczyć kontakty z dzieckiem, w szczególności poprzez zakazanie spotykania się z dzieckiem, zakazanie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczenie kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość bądź zakazanie porozumiewania się na odległość. Wskazać należy przy tym, iż sądy kierują się zasadą, iż dla prawidłowego rozwoju dziecko winno mieć kontakt zarówno z matką jak i ojcem. Co istotne – w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem sądy niejednokrotnie korzystają z opinii biegłych, podmiotem najczęściej opiniującym jest Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, czyli OZSS.

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Na czym polega współpraca?

W mojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie pomogłam wielu Klientom w uzyskaniu satysfakcjonujących ich orzeczeń w zakresie kontaktów z dzieckiem, zgodnych z dobrem dziecka.

Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury oferuje pomoc prawną podczas wszystkich etapów sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – włącznie ze sprawami o egzekucję kontaktów. Sporządzam wnioski o uregulowanie kontaktów, o zmianę kontaktów, o egzekucję kontaktów, odpowiedzi na wnioski o uregulowanie kontaktów, wnioski dowodowe. Reprezentuję także w postępowaniu odwoławczym sporządzając apelację albo odpowiedź na apelację. Posiadam również wiedzę i doświadczenie pozwalające mi na polemikę z biegłymi, w ramach sporządzania zarzutów do opinii OZSS oraz innych biegłych sądowych. Pomagam także w trakcie mediacji i sporządzeniu ugody. Reprezentuję także Klientów mieszkających za granicą, a chcących uregulować kontakt z dzieckiem mieszkającym w Polsce.

Moja kancelaria adwokacka w Krakowie prowadzi także inne sprawy rodzinne, także transgraniczne.

Kontakty z dzieckiem adwokat – Kraków. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Reprezentuję zarówno osoby uprawnione do kontaktów z dzieckiem i ubiegające się o kontakty (np. rodzice, dziadkowie) jak też rodziców pełniących bezpośrednią pieczę nad dzieckiem, zobowiązanych do przygotowania i wydania dziecka na kontakty. O kontaktach z dzieckiem sąd również rozstrzyga w sprawach o rozwód, które także prowadzę. Często konflikt o kontakty z dzieckiem wiąże się także z toczącą się sprawą o władzę rodzicielską czy alimenty. Dlatego istotne jest, aby uzyskać możliwie najpełniejszą, kompleksową i fachową pomoc prawną doświadczonego adwokata od spraw rodzinnych.

Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem ustalane jest indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

Z jakimi problemami z zakresu uregulowania kontaktów z dzieckiem Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

  • Jak ustalić kontakty z dzieckiem?
  • Ile trwa sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?
  • Czy ojciec musi mieć kontakty z dzieckiem?
  • Jak zmienić uregulowane kontakty z dzieckiem?
  • Jakie są przykładowe kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Adwokat kontakty z dzieckiem – Kraków. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

Dlaczego warto powierzyć swoją sprawę o uregulowanie kontaktów z dzieckiem doświadczonemu w sprawach rodzinnych adwokatowi?

Specjalizuję się w sprawach rodzinnych – w tym w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Mimo ich powszechności każda sprawa jest inna, budzi emocje osób zainteresowanych rozstrzygnięciem, nierzadko wiąże się z silnym konfliktem, dlatego każda wymaga indywidualnego podejścia, które gwarantuję. Zarówno doświadczenie jak też znajomość przepisów w zakresie prawa rodzinnego pozwalają mi na właściwą ocenę sytuacji i udzielenie kompleksowej pomocy prawnej w zakresie sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. 

Adwokat w Krakowie specjalizujący się w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem pomoże w sprawnym przeprowadzeniu całej procedury.

Kontakty z dzieckiem – FAQ. Najczęściej zadawane pytania dotyczące spraw o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Czy dziadkowie mogą żądać uregulowania kontaktów z wnukami?

Tak, przepisy przewidują taką możliwość.

Kto jeszcze może złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje nadto, iż podmiotami uprawnionymi do żądania kontaktów z dzieckiem oprócz rodziców i dziadków są rodzeństwo, powinowaci w linii prostej oraz inne osoby, jeżeli sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Zatem kontaktów z dzieckiem mogą domagać się osoby także z nim niespokrewnione – np. były konkubent rodzica. Ustalenie tych kontaktów również oparte jest na podstawowej przesłance jaką jest dobro dziecka.

Czy matka może zakazać kontaktu z dzieckiem?

Jeśli dobro dziecko tego wymaga sąd może ograniczyć kontakty z dzieckiem, w szczególności poprzez zakazanie spotykania się z dzieckiem, zakazanie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczenie kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość bądź zakazanie porozumiewania się na odległość.

Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności, gdy dziecko było ofiarą przemocy ze strony rodzica. Sam natomiast fakt złych relacji pomiędzy rodzicami dziecka czy przemocy jaka między nimi istniała, nie może bezpośrednio przesądzać o ograniczeniu kontaktów, bowiem podstawową przesłanką jest dobro dziecko.

Co grozi matce/ojcu za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Nieprzestrzeganie orzeczenia sądowego bądź ugody sądowej gdzie zawarte są postanowienia regulujące kontakty z dzieckiem może skutkować nałożeniem przez sąd kary pieniężnej za naruszanie obowiązków bądź zakazów. Naruszanie to może polegać przykładowo na utrudnianiu wykonywania kontaktów zgodnie z harmonogramem. Zasądzona kwota przysługuje osobie bądź uprawnionej do kontaktów bądź osobie, pod której pieczą dziecko się znajduje.

Potrzebujesz porady prawnej w Krakowie dotyczącej kontaktów z dzieckiem? Zapraszam

Na co dzień prowadzę sprawy rodzinne, w tym sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Oferuję pomoc prawną opartą na wiedzy i doświadczeniu. Pomoc doświadczonego adwokata jest nieodzowna w sprawach o kontakty z dzieckiem, pozwala przyspieszyć procedurę, ale także uzyskać możliwie najkorzystniejsze rozstrzygnięcie. Odpowiem na każde pytanie dotyczące kontaktów z dzieckiem. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. W celu umówienia się na poradę prawną proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

Pozostałe sprawy z zakresu prawa rodzinnego, które są specjalnością mojej kancelarii adwokackiej

W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam i prowadzę także inne niż o kontakty z dzieckiem sprawy z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa rodzinnego międzynarodowego w szczególności sprawy o: rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, władzę rodzicielską, istotne sprawy dziecka, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, sprawy uprowadzeń rodzicielskich prowadzone na podstawie konwencji haskiej a także sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Inne gałęzie prawa, w ramach których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, a także w sprawach z zakresu: